Projekt: ,Ogrody Różnorodności”

Projekt „Ogrody Różnorodności”
realizowany jest w ramach zadania Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto
i jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

 

Nazwa: ,,Ogrody Różnorodności” projekt finansowany przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy

Projekt realizowany: od 01.09.2017 do 30.06.2018

Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 3- 19 lat. Planujemy objąć działaniem co najmniej 120 dzieci i młodzieży zajęciami, dodatkowo ok 60 incydentalnie, oraz co najmniej 50 rodziców i kadry merytorycznej

Cele projektu:

Większa świadomość różnorodności ludzi, rozumienie odmiennych zwyczajów, szanowanie ich, umiejętność czerpania dla siebie wiedzy i doświadczeń wynikających z różnorodności, wzmocnienie aktywności lokalnej, zwiększenie "apetytu" na uczestniczenie w działaniach kulturalnych, zwiększenie odwagi do własnej aktywności i kreatywności twórczej, akceptacja postaw innych, zaciekawienie światem, jego poznawaniem, zmienianiem, włączanie się
w różne działania, aktywności w środowisku społecznym / lokalnym, kształtowanie kreatywnego podejścia do życia, twórczego myślenia, które pomaga w umiejętności elastycznego zachowania się w życiu, w lepszym adaptowaniu się do zmian.

Opis projektu:

Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej, wielokulturowej, kształtowania zrozumienia
i poszanowania
dla innych kultur, narodowości, religii. Projekt zawiera różnorodne zajęcia, wykorzystuje wielorakie techniki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Zadanie zakłada aktywne wychodzenie do uczestników, realizacje części zajęć w środowisku otwartym, włączanie i animowanie grupami mieszkańców ze środowiska lokalnego, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. Opiera się na współpracy różnorodnych osób i placówek ze środowiska lokalnego w tym szczególnie współdziałania: szkół, placówek kultury, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia dziennego, pomocy społecznej, rodziców, rodzin. Działania obejmą obszar aż trzech dzielnic – Targówek, Praga Północ, Białołęka.

Uczestnicy aktywnie będą brać udział w tworzeniu projektu, w przygotowaniu
i realizacji zajęć.

Podczas interdyscyplinarnych zajęć pragniemy pobudzić kreatywność uczestników i ich rodzin, wzmocnić tożsamość lokalną, ale również kształtować tolerancję oraz szacunek wobec odmienności. Wykorzystujemy w pracy lokalne zasoby zarówno osobowe jak i rzeczowe oraz instytucjonalne.

Główne działania - Trzy główne cykle warsztatów + praca projektowa:

1. Cały świat w Twojej dłoni/ Świat w kieszeni – aktywizujące zajęcia zbudowane w oparciu
o perspektywę porównawczą przekazujące i pozwalające zrozumieć uczestnikom jak wygląda codzienność ich rówieśników w innych krajach. Elementem tego cyklu są także zajęcia dotyczące lokalnej wielokulturowości – opowieść o mieszkańcach dawnej Warszawy.

2. Cały świat się bawi / W 80 gier i zabaw dookoła świata – nauka przez wspólną zabawę oraz integrację grup wiekowych, a także różnych kulturowo – warsztaty plastyczne, gry
i zabawy ruchowe, strategiczne, pamięciowe, zręcznościowe. Zabawy z całego świata oraz gry z czasów rodziców i dziadków, nawiązujące tematyką do innych kontynentów oraz dawnych gier podwórkowych.

3. „Co kraj, to obyczaj” czyli świętowanie dookoła świata – podobieństwa i różnice
w obchodzeniu świąt w odmiennych częściach świata – warsztaty plastyczne, prezentacje multimedialne, wspólne spotkania około świąteczne łączące tradycje z różnych kultur.

Praca projektowa uczestników: stworzenie „przewodnika” dla rówieśnika z innej kultury przybywającego do Polski – Warszawy, opracowanie lekcji/ warsztatu/ zajęć (dowolna forma) dotyczących szeroko rozumianego zakresu innych kultur do przeprowadzenia przez uczestnika projektu np. w szkole/ na podwórku/ dla rodziny. Formę, miejsca, zadania przewodnika będą wymyślali rówieśnicy dla swoich rówieśników – efekt ich pracy zostanie zamieszczony
w formie pdf. do dostępu Internetowego, będą dostępne także papierowe wersje przewodnika
, a jego autorzy (uczestnicy projektu) zajmą się także wymyśleniem
i przeprowadzeniem akcji rozpowszechniania przewodnika wśród rówieśników (np. we własnych szkołach, wśród rodziny, na podwórkach), zastanowią się także i zadbają o to, by przewodnik trafił tam, gdzie dotrzeć do niego mogą ich zagraniczni rówieśnicy (ośrodki dla Cudzoziemców, fundacje, urzędy, szkoły).



Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.