Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Projekty zrealizowane

 • stART – warsztaty artystyczne, animacyjne i z ekspresji twórczej

  Nazwa projektu: stART

  od 01.09.2022 do 16.08.2023

  Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

  Najbliższe terminy warsztatów >>

  warsztaty na styku sztuki animacji i edukacji dla dzieci ze szkol podstawowych

  Działania projektowe przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (SP) z terenów Warszawy (uczęszczających do szkół na terenie Warszawy). Pośrednimi odbiorcami działań stają się także rodzice i opiekunowie uczestników i uczestniczek projektu oraz społeczność lokalna.

  "Bazę stanowi sztuka" - założenia projektu

  Projekt opiera się na systemowym podejściu do sztuki i sposobu jej poznawania, w którym zakłada się, że rozwój twórczy jest jednym z głównych filarów dobrego rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowania wrażliwości społecznej na drugiego człowieka.

  Łączy w swoim zakresie takie obszary jak: rozwój kreatywności, umiejętności współpracy i wyrażania się, podejście arteterapeutyczne i włączające, ekologiczne, integrację osób z szacunkiem dla ich różnorodności.

  Projekt jest szczególnie ukierunkowany na poznanie dziedzictwa sztuki rodzimej i lokalnej, jak również tej światowej. Wzmacnia „korzenie” kulturowe uczestników i uczestniczek, które są jednym z elementów stabilizujących życie człowieka.

  Bazę stanowi sztuka: jej temat oraz odniesienia do niej.

  Sposób doświadczania sztuki opiera się na historii oraz współczesności, bycia zarówno odbiorcą, jak i twórcą oraz przedmiotem, jak również podmiotem działań.

  Warsztaty uwalniające ekspresję twórczą

  Trzonem projektu są zajęcia, które na każdym etapie mają na celu pozwolić doświadczyć sztuki i poznać jej formy poprzez ekspresję. Tematy z zakresu historii sztuki oraz podróż przez jej kolejne wieki stanowią pretekst do włączania uczestników i uczestniczek zajęć w kreatywne akcje oraz dialog i procesy współpracy.

  Tematyka sztuki jest przestrzenią umożliwiającą podejmowanie oraz rozwijanie takich zagadnień jak: otwartość, różnorodność, empatia. Pozwala to także na krytyczne przyjrzenia się historii z perspektywy sztuki i szukania nowych form rozwiązań np. w obszarze dostępności.

  Wiedza zdobywana będzie w procesach praktycznego doświadczania i eksperymentowania. Planujemy korzystanie zarówno z zasobów dostępnych na miejscu, w Warszawie – w tym wizyt między innymi w muzeach oraz dostępu wirtualnego. Dostęp wirtualny daje nam możliwość zapoznawania z kolekcjami zagranicznymi.

  Zakładamy możliwość uczestnictwa i organizacji także zajęć w formie zdalnej, podejmujących również wątek sztuki w czasach Internetu.

  Cele działań warsztatowych i animacji

  Ważnym elementem działań jest zadbanie o to, aby uczestniczki i uczestnicy poznali nie tylko zagadnienia dotyczące sztuki jako twórczości, ale również te z zakresu dziedziny jaką jest opieka nad sztuką, dbanie o dziedzictwo, kuratorstwo i muzealnictwo.

  Ideą projektu jest włączenie dzieci i młodzieży w doświadczanie sztuki oraz rozbudzenie w nich chęci do aktywnego uczestniczenia w niej – wskazanie możliwości włączenia w kulturę oraz zapewnienie momentów własnego spełnienia twórczego.

  Działania podejmowane w projekcie, są zaplanowane tak, aby przede wszystkim łączyć i wykorzystywać różne typy technik edukacyjnych oraz z zakresu sztuki, dając możliwość wyrażenia się artystycznie dla każdego niezależnie od kompetencji i umiejętności.

  Cel projektu opracowano na podstawie:

  - rozpoznanych potrzeb odbiorców, dokonanego przez Stowarzyszenie dla Rodzin,

  - aktualizacji diagnozy środowiska lokalnego,

  - wyraźnego braku na ten moment na terenie realizacji zajęć działań artystycznych będących polem swobodnej, twórczej ekspresji połączonej ze zdobywaniem wiedzy z zakresu historii sztuki czy działań muzealnych.

 • Socjoterapia drogą rozwoju

  Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do projektu „Socjoterapia drogą rozwoju” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

  Do kogo jest adresowany projekt:
  Dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz ich rodzice i opiekunowie, mieszkący na terenie wojewodztwa mazowieckiego.
  Pierwszeństwo udziału mają: rodzice, którzy przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej; rodziny, w których pojawił się problem alkoholowy; rodzice skierowani przez placówki partnerskie.

  Miejsce realizacji:
  Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
  ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67 (placówka socjoterapeutyczna i opiekuńczo-wychowawcza)
  Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93
  oraz w terenie, a także w miarę potrzeby, w formie online, za pośrednictwem Internetu oraz telefonu.

  Zajęcia będą odbywać się 2-4 dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych oraz wybrane weekendy.

  W  ramach programu, uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnych zajęć:

  Dzieci i młodzież
  - zajęcia socjoterapeutyczne w dostosowanych wiekowo grupach
  - Warsztaty umiejętności społecznych w dostosowanych wiekowo grupach
  - psychologiczne i pedagogiczne wsparcie indywidualne
  - zajęcia profilaktyczne
  - zajęcia opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci
  - zajęcia metodą miniprojektową
  - aktywne spędzanie czasu wolnego
  - zajęcia w terenie, zajęcia integracyjne

  Rodzice i opiekunowie
  - konsultacje indywidualne
  - warsztaty umiejętności wychowawczych
  - zajęcia edukacyjne i treningowe

  Rodziny
  - zajęcia dla całych rodzin, w tym integracyjne spotkania rodzinne

  Dla każdego uczestnika przygotowywany jest indywidualny plan wsparcia.

  Założenia i cele:

  Dzieci i młodzież
  - wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę
  - profilaktyka uzależnień
  - wyrównywanie deficytów, korygowanie mechanizmów osobowościowych i zachowania
  - nauka zasad funkcjonowania w grupie
  - wzmacnianie mocnych stron, poczucia wartości
  - budowanie poczucia własnej tożsamości
  - dostarczenie dzieciom i młodzieży dobrych doświadczeń, które będą ich zasobem w przyszłości

  Rodzina:
  - wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym
  - dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania dziecka
  - wzmocnienie wiary we własne kompetencje wychowawcze
  - wzmocnienie więzi rodzinnej
  - wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami

  Informacje i zapisy:
  tel. 22 619 42 67, 696 509 924,
  e-mail:
  sdr.baza@gmail.com

  Jak dołączyć:
  1.Zgłoszenie do projektu.
  2.Spotkanie z konsultantem – psychologiem. Zakwalifikowanie do projektu (na podstawie ankiety kwalifikacyjnej
  3.Diagnoza i przygotowanie indywidualnego planu uczestnictwa dla dziecka i rodziny dopasowany do potrzeb rodziny.
  Etap konsultacyjny obejmuje najczęściej około trzech spotkań.

  Więcej o realizowanych zajęciach:

  1.Socjoterapia w grupach
  Zajęcia oparte na procesie, stałości, więzi, kształtowaniu umiejętności inter- i intra- personalnych. Zajęcia grupowe, maksymalnie 10-osobowe, o charakterze psychokorekcyjnym i socjoterapeutycznym, rozwijające umiejętności życiowe i społeczne, z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pozwalających na osiągnięcie założonych celów socjoterapeutycznych.

  Uczestniczenie w tego typu spotkaniach grupowych, pomaga w kryzysach rówieśniczych, osobistych, rodzinnych. Socjoterapia jest szansą na niwelowanie negatywnych doświadczeń z szkoły, domu, wśród rówieśników, wynikających z trudniejszego startu w szkole. W zajęciach kładzie się nacisk na rozwój, edukację, kształtowanie struktury osobowości, tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych. Zawierają w sobie społeczny kontekst rozwoju i uczenia się. Zajęcia mają służyć między innymi: możliwości konstruktywnego odreagowania napięć; uczeniu się nowych umiejętności społecznych; pozwalają na doświadczenie i przeżycie korekcyjnych sytuacji; kompensację potrzeb, które są nie zaspokojone; doświadczeniu emocji i uczuć przyjemnych. W zależności od specyfiki uczestników, wykorzystują one elementy grup rozwoju osobistego, grup wsparcia, grup edukacyjno – rozwojowych, treningów umiejętności społecznych, treningów tematycznych.

  Zajęcia aktywnie realizują edukację z zakresu profilaktyki uzależnień. Jednym z głównych celów zajęć jest zainspirowanie dzieci w taki sposób, by jak najlepiej potrafiły się rozwijać oraz nauczyły się aktywnie uczestniczyć w grupie rówieśniczej, a później społecznej, jednocześnie nie popadając w uzależnienia w różnej formie.

  Prowadzenie grupy ściśle związane jest z zachodzącymi procesami grupowymi. Zajęcia prowadzone są w stałych grupach, dla uczestników o zbliżonym wieku. Grupy są mieszane pod względem płci i problematyki uczestników. Zajęcia odbywają się regularnie co najmniej raz w tygodniu.

  Do wieku dzieci młodszych dopasowywany jest specjalny program z adekwatną metodyką pracy. Wykorzystujemy w tych grupach więcej form zabawowych, edukacyjno - rozwojowych oraz twórczości własnej podopiecznych.

  Przykładowe tematy zajęć oparte na wzmacnianiu czynników chroniących u uczestników zajęć:
  - poprawna komunikacja w grupie,
  - nawiązywanie kontaktu z inną osobą,
  - podstawowe zasady w grupie, relacja rodzic – dziecko,
  - wzrost empatii i zdolności do decentracji,
  - role w rodzinie, grupie i poza nią, rozumienie społecznych norm zachowania,
  - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, przełamywanie własnych oporów,
  - podnoszenie poczucia świadomości siebie, poczucia godności,
  - wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz sprawczości,
  - wyszukiwanie pozytywnych cech własnych i innych,
  - wyrażanie własnych potrzeb i emocji, ćwiczenie komunikacji emocjonalnej,
  - radzenie sobie z przeżywaniem złości i jej wyrażaniem, zmniejszanie reagowania agresywnego,
  - nauka odmawiania, nie ulegania presji grupy,
  - mechanizm uzależnienia, dbanie o własne zdrowie,
  - cierpliwość i wytrzymałość w oczekiwaniu na nagrodę (wytrzymałość na frustrację),
  - doskonalenie umiejętności radzenia sobie z własnymi lękami,
  - umiejętność redukowania konstruktywnego napięcia i stresu,
  - mechanizmy wpływu mediów, konstruktywne korzystanie z mediów społecznościowych

  2.Warsztaty umiejętności społecznych.
  Celem zajęć jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dzieci w trakcie zajęć uczą się pozytywnego zachowania, jak można reagować na prowokację innych, w jaki sposób można obronić się przed zaczepką kolegów i koleżanek, jak radzić sobie z emocjami, zwłaszcza tymi negatywnymi, a także jak można, w sposób konstruktywny, rozwiązać konflikt. Dzieci w grupie mają możliwość nie tylko przećwiczenia nowo nabytych wzorców zachowania w realnych sytuacjach, zauważenia, że nie tylko one mają problem w kontaktach z innymi osobami (co przyczynia się do zmniejszenia poczucia wyobcowania), ale także mają możliwość udzielania i otrzymywania wsparcia i otrzymania informacji zwrotnych od innych osób z grupy.

  3. Praca metodą społeczności
  Zajęcia odbywają się na zasadach społeczności, którą tworzą dorośli (realizatorzy zadania) i dzieci. Umożliwiają one analizę różnych sytuacji w szerszym gronie, uczenie refleksji, autorefleksji, rozumienie sytuacji z punktu widzenia większej społeczności, przekazywanie ważnych informacji, podejmowanie istotnych decyzji oraz udzielanie wzmocnień pozytywnych uczestnikom. Każda osoba ma prawo wypowiedzenia się. Dzięki temu dzieci nabierają przekonania, że mogą mieć wpływ na różne sytuacje, negocjować w istotnych dla nich sprawach i rozwiązywać w konstruktywny sposób trudne sytuacje. Zajęcia zapewniają poczucie bycia członkiem większej, konstruktywnej grupy rówieśniczej i wspomagają poczucie bezpieczeństwa.

  4. Zajęcia profilaktyczne
  Zawierają szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień od alkoholu i problemów społecznych, w tym związanych z przemocą, nowymi uzależnieniami behawioralnymi. Celem zajęć jest prewencja, przeciwdziałanie uzależnieniom. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami, takimi jak na przykład: uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi, od alkoholu, przemoc rówieśnicza, stres, samookaleczenia. Wzrost świadomości zagrożeń i wynikających z nich konsekwencji, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka częstotliwości ich występowania.

  5. Zajęcia metodą miniprojektową
  Metoda aktywnego włączania dzieci do planowania, działania oraz osiągania celu, czyli konkretnego rezultatu sukcesu, w charakterze edukacji poza formalnej. Grupa wspólnie z wychowawcą, wybierze zadanie do realizacji np. krótki film, foto reportaż, spektakl teatralny, eksperyment. Celem tego działania jest podniesienie kompetencji społecznych, w tym: wspólnego podejmowania decyzji, planowania i organizowania działań, współpracy, komunikacji bez przemocy, akceptowania i ustalania zasad współpracy. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę projektową, w 4 etapach pracy: przygotowanie, planowanie działań i działanie, publiczna prezentacja, wyciągnięcie wniosków/ewaluacja.

  6. Zajęcia integracyjne
  Zajęcia skierowane do podopiecznych. Podczas społeczności, podopieczni wraz z wychowawcami, wybierają miejsca gdzie chcieliby się wybrać na wycieczkę, następuje podział obowiązków - kto za co jest odpowiedzialnych (praca zespołowo - projektowa). Przykładowe rodzaje zajęcia w terenie: wyjścia kulturalne do kina, teatru, muzeum, domu kultury, itp. Są to także zajęcia z elementami ruchowymi, sportowymi oraz gry terenowe.

  7. Pomoc specjalistyczna, konsultacje psychologiczno - pedagogiczne
  Konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne mają na celu pogłębić diagnozę, kontakt z podopiecznym, wypracowywać indywidualne plany korekcyjne, uzyskiwać zmiany u podopiecznego i jego rodziny poprzez indywidualną pracę z nim i rodziną. Opierają się na metodyce pracy psychologa oraz pedagoga.

  8. Warsztaty umiejętności wychowawczych i elementy treningów
  Zajęcia grupowe, prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia. Wykorzystujemy programy warsztatów umiejętności wychowawczych zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, a także autorskie programy, wypracowane w czasie dotychczasowych zajęć. Celem zajęć jest wyposażenie rodziców w nowe umiejętności społeczne oraz doskonalenie już posiadanych. Danie rodzicom wsparcia, w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji. Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”. Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci. Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców, z dziećmi i w całej rodzinie. Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywanie dzieci. Forma ta, jest szczególnie przydatna dla rodziców, którzy mają trudności w porozumiewaniu się, jak również potrzebują poprawić swoją emocjonalną regulację, umiejętność rozwiązywania konfliktów, oraz zdolność radzenia sobie ze stresem. Zajęcia składają się z wykładu, ćwiczeń i dyskusji. Poruszane są konkretne sytuacje problemowe z życia.

  Co zyskują rodzice uczestniczący w zajęciach:
  - większą wiedzę, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze;
  - poprawę funkcjonowania pod względem więzi, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic;
  - większą świadomość istoty mechanizmu uzależnienia i wiedza, jakie zachowania rodziców, mogą wzmacniać zagrożenie popadnięciem dzieci w uzależnienie, a jakie postawy, zachowania, mogą ustrzec przed uzależnieniem.

  Główna tematyka Warsztatów:
  - profilaktyka uzależnień behawioralnych – gry online, smartfony, korzystanie z mediów społecznościowych
  - praca nad kształtowaniem umiejętności uważnego słuchania dziecka
  - nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywania ich, pogłębianie relacji z dzieckiem
  - ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności
  - umiejętność stawiania granic w sposób bezpieczny
  - motywowanie dziecka do aktywności i współpracy
  - rozwiązywanie konfliktów
  - porozumienie bez przemocy
  - chwalenie dziecka w sposób konstruktywny
  - wspomaganie dziecka w naturalnych fazach rozwoju, rozwijanie jego umiejętności

  9.Spotkania integracyjne rodzinne
  To spotkania przygotowywane razem z dziećmi oraz z chętnymi rodzicami. Zaplanowaliśmy co najmniej jedno spotkanie w półroczu. To czas na nawiązanie ze sobą relacji oraz wymianę doświadczeń.

  Projekt jest realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 15.12.2022 r.

  Zadanie dofinarnsowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

   Pliki:: placowka-wsparcia-dziennego-stowarzyszenie-dla-rodzin-plakat-a4

 • Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

  Do kogo jest adresowany projekt:

  Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe. Zapraszamy zwłaszcza rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają oraz rodziców zastępczych.

  Bezpłatna oferta:

  - specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i jej członków (konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asysta rodzinna, poradnictwo socjalne)
  - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
  - grupy wsparcia dla rodziców
  - spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi

  Cel prowadzonych działań:

  Wzmocnienie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

  Pomoc świadczymy stacjonarnie w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie oraz online.

  Miejsce realizacji:
  Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:

  ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), tel. 518 452 047, 22 253 49 47
  ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67
  ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), tel. 696 509 924
  ul. Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93

  Oraz online.

  Informacje i zapisy:

  tel. 696 509 924, 518 452 047
  e-mail: zapisy@sdr.org.pl

  Projekt jest realizowany w terminie od 01.07.2020 r. do 30.11.2022

  Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Wojewódz­twa Mazowieckiego.

   Pliki:: poradnia-rodzinna-stowarzyszenia-dla-rodzin-plakat-a4

 • Specjalistyczna pomoc psychologiczna skutków Covid-19

  Stowarzyszenie dla Rodzin, w ramach realizowanego projektu oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej lub trudności opiekuńczo-wychowawczych wynikających z pandemii. Na przykład izolacji, ograniczeń, utraty pracy, nadmiernego stresu spowodowanego kryzysowymi sytuacjami zaistniałymi na skutek Covid-19.

  Oferujemy różne formy pomocy:

  - konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, par, rodzin, młodzieży i dzieci
  - pomoc terapeutyczną dla osób dorosłych, par, rodzin, młodzieży i dzieci
  - poradnictwo wychowawcze dla rodziców
  - wsparcie psychologa i pedagoga w trudnych sytuacjach życiowych

  Dla kogo:

  Z bezpłatnych form wsparcia mogą skorzystać osoby dorosłe, pary, rodziny, młodzież i dzieci miszkający na terenie m.st. Warszawa oraz  miejscowości podwarszawskich.

  Sposób korzystania

  Spotkania ze specjalistami odbywają się online (Skype, Zoom) oraz telefonicznie. W miarę możliwości (ze względu na sytuację epidemiczną), również stacjonarnie w naszych ośrodkach: ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), ul. Pszczyńska 26 m. 57  i ul. Nefrytowa 12 (Targówek) oraz ul. Ząbkowska 39 (Praga-Północ).

  Projekt realizowany w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. Liczba miejsc ograniczona, przyjmujemy według kolejności zgłoszeń.

  Informacje i zapisy

  tel. 696 509 924, 518 452 047
  e-mail: zapisy@sdr.org.pl

  Negatywny wpływ Koronawirusa na zdrowie psychiczne

  W ciągu kilku ostatnich miesięcy stanęliśmy wobec trudności, które powodują, że kluczowa stała się ochrona swojego zdrowia psychicznego. Dla wielu skutki psychiczne pandemii będą znacznie bardziej dotkliwe niż fizyczne. Epidemia ma negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, pojawił się paniczny strach przed zarażeniem, baliśmy się ograniczenia wolności i dostępu do surowców pierwszej potrzeby, odczuwaliśmy bolesny brak dotychczasowych rozrywek i zajęć. Z powodu zamknięcia w domu, mogły pojawić się konflikty pomiędzy członkami rodziny z powodu przymusowej bliskości co może prowadzić do kryzysów w rodzinie.

  Obawiamy się utraty pracy i kryzysu gospodarczego, zaczynamy czarno widzieć przyszłość, boimy się kolejnych epidemii. Zostaliśmy wystawieni na działanie czynników traumatyzujących. Większość osób które doświadczyły traumatycznego zdarzenia po pewnym czasie powraca do normalnego funkcjonowania, jednak u pewnej grupy ludzi reakcje stresowe przybierają na sile, te osoby są szczególnie narażone na wystąpienie stresu potraumatycznego (PTSD). Czynnikiem zwiększającym to prawdopodobieństwo jest np.: brak wsparcia społecznego czy powtarzające się urazy. PTSD wysoko współwystępuje z: depresją, zaburzeniami dysocjacyjnymi, psychosomatycznymi, osobowości, lękowymi, odżywiania, uzależnieniami. Z obserwacji wynika, że dzieci i młodzież w trakcie izolacji społecznej, codziennie kilka lub kilkanaście godzin poświęcają grając w gry komputerowe.

  Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

 • Projekt „Mocniejsi w relacji rodzinnej”

  Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

  Kto może skorzystać

  Rodziny, członkowie rodzin (dorośli, dzieci i młodzież), opiekunowie prawni w tym rodziny zastępcze z terenu Województwa Mazowieckiego.

  Miejsce prowadzenia zajęć

  Warszawskie Zespoły Psychologiczno – Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin

  • „ZĄBKOWSKA” ul. Ząbkowska 39  m 1,2;
   22-619 42 67; 662 942 993
  • „NOWODWORY” ul. Nowodworska 35 m 51;
   22-302 63 85; 696 509 924
  • „ZACISZE” ul. Pszczyńska 26 m 57; ul. Nefrytowa 12;
   22-253 49 47; 518 452 047

  Jak się zgłosić.

  Prowadzimy zapisy telefonicznie lub mailowo (sdr.zapisy@interia.pl)

  Można zgłaszać się do wybranego Zespołu, podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

  Po wstępnym zgłoszeniu odbywają się spotkania informacyjno – konsultacyjne w trakcie których wspólnie podejmujemy decyzję o formach pomocy z jakich Państwo będą korzystać.

  Sekretariat umawia termin wizyt u danego specjalisty, prowadzi zapisy na zajęcia szkoleniowe, warsztatowe, ewentualne listy osób oczekujących.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje również kolejność zgłoszeń.

  Osoby z zaproszeniem mają pierwszeństwo.

  Formy pomocy

  Informacja telefoniczna

  I. Dla rodzin, rodziców, członków rodzin.

  I.1.Indywidualne poradnictwo, konsultacja dla rodzin, rodziców, opiekunów prawnych.

  • psychologiczne,
  • pedagogiczne,
  • logopedyczne,
  • neurologopedyczne,
  • zawodowe
  • socjalne

  I.2.Indywidualna terapia dla rodziców, dorosłych członków rodzin.

  I.3.Terapia rodzinna, terapia dla  par i małżeństw

  I.4. Zajęcia edukacyjne, szkolenia tematyczne dla rodziców/ opiekunów prawnych, grupy wsparcia.

  I.5. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/ opiekunów prawnych.

  I.6. Praca w relacji rodzic – dziecko

  I.7. Formy mediacji

  I.8. Coaching zawodowy

  I.9. Coaching rodzicielski

  I.10. Wsparcie w sytuacjach kryzysów rodzinnych.

  II. Dla dzieci i młodzieży.

  II.1. Diagnoza

  • Psychologiczne (w tym kliniczna),
  • pedagogiczne,
  • logopedyczne,
  • neurologopedyczne,
  • procesów Integracji Sensorycznej

  II.2. Indywidualne poradnictwo, konsultacja dla młodzieży.

  • psychologiczne,
  • pedagogiczne,
  • zawodowe

  II.3. Terapia krótkoterminowa indywidualna lub grupowa.

  II.4. Coaching zawodowy

  Cele główne projektu.

  • Wzmacnianie więzi, relacji rodzinnych, poprawa konstruktywnego funkcjonowania rodzin.
  • Poszerzenie kompetencji rodzicielskich, wychowawczych, opiekuńczych przez rodziców / opiekunów prawnych w rodzinie/ dorosłych członków rodziny uczestniczących w zadaniu.

  Przykładowa tematyka zajęć dla rodzin zastępczych.

  Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego.
  Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania.

  Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
  Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

  Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi.
  Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania.

  Rozumienie złości i lęku.

  Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
  Wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

  Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych

  Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami.
  Depresja dzieci i młodzieży.

  Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami.

  Praca z dzieckiem nadpobudliwym.

  Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS.

  Przykład: WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych

  W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.
  • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.
  • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.
  • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.
  • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.
  • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.
  • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.
  • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.
  • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.
  • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

  Przykładowe tematy  zajęć warsztatowych dla rodziców, opiekunów prawnych.

  • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
  • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
  • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi głębszą i bliższą.
  • Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.
  • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród;  rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
  • Jak organizować czas wolny dzieciom.
  • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
  • Wzmacnianie samodzielności i zaradności  dziecka.
  • Jak skutecznie chwalić dzieci.
  • Specyficzne sposoby radzenia sobie z dziećmi z problemami nadpobudliwości.
  • Jak lepiej porozumiewać się ze swoim dorastającym dzieckiem, nie tracić z nim kontaktu, utrzymać więź, lepiej zrozumieć czas dorastania, podejmować bardziej trafne decyzje wychowawcze wobec nastolatka, jak radzić sobie z eksperymentami z używkami.
  • Na czym polega mechanizm uzależnienia, jak wzmacniać to co chroni przed uzależnieniem.
  • Co to jest współuzależnienie jak z niego wychodzić.
  • Jak radzić sobie z przemocą w rodzinie.
  • Jak zauważyć kiedy nasze dziecko może wpaść w uzależnienie, jak temu zapobiegać i jak radzić sobie z problemami uzależnień.
  • Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem w tym od gier komputerowych, telewizji, internetu, telefonów komórkowych itd

  Co zyskują  rodzice, opiekunowie prawni uczestniczący w naszych zajęciach, przykłady.

  • Większa wiedza, kompetencje, umiejętności  rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.
  • Poprawa funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic.
  • Większa świadomość istoty mechanizmu uzależnienia i wiedza jakie zachowania rodziców mogą wzmacniać zagrożenie popadnięciem dzieci w uzależnienie a jakie postawy, zachowania mogą ustrzec przed uzależnieniem.
  • Danie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.
  • Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.
  • Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.
  • Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.
  • Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na  wychowywania dzieci.

  Pliki:: Projekt-Mocniejsi-Zaproszenie_0

 • Projekt: „Ta Szansza dla Rodzin”

  Stowarzyszenie dla Rodzin, dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodzin z Targówka w ramach projektu dofinansowanego ze środków m. st. Warszawy pt. „Ta Szansa dla Rodzin” oferuje bezpłatnie specjalistyczną pomoc psychologiczną dla rodzin, rodziców, par w tym.

  • Konsultacje, poradnictwo dla rodziców w zakresie pomocy dzieciom, spraw wychowawczych, wsparcia w rozwoju dziecka, spraw rodzinnych.
  • Formy terapeutyczne dla par, rodziców, rodzin (pogłębiona praca nad zmianami w rodzinach, w relacjach z dziećmi, miedzy rodzicami i innymi).
  • Coaching rodzinny, rodzicielski (doskonalenie i wzmacnianie umiejętności rodzicielskich, opiekuńczo – wychowawczych).
  • Job coaching kariery (rozwój zawodowy rodziców, ukierunkowanie, wspomaganie zmian).
  • Asysta rodzinna praca z rodziną nad wzmocnieniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, rodzicielskich, lepszym radzeniem sobie w życiu.

  Specjalistyczna pomoc dla dzieci jako uzupełnienie pomocy rodzinie w tym:

  • Diagnoza, konsultacje stanowią uzupełnienie całościowej pomocy dziecku i rodzinie.
  • Psychologa dziecięcego / klinicznego w zakresie wzmacniania prawidłowego rozwoju dziecka, niwelowania deficytów.
  • Logopedyczne / neurologopedyczne w zakresie wspomagania rozwoju mowy korygowania trudności.
  • Pedagogiczne w zakresie ukierunkowania pedagogicznego wspomagania rozwoju, korygowania trudności.
  • Procesów Integracji Sensorycznej w zakresie określenia potrzeby wspomagania rozwoju integracji sensorycznej dziecka.
  • Fizjoterapeutyczne w zakresie określenia potrzeby wspomagania prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, ukierunkowania korygowania wad lub tendencji ich powstawania.

  Terminy: ustalane są na pierwszych konsultacjach z osobami w zależności od potrzeby zgłaszających się  i dysponowania wolnymi miejscami.

  Zajęcia prowadzimy od poniedziałku  do piątku między godzinami 8-20 w ośrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin przy ul. Pszczyńskiej 26 m 57 oraz przy ul. Nefrytowej 12.

  Asystentura rodzinna odbywa się w domach rodzin i w terenie.

  Aby zapisać się na wstępne konsultacje lub zajęcia należy zgłosić się do sekretariatu Stowarzyszenia dla Rodzin telefonicznie 22 253 49 47; 518 452 047 lub ewentualnie mailowo zapisy@sdr.org.pl.

  Działania prowadzone są w Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „Zacisze” ul. Pszczyńska 26 m 57 oraz ul. Nefrytowa 12.

  Zajęcia prowadzą specjaliści Stowarzyszenia dla Rodzin: psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, logopeda/ neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej:

  • Anna Szymczak – psycholog, psychoterpeuta (rodzinny, par, osób dorosłych), specjalista konsultant.
  • Monika Klimaszewska – psycholog, socjoterapeuta, coach rodzicielski, terapeuta dziecięcy.
  • Alicja Pawłowska – psycholog, terapeuta dziecięcy.
  • Karolina Łobodda – psycholog kliniczny dziecięcy.
  • Barbara Kondraciuk- pedagog, coach zawodowy, doradca zawodowy.
  • Sylwia Kiełbowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny.
  • Milena Kiersikowska – psycholog, neurologopeda.
  • Małgorzata Kacperczyk – psycholog, logopeda.
  • Sylwia Kucharska – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.
  • Wojciech Najda – fizjoterapeuta.
  • Katarzyna Leoniewska – psycholog, socjoterapeuta, asystent rodzinny.
  • Katarzyna Cudna – pedagog, socjoterapeuta, asystent rodzinny.
  • Krystyna Grzywińska – certyfikowany superwizor
  • Marlena Bożycka – Koordynator Stowarzyszenia dla Rodzin w projekcie.
  • Sylwia Heleniak – pedagog (informatornia).

  Zapis do projektu:W projekcie mogą uczestniczyć rodziny z obszarów rewitalizowanych Targówka.
  Można zgłaszać się telefonicznie, mailowo, osobiście.
  Osoby, które chcą skorzystać z zajęć w projekcie najpierw uczestniczą w spotkaniu konsultacyjnym w czasie którego określamy potrzeby rodziny i możliwość skorzystania z zajęć.  Jeśli rodzina spełnia kryteria kwalifikacyjne projektu, układany jest plan korzystania z zajęć i może zostać zapisana na zajęcia.
  Na zajęcia i do projektu prowadzone są zapisy według: kolejności zgłoszeń, zasad rekrutacji oraz w miarę posiadanych wolnych miejsc. Pierwszeństwo zapisu mają osoby:

  • znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej , społecznej, ekonomicznej,
  • rodzice z trudnościami wychowawczymi,
  • samotni rodzice,
  • rodziny z trudnościami społecznym,
  • rodzice bezrobotni

  POZOSTAŁE DZIAŁANIA PROJEKTU „TA Szansa dla Rodzin” Realizowane w siedzibie O.T.TRAD „Szansa” przy ul. Radzymińskiej 111a/113 oraz w terenie Tel. 22 253 32 06 Działania skierowane do rodzin:

  • zajęcia ogólnorozwojowe klubikowe dla dzieci i ich opiekunów „Ta Rodzinka”
  • zajęcia otwarte-kawiarenkę dla rodzin,
  • zajęcia artystyczne, twórcze dla rodzin z małymi dziećmi
  • festyny, pikniki

  Działania skierowane do rodziców/opiekunów:

  • warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, mam, ojców, par
  • warsztaty specjalistyczne i wykłady dla rodziców
  • warsztaty praktyczne zagospodarowujące czas wolny rodziców

  Działania skierowane do dzieci w wieku 0-6 lat:

  • wsparcie specjalistyczne dla dzieci,
  • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu rozwijania umiejętności wyrażania i nazywania emocji realizowane w placówkach przedszkolnych,
  • zajęcia specjalistyczne artterapeutyczne

  Szczegółowe informacje o projekcie  www.stowarzyszeniedlarodzin.pl

 • Projekt: ,Ogrody Różnorodności”

  Projekt „Ogrody Różnorodności”
  realizowany jest w ramach zadania Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto
  i jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

  Nazwa: ,,Ogrody Różnorodności” projekt finansowany przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy

  Projekt realizowany: od 01.09.2017 do 30.06.2018

  Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 3- 19 lat. Planujemy objąć działaniem co najmniej 120 dzieci i młodzieży zajęciami, dodatkowo ok 60 incydentalnie, oraz co najmniej 50 rodziców i kadry merytorycznej

  Cele projektu:

  Większa świadomość różnorodności ludzi, rozumienie odmiennych zwyczajów, szanowanie ich, umiejętność czerpania dla siebie wiedzy i doświadczeń wynikających z różnorodności, wzmocnienie aktywności lokalnej, zwiększenie "apetytu" na uczestniczenie w działaniach kulturalnych, zwiększenie odwagi do własnej aktywności i kreatywności twórczej, akceptacja postaw innych, zaciekawienie światem, jego poznawaniem, zmienianiem, włączanie się
  w różne działania, aktywności w środowisku społecznym / lokalnym, kształtowanie kreatywnego podejścia do życia, twórczego myślenia, które pomaga w umiejętności elastycznego zachowania się w życiu, w lepszym adaptowaniu się do zmian.

  Opis projektu:

  Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej, wielokulturowej, kształtowania zrozumienia
  i poszanowania
  dla innych kultur, narodowości, religii. Projekt zawiera różnorodne zajęcia, wykorzystuje wielorakie techniki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Zadanie zakłada aktywne wychodzenie do uczestników, realizacje części zajęć w środowisku otwartym, włączanie i animowanie grupami mieszkańców ze środowiska lokalnego, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. Opiera się na współpracy różnorodnych osób i placówek ze środowiska lokalnego w tym szczególnie współdziałania: szkół, placówek kultury, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia dziennego, pomocy społecznej, rodziców, rodzin. Działania obejmą obszar aż trzech dzielnic – Targówek, Praga Północ, Białołęka.

  Uczestnicy aktywnie będą brać udział w tworzeniu projektu, w przygotowaniu
  i realizacji zajęć.

  Podczas interdyscyplinarnych zajęć pragniemy pobudzić kreatywność uczestników i ich rodzin, wzmocnić tożsamość lokalną, ale również kształtować tolerancję oraz szacunek wobec odmienności. Wykorzystujemy w pracy lokalne zasoby zarówno osobowe jak i rzeczowe oraz instytucjonalne.

  Główne działania - Trzy główne cykle warsztatów + praca projektowa:

  1. Cały świat w Twojej dłoni/ Świat w kieszeni – aktywizujące zajęcia zbudowane w oparciu
  o perspektywę porównawczą przekazujące i pozwalające zrozumieć uczestnikom jak wygląda codzienność ich rówieśników w innych krajach. Elementem tego cyklu są także zajęcia dotyczące lokalnej wielokulturowości – opowieść o mieszkańcach dawnej Warszawy.

  2. Cały świat się bawi / W 80 gier i zabaw dookoła świata – nauka przez wspólną zabawę oraz integrację grup wiekowych, a także różnych kulturowo – warsztaty plastyczne, gry
  i zabawy ruchowe, strategiczne, pamięciowe, zręcznościowe. Zabawy z całego świata oraz gry z czasów rodziców i dziadków, nawiązujące tematyką do innych kontynentów oraz dawnych gier podwórkowych.

  3. „Co kraj, to obyczaj” czyli świętowanie dookoła świata – podobieństwa i różnice
  w obchodzeniu świąt w odmiennych częściach świata – warsztaty plastyczne, prezentacje multimedialne, wspólne spotkania około świąteczne łączące tradycje z różnych kultur.

  Praca projektowa uczestników: stworzenie „przewodnika” dla rówieśnika z innej kultury przybywającego do Polski – Warszawy, opracowanie lekcji/ warsztatu/ zajęć (dowolna forma) dotyczących szeroko rozumianego zakresu innych kultur do przeprowadzenia przez uczestnika projektu np. w szkole/ na podwórku/ dla rodziny. Formę, miejsca, zadania przewodnika będą wymyślali rówieśnicy dla swoich rówieśników – efekt ich pracy zostanie zamieszczony
  w formie pdf. do dostępu Internetowego, będą dostępne także papierowe wersje przewodnika
  , a jego autorzy (uczestnicy projektu) zajmą się także wymyśleniem
  i przeprowadzeniem akcji rozpowszechniania przewodnika wśród rówieśników (np. we własnych szkołach, wśród rodziny, na podwórkach), zastanowią się także i zadbają o to, by przewodnik trafił tam, gdzie dotrzeć do niego mogą ich zagraniczni rówieśnicy (ośrodki dla Cudzoziemców, fundacje, urzędy, szkoły).

 • LSW – dobry start, wspólna przyszłość

  http://europa.um.warszawa.pl/sites/europa.um.warszawa.pl/files/logotypy_str_www_0.png?1470210561

  Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

                                                             II EDYCJA REKRUTACJI DO PROJEKTU!!!

  Jeśli:

  • mieszkasz na obszarze rewitalizowanym w dzielnicy m.st. Warszawy: Praga Pólnoc, Praga Południe, Targówek
  • chcesz rozwinąć umiejętności społeczne swoje i swoich bliskich
  • chcesz podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe
  • chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe
  • chcesz zapewnić swoim dzieciom pomoc w rozwoju i nauce

  to zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę do udziału w naszym projekcie!

  Przygotowaliśmy dla Was:

  • warsztaty umiejętności społecznych
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
  • zajęcia integracyjne dla rodzin
  • doradztwo prawno-finansowe
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia komputerowe
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe

  Formularze zgłoszeniowe można wypełnić i złożyć w:

  • Biurze Projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
  ul. Wileńska 13/41, Warszawa
  godziny otwarcia: poniedziałek-środa 9:00-16:00

  • Placówkach Stowarzyszenia dla Rodzin
  ul. Pszczyńska 26 m. 57, Warszawa
  tel. (22) 253 49 47 lub 518 452 047, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-20:00,
  ul. Ząbkowska 39 m. 1,2, Warszawa
  tel. (22) 619 42 67, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13:00-20:00

  • Klubie Złotego Wieku OPS Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
  ul. Jagiellońska 56, 04-468 Warszawa
  tel. (22) 818 64 02, godziny otwarcia: w każdy wtorek 9:00-16:00.

  Po złożeniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załącznikach na dole strony.

  Więcej informacji dostępnych pod nr telefonu: 22 443 14 98 lub mailowo: dobrystart@um.warszawa.pl

  Informacje dotyczące projektu:

  Wartość całkowita projektu: 1 307 154,60 PLN
  Wkład własny: 65 420,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 241 734,60 PLN
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
  Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
  Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 28.02.2018
  Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

  Partnerzy w projekcie:
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
  - Stowarzyszenie Mierz Wysoko
  - Stowarzyszenie Monopol Warszawski
  - Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
  - Stowarzyszenie dla Rodzin

  Opis projektu:

  Cel główny projektu: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia do 28.02.2018 r.

  Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 110 os. w wieku 7-65 lat (50 os. w wieku 18-65 lat oraz 60 os. w wieku 7-17 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów 3 dzielnic Warszawy, objętych programem rewitalizacji – Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

  Pliki do pobrania:

  01.04.2017_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc
  26.09.16_r._zalacznk_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc
  zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_kryteriow_grupy_docelowej_do_projektu_lsw_-_dobry_start_wspolna_pr_0
  zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_o_korzystaniu_niekorzystaniu_z_po_pz_0
  zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc_0
  zalacznik_nr_5_-oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_0
  zalacznik_nr_6_-_oswiadczenie_dot._dostarczenia_dokumentow_w_ramach_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlos_0
  28.11.2016_zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_lsw
  6.12.2016_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc
  11.10._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc
  08.09._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc_0
  22.08._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc_0
  regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc_0
  zalacznk_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc_0
  zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc_0

 • My Sąsiedzi

  My-sąsiedzi to partnerski projekt skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek (obszar Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego) przygotowany przez cztery doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe:

  • Stowarzyszenie Mierz Wysoko

  mierzwysoko.org.pl

  • Stowarzyszenie dla Rodzin

  stowarzyszeniedlarodzin.pl

  • Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”

  szansa.warszawa.pl

  • Fundację Akademia Innowacji

  facebook.com/akademiainnowacji

  W ramach naszych działań od lipca 2016 roku do końca 2017 roku będziemy współpracować z szeregiem organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych liderów, aby zwiększać aktywność mieszkańców Targówka na rzecz własnych społeczności lokalnych. Projekt dofinansowany został z budżetu m.st. Warszawy.

  Działania na Targówku Fabrycznym będą zakotwiczone wokół Cafe Sąsiad przy ul. Księcia Ziemowita 16

  Działania na Targówku Mieszkaniowym (rejon rewitalizowany – ulice Radzymińska/ Święciańska/Barkocińska/Junkiewicz/Gorzykowska) zakotwiczone będą w nowo otwartym lokalu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”- w którym będzie prowadzony Klub Są-SIADA – ul. Radzymińska 111A/113

  Jeśli mieszkasz na Targówku Mieszkaniowym lub na Targówku Fabrycznym i masz pomysły na działania lub chciałbyś/chciałabyś zacząć działać na rzecz swoją i sąsiadów zapraszamy do kontaktu!

  Jeśli organizujesz wydarzenie na Targówku – daj nam znać – zamieścimy informacje w naszym Informatorze Lokalnym oraz gazetce (mysasiedzi@stowarzyszeniedlarodzin.pl).

  Praca w projekcie „My Sąsiedzi” zorganizowana jest w 6 obszarów tematycznych:

  1. Targówek Sąsiedzki

  Targówek Sąsiedzki to działania, w których sąsiedzi mają okazję poznać się, wspólnie działać i uczestniczyć w wydarzeniach na terenie miejsca swojego zamieszkania. W ramach tych działań, dbać będziemy o włączanie różnorodnych grup mieszkańców Targówka m.in młodzieży, seniorów, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, osób pracujących we wspólne aktywności. Dodatkowo, będą organizowane pikniki sąsiedzkie, zostaną zatrudnieni animatorzy społeczności lokalnych oraz animatorzy osób niepełnosprawnych, odbywać się będą animacje podwórkowe oraz warsztaty rozwojowe, twórcze i integracyjne w miejscach aktywności lokalnej.

  2. Targówek Aktywny Społecznie

  W ramach niniejszego projektu zachęcać będziemy rozmaite grupy obecne na Targówku do aktywnego działania na rzecz innych. Wspierać będziemy rozwój wolontariatu w wymiarze lokalnym i sąsiedzkim. W sezonie jesiennym poprowadzona zostanie grupa dla nastolatków pt. „Młodzi, aktywni dla innych”, w trakcie której młodzież pod opieką animatorów zaplanuje, przygotuje i zrealizuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

  Zorganizowany zostanie cykl spotkań „Herbatka dla sąsiadka” – działanie polegające na spotkaniu i współpracy wolontariuszy z osobami potrzebującymi wsparcia zamieszkującymi w okolicy Klubu Są-siada.

  Odbędziemy serię spotkań z firmami które mają swoje siedziby na Targówku, w trakcie spotkań przybliżać będziemy ideę wolontariatu pracowniczego i zachęcać pracowników firm do włączania się w działania organizacji pozarządowych.

  3. Targówek Edukacyjny i Multimedialny

  Poprzez rozmaite warsztaty multimedialne mieszkańcy Targówka będą mieć okazję włączyć się w realizację projektów w wyniku których przedstawiona zostanie lokalna historia i kultura Targówka, a także zaprezentujemy działalność lokalnych liderów.

  W ramach cyklu „Zwykli-Niezwykli Targówka” przygotowana zostanie wystawa zdjęć dokumentujących lokalnych liderów - osoby aktywne na rzecz społeczności, przedsiębiorcze lub wspierające innych. Osoby te mogą stanowić przykład dla sąsiadów i młodzieży, pokazując jak ważne jest angażowanie się w sprawy społeczności. Wystawie towarzyszyć będą spotkania z bohaterami zdjęć.

  4. Targówek Rekreacyjny

  Zdrowy duch, w zdrowym ciele. W ramach obszaru tematycznego „Targówek Rekreacyjny” zostaną wytyczone trasy wycieczkowe (spacerowe i rowerowe) przedstawiające najciekawsze miejsca dzielnicy. Następnie mieszkańcy zostaną zaproszeni na wspólne spacery oraz wycieczki rowerowe prowadzone przez przewodników.

  Specjalnie dla seniorów prowadzone będą zajęcia sportowe w ramach cyklu „Fit na Targówku”.

  5. Targówek Wielokulturowy

  Targówek to miejsce spotykania się wielu kultur, to również na Targówku znajduje się jedyny w granicach Warszawy Ośrodek dla Cudzoziemców.

  W ramach działań miejsc społeczności lokalnej zachęcać będziemy do spotkań oraz twórczej wymiany. Do współpracy w projekcie zapraszać będziemy inne organizacje pozarządowe, działające na rzecz cudzoziemców po to, aby dzieliły się swoją wiedzą, zachęcały beneficjentów do działań i wspierały integrację dzielnicy.

  6. Targówek Po-Informowany

  Kluczem dla stworzenia projektu bazującego na potencjale lokalnym jest dobra informacja. Wiele inicjatyw już istnieje na Targówku, jednak ginie z braku informacji. Inne nie rozwijają w pełni swojego potencjału z podobnego powodu.

  W naszym projekcie będziemy dbać o dobry przepływ informacji:

  - przez cały okres trwania projektu zbierać będziemy informacje o oddolnych inicjatywach, grupach nieformalnych i wydarzeniach sąsiedzkich realizowanych w ramach oraz poza naszym projektem i przekazywać będziemy je dalej;

  - przy planowaniu i realizowaniu naszych działań dbać będziemy o odpowiednią promocję wydarzeń;

  - zabiegać będziemy o tłumaczenie naszych informacji na inne języki, z preferowanym językiem rosyjskim – tak aby informacje stały się dostępne dla mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców przy ul. Księżnej Anny.

  Na stronie internetowej zbierać będziemy informacje o wydarzeniach na terenie dzielnicy w ramach „Informatora lokalnego”, w cyklu miesięcznym będziemy wydawać również Gazetę Lokalną którą udostępnimy w ważnych miejscach dla społeczności lokalnych.

 • „Dla rodziny, dziecko – rodzic – rodzina”

  Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie dla Rodzin w ramach dofinansowania ze środków Wojewody Mazowieckiego

  Czas trwania zadania -  od czerwca do grudnia 2015 roku

  Beneficjenci: Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego. Działania kierowane są do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin będących w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już marginalizowanych.  W  szczególności do osób które  sprawiają problemy wychowawcze, zagrożone są różnorodnymi dysfunkcjami społecznymi, demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem.

  Lokalizacja: Zajęcia prowadzone są w trzech ośrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie.

  • ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek),
  • ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga – Północ),
  • ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka - Tarchomin)
  • oraz środowisko otwarte Warszawy

  Formy działania

  • Wsparcie dlarodzin
  • Poradnictwo dla klienta indywidualnego dorosłego – wsparcie indywidualne.
  • Zajęcia grupowe, socjoterapeutyczne dla dzieci.
  • Pomoc dziecku indywidualna
  • Specjalistyczne konsultacje psychologiczne,
  • zajęcia z zakresu pomocy pedagogicznej,
  • integracja sensoryczna
  • Animacje podwórkowe ulicznez wykorzystaniem pedagogiki ulicy.
  • Udzielanie porad, konsultacji, informacji telefonicznie, prowadzenie zapisów na spotkania
  • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych
  • Formy związane ze współpracą z innymi, współdziałaniem ze środowiskiem lokalnym, rozpoznawaniem jego potrzeb
  • Uczestniczenie i organizowaniespotkań interdyscyplinarnych
  • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
  • Współpraca z wolontariuszami - stażystami

  Cele

  • Wzmocnienie pozytywnych relacji w rodzinach.
  • Poprawa funkcjonowania rodzin będących w trudnej sytuacji społecznej pod względem pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych, umiejętności zabezpieczenia potrzeb żywieniowych i ekonomicznych rodzin, wspierania się w sytuacjach kryzysowych, aktywności własnej w dokonywaniu zmiany sytuacji życiowej.
  • Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie poprawy możliwości rozwoju, zwiększenia kompetencji społecznych poprzez fachową pomoc specjalistów, zajęcia socjoterapeutyczne.
  • Rozwój form pedagogiki ulicy realizowanych w środowisku lokalnym o większym natężeniu i zagrożeniu problemów społecznych.
  • Poprawa współdziałania osób z różnych sektorów i instytucji w środowisku lokalnym na rzecz spójnej pomocy dziecku i rodzinie.
  • Zwiększenie przepływu aktualnych informacji o ofercie pomocowej z zakresu między innymi pomocy społecznej w środowisku lokalnym i okolicy oraz możliwych dróg uzyskiwania wsparcia i fachowej pomocy.

  Kadra specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie prowadzonych zajęć, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami oraz wolontariusze.

 • Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym

  Strona Projektu: www.infotargowek.org; FanPage: www.facebook.com/lswtargowek

  Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym to nowatorski i interdyscyplinarny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Targówka Mieszkaniowego poprzez odpowiedni dobór kompleksowych form pomocy i aktywności dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników zadania oraz ich rodzin. To system doskonale skorelowanych narzędzi i  praktyk aktywizujących oraz reintegrujących społeczeństwo lokalne poprzez wzmocnienie i rozwijanie jego potencjału, podnoszenie kompetencji życiowych oraz zmniejszanie natężenia zachowań ryzykownych i problemowych.

 • BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

  Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. W ramach projektu organizowane są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, w szczególności dzieci i młodzieży.

  Zapraszamy każdego - młodszego i starszego - do aktywności w ramach BAZY.
  Aktualności projektu BAZA:
  facebook.com/BazaAkcji 
  praskieforum.org.pl/projekt-baza
  Infolinia BAZY 518 452 047

  Projekt to działanie.
  Z połączenia różnych doświadczeń i metod pracy realizujemy różne FORMY DZIAŁANIA. Poniżej można o nich poczytać więcej.

  BAZA dla dzieci

  Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do aktywności na terenie Pragi Północ. Razem możemy stworzyć miniprojekt.

  Miniprojekt to sposób na zmianę i rozwój otoczenia oraz realizację swoich pomysłów i marzeń.

  Chcesz działać? Zgłoś się do jednej z podanych organizacji:
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Stowarzyszenie dla Rodzin
  Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
  Kościół Armii Zbawienia RP
  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
  Stowarzyszenie Mierz Wysoko

  BAZA dla młodzieży

  Kluby są miejscem spotkania.

  Zapewniają darmowe korepetycje, które wspomagają uczenie się.

  W Klubach organizowane są wyjścia na basen, kręgle, rajdy i wycieczki. Prowadzone są również zajęcia teatralne razem ze Stowarzyszeniem Pracownie Twórcze Lubelska.

  Kto prowadzi Kluby? Zgłoś się!

  Stowarzyszenie dla Rodzin
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

  W placówkach prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna, na którą możesz bezpłatnie uczęszczać.

  BAZA dla rodzica

  W ramach projektu BAZA prowadzone są:

  Warsztaty umiejętności wychowawczych

  Indywidualne konsultacje

  Grupy wsparcia

  Jeżeli zainteresowały Cię nasze działania zgłoś się do wybranej organizacji:

  Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (nie prowadzi grupy wsparcia)
  Kościół Armii Zbawienia w RP
  Stowarzyszenie dla Rodzin
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzi dwie grupy wsparcia)

  W podanych placówkach prowadzona jest również terapia pedagogiczna i logopedyczna, na którą może bezpłatnie uczęszczać Twoje dziecko.

  BAZA dla mieszkańców

  Gry planszowe dla wszystkich są przyjemnością i wyzwaniem. Można grać w pojedynczo i w zespole. W ramach projektu BAZA oferujemy wspólne rozgrywki, które staną się dla Was miłym sposobem spędzania czasu.

  Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, rodziny.

  Miejsce: Spiżarnia Armii Zbawienia
   ul. Ząbkowska 13/13 wejście od ul. Brzeskiej
  Czas:     wybrane soboty
  15:00 – 18:00
  Wstęp:  wolny

  Bez zapisów, bez wcześniejszej rejestracji.
  Przyjdź i zgraj się!

  BAZA dla szkół

  Szkoły uczestniczące w projekcie BAZA:
  - Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostockiej 10/18;
  - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354, ul. Otwockiej 3;
  - Gimnazjum nr 31, ul. Sierakowskiego 9;
  - Gimnazjum nr 32, ul. Otwockiej 3.

  Na terenie praskich szkół w ramach projektu odbędą się:
  - Warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny;
  - Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie dla dzieci i młodzieży;
  - Interaktywne spektakle teatru edukacyjnego (ang. Theatre in Education);
  - Warsztaty profilaktyczne prowadzone metodą dramy stosowanej dla młodzieży;
  - Szkolne Dni Kulturalne;
  - Korepetycje specjalistyczne oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

  Działania w szkołach będą prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Stowarzyszenie KARAN oraz Stowarzyszenie Mierz Wysoko.

  BAZA dla ulicy

  Działania podjęte dla dzieci i młodzieży na podwórkach na terenie dzielnicy Praga Północ prowadzone przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko oraz Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej GPAS:

  - Realizacja miniprojektów;
  - Prowadzenie grup ulicznych (streetworking);
  - Organizacja wyjazdów.

  Adresy organizacji, które prowadzą miniprojekty, Kluby Młodzieżowe oraz działania dla rodziców:

  Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
  ul. Targowa 63 lok. 4
  ul. Targowa 15 lok. 2/3
  tel.  668 945 605
  22 408 80 24
  mail: baza@karan.pl

  Kościół Armii Zbawienia w RP
  ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9
  tel. 605 354 604
  mail: biuro@armiazbawienia.org

  Stowarzyszenie dla Rodzin
  ul. Ząbkowska 39 m 1 i 2
  tel.  22 619 42 67
  22 253 49 47
  518 452 047,
  mail: zapisy@sdr.org.pl

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  ul. Łochowska 41 lok. 7
  pl. Hallera 5 lok. 2a
  tel.  513 127 879
  509 020 063

  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
  Świetlica „Mały Książę”
  ul. Ząbkowska 4 m. 45 i 45a
  Tel. 22 670 22 93

  Stowarzyszenie Mierz Wysoko
  ul. Brzeska 20
  Tel. 517 54 87 90

  WSZYSTKIE DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU BAZA SĄ BEZPŁATNE!

  Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, takie jak działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody. Projekt ten zakłada daleko idącą współpracę organizacji i instytucji działających na Pradze Północ. BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. Baza to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami Konsorcjum.

  ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

  • Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej
  www.armiazbawienia.org
  • Stowarzyszenie Dla Rodzin
  www.stowarzyszeniedlarodzin.pl
  • Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ - GPAS
  www.gpaspraga.org.pl
  • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
  www.karan.pl
  • Stowarzyszenie “Mierz Wysoko”
  www.mierzwysoko.org.pl
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
  www.qzmianom.org
  • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę
  www.malyksiaze.otwartedrzwi.pl
  • Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
  www.stop-klatka.org.pl
  • Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  www.tpd-maz.org.pl

  PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

  • Dom Kultury TU Praga
  • Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ
  • Gimnazjum nr 31 w Warszawie
  • Zespół Szkół nr 112 w Warszawie
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
  • Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska
  • Szkoła Podstawowa nr 73 w Warszawie
  • Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy

  Realizatorzy:

 • Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  Siedziba placówki: Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory” ul. Nowodworska 35 m 51 Warszawa tel. 22 2905390.

  Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie spraw wychowawczych, rozwojowych dzieci, radzenia sobie z nauką szkolną, w tym potrzebują fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, terapeuty oraz potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych, rodzinnych, z emocjami itp.

  Każde dziecko ma przygotowany zindywidualizowany program korzystania z pomocy placówki, może korzystać z zajęć indywidualnych, grupowych, a jego rodzice, rodzina mogą korzystać z psychologicznej pomocy rodzinom i z innych form edukacyjnych. Placówka działa między godziną 13 a 20 a także w dodatkowych porannych godzinach dla dzieci chodzących na drugą zmianę do szkoły, w dni powszednie. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na terenie placówki jak i w terenie. W niektóre weekendy organizowane są dodatkowe zajęcia.

  Przyjmujemy dzieci od 3 r.ż. Obowiązuje specjalny system naboru – o zasadach przyjmowania do placówki informację można otrzymać pod telefonem naszego ośrodka. Nabór prowadzimy w sposób ciągły w miarę posiadanych miejsc. Placówka posiada do 15 miejsc. O przyjęciu bądź nie przyjęciu do placówki decyduje zespół kadry wraz z dyrektorem, nie ma odwołań od decyzji dyrektora. Nie mamy rejonizacji, z zajęć mogą korzystać u nas zarówno dzieci z terenu Warszawy jak okolicznych miejscowości. Zajęcia w ramach tej placówki są bezpłatne.

  O formach dostępnych zajęć i ich ilości decydują pozyskane przez nas środki finansowe na działania placówki.

  Formy zajęć:

  • Zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne.
  • Pomoc w nauce, wyrównywanie braków szkolnych, korekcyjne, kompensacyjne, w szczególności terapię pedagogiczną.
  • Zajęcia logopedyczne.
  • Realizuje indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne,
  • indywidualny kontakt z podopiecznym dostosowany do jego potrzeby.
  • Diagnoza sytuacji dziecka w kontekście jego rodziny, diagnoza jego potrzeb, możliwości, predyspozycji itd., na poziomie poznawczym, emocjonalnym i społecznym a także w odniesieniu do środowiska wychowawczego.
  • Współpraca z rodzinami podopiecznych.
  • Pomoc psychologiczna rodzinom, rodzicom lub innym opiekunom dziecka.

  Realizatorzy projektu:
  Zadanie realizują profesjonaliści, psycholodzy, pedagodzy, z kwalifikacjami zgodnymi z Ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, specjaliści, posiadający dodatkowe kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami potwierdzone dokumentami (psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, terapeuci itd.) jak i wspomagają ich przeszkoleni wolontariusze.

  Doświadczenie Stowarzyszenia w prowadzeniu placówek
  Na terenie Tarchomina placówkę prowadzimy od 1998 roku, mamy też wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich działań w innych dzielnicach Warszawy. Kadra, od samego początku działania (1991) na Pradze Północ wypracowała programy, formy działań tak, iż są dopasowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Od początku prowadzimy działania również w formie niepublicznej placówki specjalistycznej socjoterapeutycznej, kiedyś zarejestrowanej w Kuratorium Oświaty, później w rejestrze Wojewody Mazowieckiego – obecnie przekształcanej w specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego, zgodnie z nową ustawą. Mamy już kolejne pokolenia podopiecznych u których zaszły pozytywne zmiany, którzy podjęli właściwie role społeczne (rodzina, praca) a przede wszystkim są lepszymi rodzicami.
  Co roku staramy się dodawać kolejne elementy pracy, dodawać nowe technik i metody, dzięki czemu udało nam się już zbudować wielokierunkowy system pracy nastawiony na cała rodzinę, dzięki czemu mamy szansę mieć trwałe efekty. Mamy również doświadczenia w pracy w innych dzielnicach Warszawy.
  Zbudowaliśmy współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w Dzielnicy, staramy się aktywnie brać udział w spotkaniach, planowaniu działań na poziomie Dzielnicy, czy przygotowywaniu programów na poziomie Warszawy.

 • Cel w dziesiątkę – ucz się na piątkę

  Głównym celem projektu jest umożliwienie dzieciom, które mają problemy z nauką szkolną, skorzystania z fachowej pomocy wolontariuszy, dzięki której mogą poprawić oceny szkolne a także nadrobić zaległości w nauce.

  Obejmujemy pomocą dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, wielodzietnych, których nie stać na płatne korepetycje czy pomoc terapeuty pedagogicznego.

  Idea projektu
  Sponsorzy prywatni lub firmy są fundatorami kosztów lokalu, w którym wolontariusze pracują z konkretnymi dziećmi.
  10,00 zł przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia dla Rodzin pozwala na przeprowadzenie przez wolontariusza 1,5 godzinne spotkanie z konkretnym dzieckiem. Wystarczy 40zł miesięcznie aby wolontariusz miał opłacone pomieszczenie, w którym może systematycznie pomagać raz w tygodniu wybranemu dziecku.

  Stowarzyszenie organizuje społecznie pomoc wolontariuszy, ale żeby oni mogli zrealizować zajęcia z konkretnym dzieckiem potrzebne jest dofinansowanie kosztów lokalu, w którym pracuje wolontariusz.
  Obecnie organizujemy zajęcia w ośrodku w Warszawie na Pradze – Północ przy ul. Ząbkowskiej 39 m 1,2.

  Na jaką potrzebę odpowiadamy
  Dzieci z Dzielnicy Praga – Północ w Warszawie mają najgorsze wyniki w Warszawie na egzaminach końcowych w szkole. Wiele z nich wymaga intensywniejszej opieki i pomocy w opanowywaniu wiedzy, lepszym rozwijaniu się.
  Wiele z nich jest zdolnych ale nie mają osób, które bym im systematycznie pomagały, dopingowały w nauce. Tę właśnie lukę wypełnia Stowarzyszenie dla Rodzin w swoim ośrodku na Pradze – Północ.

  Ponieważ pozyskiwane przez nas dofinansowanie nie starcza na koszty utrzymania lokalu, a mamy bardzo dużo chętnych wolontariuszy do pomocy, poszukujemy prywatnych sponsorów, dzięki którym wolontariusze będą mieli gdzie udzielać bezpłatnej pomocy dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

  Aby wspomóc Stowarzyszenie wystarczy przesłać na nasze konto bankowe
  Stowarzyszenie dla Rodzin z siedzibą
  01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m 2
  PKO B.P. S.A. I O/C VII Oddz. W Warszawie
  nr 56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
  kwotę 10zł lub jej wielokrotność z opisem „darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia dla Rodzin” – projekt „Cel w dziesiątkę – ucz się na piątkę” a staną się Państwo fundatorem zajęć prowadzonych przez wolontariusza dla konkretnego dziecka.
  Wpłaty bez opisu „darowizna na cele statutowe” musimy zwracać nadawcy.

  Kwoty przekazane na cele statutowe na konto mogą być odliczane od dochodu (przychodu) w formularzu PIT/O, gdyż realizujemy cele oświatowe.
  Osoby, które będą chciały zrealizować odliczenie w PIT proszone są o przesłanie na nasz adres mailowy: sdr.waw@interia.pl informację iż przekazały darowiznę, a my na koniec roku kalendarzowego wyślemy pismo potwierdzające działanie naszej organizacji w zakresie celów oświatowych, niezbędne do okazania w Urzędzie Skarbowym.
  Osoby, które będą chciały, mogą też być wymienione z imienia lub z imienia i nazwiska na naszej liście prywatnych darczyńców na naszej stronie internetowej, należy przesłać na nasz adres mailowy sdr.waw@interia.pl zgodę na umieszczenie tej informacji.

 • Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

  Zadanie realizowane jest od grudnia 2012 do listopada 2015

  Kierowane jest do: dzieci i rodziców, młodych dorosłych, rodzin, z terenu całej Warszawy. Którzy pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, uzależnień, innymi problemami społecznymi w tym w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych problemami uzależnień, z występującymi czynnikami ryzyka.

  Zajęcia prowadzone są w trzech ośrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie.
  ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek),
  ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga – Północ),
  ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka - Tarchomin)
  oraz środowisko otwarte Warszawy

  W ramach realizacji zadania klienci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć.

  • Poradnictwo, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rodzinne, zawodowe dla młodzieży i inne.
  • Diagnoza występujących trudności: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej.
  • Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży: grupy umiejętności społecznych, grupy rozwoju osobistego.
  • Zajęcia edukacyjne dla rodziców, warsztaty
  • Zajęcia wsparciowe psychologiczne prowadzone indywidualnie, grupowo, w podgrupach, z rodzinami, rodzicami, młodymi dorosłymi
  • Udzielanie porad, konsultacji wstępnych, informacji telefonicznie, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i innych trudnych sytuacji społecznych.
  • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne udzielane mailowo.
  • Uzyskanie informacji o innych placówkach pomocowych.

  Podstawowe zasady naboru.
  W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby z terenu Warszawy, spełniające kryteria zadania, wymienione powyżej. Nie możemy przyjąć osób, które nie spełniają kryteriów tego zadania, mogą one skorzystać z innych projektów lub zadań realizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach tam określonych.

  Zapisy prowadzone są w sposób ciągły, telefonicznie lub mailowo, jeśli jest wolne miejsce osoby zgłaszające się zapisywane są od razu na wizytę, jeśli aktualnie nie ma miejsca zapisywane są na listy oczekujących.

  W ramach niniejszego zadania pierwszeństwo w skorzystaniu z pomocy mają osoby posiadające specjalne zaproszenie do ośrodków Stowarzyszenia, które rozprowadzane są przez różne instytucje z terenu Warszawy: placówki oświatowe, służby zdrowia, placówki pomocy społecznej, kuratorów i inne. Zaproszenie musi być podpisane i opieczętowane przez kierującą osobę z placówki.

  Druk zaproszenia można również odebrać w jednym z ośrodków Stowarzyszenia a następnie uzyskać podpis i pieczątkę z placówki kierującej.
  O tym czy dana osoba może skorzystać z zajęć w ramach zadania decyduje specjalista udzielający pomocy.
  Osoby, które do nas się zgłaszają dzwonią aby umówić się na pierwsze spotkanie, bądź wysyłają maila zgłoszeniowego, w czasie rozmowy zgłoszeniowej osoba przyjmująca zgłoszenie pyta się o podstawowy powód zgłoszenia, podstawowe informacje, które pozwolą na zakwalifikowanie do zadania.
  W sytuacji gdy tych kryteriów nie spełnia może być zakwalifikowana do innego projektu przez nas realizowanego lub przekierowana do innej placówki pomocowej, w której może uzyskać bezpłatną pomoc.
  Skorzystanie z pomocy poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym ze specjalistą. Osoby, które korzystają z pomocy w ramach zadania biorą udział w wewnętrznej ewaluacji zadania a także mogą być poproszone i udział w ewaluacji prowadzonej przez upoważnione przez m. st. Warszawa osoby z zewnątrz. Realizując zadanie przestrzegamy tajemnicy zawodowej.

  Główne cele zadania to

  1. Wzmacnianie więzi rodzinnych i poszerzenie kompetencji rodzicielskich, poprawa konstruktywnego funkcjonowania rodzin objętych zadaniem
  2. Zmniejszenie występowania ryzykownych i dysfunkcyjnych zachowań dzieci, młodzieży, rodzin, objętych programem, poprzez kształtowanie zachowań pozytywnych, nauczenie się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami; nabycie podstawowych umiejętności społecznych, zmianę postaw na prozdrowotne i wzmacnianie czynników chroniących
  3. Eliminowanie kształtujących się zaburzeń zachowania, emocjonalnych, poznawczych, psychicznych prowadzących do zachowań ryzykownych poprzez wsparcie uczestników zadania w zakresie rozwoju poznawczego, psychicznego, społecznego i moralnego

  Specjaliści realizujący zadanie
  Kwalifikacje kadry do przede wszystkim specjalistyczne wykształcenie (potwierdzone dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami): psychologiczne, pedagogiczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne z dodatkowym przygotowaniem kwalifikacyjnym, podyplomowym lub szkoleniowym w zakresie problematyki uzależnień, przemocy, pracy z dziećmi, rodzicami, rodzinami, młodymi dorosłymi, socjoterapii, terapii, poradnictwa a także zarządzania. Większość kadry ma również wieloletnie doświadczenie w pracy, w tym w realizowaniu podobnego zadania w poprzednich edycjach.

  Doświadczenie Stowarzyszenia w realizowaniu podobnych zadań.
  Mamy doświadczenie w prowadzeniu ośrodków od 2002 roku, natomiast zespół naszej kadry od 1991 roku. Prowadzimy różnorodne zadania w tym obejmujące pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rodzinną. Realizowaliśmy obszerne projekty w tym wieloletnie ze środków miejskich, samorządowych, wojewódzkich i państwowych a także unijnych czy programów ogólnokrajowych np. FIO.
  W skali roku od kilku lat obejmujemy pomocą znacznie ponad 600 osób. Wspomagają nas przeszkoleni wolontariusze – w skali roku jest ich ponad 40.

  Projekt finansuje MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

 • Chcieć i móc iść dalej 2012

  Projekt stanowi kontynuacje poprzednich edycji.

  Zadanie zaproponowane do wsparcia zostało ułożone na podstawie posiadanej wiedzy z diagnoz miejskich oraz naszych własnych na temat aktualnego zapotrzebowania mieszkańców, dzieci, młodzieży, i ich rodzin na działania profilaktyczne zmniejszające ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży.
  Nasi odbiorcy brali aktywny udział w dopasowywaniu form realizacji tego zadania do ich oczekiwań i możliwości.
  Jednym z głównych problemów jaki staramy się rozwiązać jest duża marginalizacja dzieci, młodzieży, rodzin z terenu starej Pragi – Północ, która trwa od dziesięcioleci, jest wielopokoleniowa i bardzo trudna do zmiany.
  Dlatego efekty można osiągnąć pracując systematycznie, przez wiele lat, obejmując coraz większe grupy mieszkańców, zatrzymując przekazywanie pokoleniowe tych trudności, szukając rozwiązań systemowych a nie incydentalnych.

  Odbiorcy projektu

  • Odbiorcami są mieszkańcy z terenu Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy.

  Główny cel:

  • Ograniczenie skali występowania ryzykownych i dysfunkcyjnych zachowań u dzieci i młodzieży objętych programem poprzez kształtowanie zachowań pozytywnych i wzmacnianie czynników chroniących.

  Miejsce realizacji:

  Główne działania:

  • Bezpośrednia praca z dziećmi, młodzieżą, rodzinami.
  • Diagnoza dziecka i jego rodziny
  • Praca indywidualna z dzieckiem.
  • Prowadzenie zajęć grupowych dla grup wiekowych, w tym zajęcia socjoterapeutyczne
  • Prowadzenie zajęć metodą streetworkingu przez pedagogów ulicy
  • Projekty dziecięco - młodzieżowe
  • Działania typu „starszy brat, starsza siostra”.
  • Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, logopedyczna
  • Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
  • Współpraca z rodziną
  • Zajęcia edukacyjne dla rodziców, włączanie rodziców do uczestniczenia w zajęcia spędzania czasu wolnego.
  • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego.
  • Wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej.
  • Obchodzenie wspólne ważnych dni dla dzieci i młodzieży.
  • Zajęcia o charakterze zabawowym.
  • Zajęcia w terenie będące formą aktywizującą i spędzania czasu wolnego
  • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Dożywianie.
  • Specjalistyczne konsultacje psychologiczne z zakresu procesu i specyfiki pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, ze środowisk z problemem alkoholowym.
  • Praca z rodzinami.
  • Nabór uczestników projektu
  • Działania organizacyjno – informacyjne
  • Udzielanie informacji telefonicznie, prowadzenie zapisów na spotkania.
  • Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o udzielanych formach pomocy
  • Spotkania organizacyjne w czasie trwania projektu.
  • Koordynacja realizacją zadania (struktura zarządzania).
  • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych
  • Działania wspomagające
  • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  • Uczestniczenie w grupach roboczych i innych zespołach interdyscyplinarnych
  • Współpraca z wolontariuszami
  • Prowadzenie dokumentacji pracy
  • Superwizja.
  • Ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania

  Główne rezultaty:

  • Lepsze społeczne i życiowe radzenie sobie, a tym samym mniejsze natężenie zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych (posiadanie wprawy wynikającej z umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych, rozwiązywania problemów) u dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, redukcja wpływu sytuacji traumatycznych.
  • Zmniejszenie i odstępowanie przez podopiecznych od eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi w tym z alkoholem a także zmniejszanie natężenia uzależniania się od Internetu itp.
  • Przenoszenie przez podopiecznych nabytych umiejętności do swojego środowiska rówieśniczego.
  • Zmiany na poziomie relacji rodzinnych i zachowań rodziców.

  Finansowanie:

  • Miasto Stołeczne Warszawa (Dzielnica Praga – Północ)

 • Prowadzenie środowiskowego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie świetlicy

  Prowadzone na Białołęckiej Filii Placówki Niepublicznej Stowarzyszenia dla Rodzin przy Zespole Praskim w Warszawie (realizowane w latach 2009 – 2012).

  Przykładowe cele i rezultaty:

  • Zwiększyliśmy dostęp do stałej i systematycznej pomocy socjoterapeutycznej, profilaktycznej, prowadzonej przez psychologów, pedagogów dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w których występują problemy uzależnień (w tym od alkoholu), przemocy bądź są zagrożone wystąpieniem tych problemów.
  • Ograniczyliśmy skalę występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez realizację działań profilaktycznych przeciwdziałającym uzależnieniom i problemom społecznym.
  • Zmniejszyliśmy prawdopodobieństwo wejścia dzieci w uzależnienia (profilaktyka uzależnień). Poprzez wzmacnianie czynników chroniących, edukację z zakresu zagrożeń związanych z uzależnieniami, organizowanie czasu wolnego w sposób aktywny, uczestniczenie w pozytywnych grupach rówieśniczych, udzielenie wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych dla podopiecznych, wzmocnienie kształtującej się struktury osobowości podopiecznego (proces wychowawczy), współpracę z innymi pobliskimi instytucjami w celu obniżenia popularności środków odurzających w środowisku lokalnym.
  • Dążyliśmy do eliminowania kształtujących się zaburzeń zachowania podopiecznych poprzez wsparcie rozwoju poznawczego, psychicznego, społecznego i moralnego dzieci. Prowadziliśmy działania nakierowane na: wzbogacenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości, rozwój zdolności (usprawnienie sfer: wzrokowej, słuchowej, ruchowo-czuciowej na zajęciach tematycznych); wyrównywanie zaległości w nabywaniu wiedzy (pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna); wyrównywanie deficytów poznawczych; uzyskanie dojrzałości i zrównoważenia emocjonalnego; budowanie hierarchii wartości z uwzględnieniem wartości humanistycznych.
  • Dążyliśmy do ułatwienia dzieciom nauczenia się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami – nauczenia ich konkretnych umiejętności społecznych. Poprzez przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, organizowanie zajęć poza środowiskiem lokalnym, nawiązywanie kontaktu z innymi grupami społecznymi, wdrażanie norm poprawnych społecznie w zasady funkcjonujące w grupach.
  • Pomagaliśmy rodzinom w nauczeniu się spełniania swych podstawowych funkcji wychowawczych podejmowaniu nowych ról, uzyskania zmiany w zakresie relacji, komunikacji w rodzinie oraz zmniejszenie ich dysfunkcji. Poprzez stałą współpracę z rodziną, włączanie jej do części działań placówki, poradnictwo rodzinne, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, pracę edukacyjno-wspierającą z chętnymi rodzinami, przekazywanie informacji o możliwościach usamodzielnienia się społecznego (np. drogi uzyskania fachowej pomocy, pracy), motywowanie osób w rodzinie do podejmowania leczenia odwykowego, poprawy stosunków międzyludzkich w rodzinie. Doskonalenia umiejętności interpersonalnych, w tym wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych.
  • Połączyliśmy pomoc dziecku, młodzieży, rodzicom, rodzinie z zakresu przeciwdziałania problemom społecznym, psychicznym towarzyszącym uzależnieniom, na kilku płaszczyznach: diagnozy, poradnictwa, konsultacji, terapii, interwencji kryzysowej, współdziałania z innymi instytucjami, pracy zespołami interdyscyplinarnymi; przez co uzyskaliśmy większą efektywność działania.
  • 8. Dążyliśmy do poprawy sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez udzielenie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, przemocą i inne społeczne.
  • Motywowaliśmy rodziny, w tym osoby uzależnione i współuzależnione, do podejmowania specjalistycznego leczenia.
  • Pomagaliśmy środowisku lokalnemu w zapobieganiu uzależnieniom i problemom społecznym powstającym wśród dzieci i młodzieży. Poprzez diagnozę aktualnych potrzeb środowisk lokalnych, współpracę z innymi instytucjami w realizowaniu programów profilaktycznych.
  • Kontynuowaliśmy realizację analogicznego programu prowadzonego w tym miejscu od 2008 r.

  Przykładowe realizowane zadania:

  • Diagnoza dziecka i jego rodziny
  • Praca indywidualna z dzieckiem.
  • Prowadzenie zajęć grupowych dla grup wiekowych, w tym zajęcia socjoterapeutyczne
  • Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, logopedyczna
  • Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
  • Współpraca z rodziną i zajęcia edukacyjne dla rodziców.
  • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego
  • Wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej
  • Obchodzenie wspólne ważnych dni dla dzieci i młodzieży
  • Zajęcia o charakterze zabawowym
  • Zajęcia w terenie będące formą aktywizującą i spędzania czasu wolnego
  • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Dożywianie.

  Finansowanie:

  • Miasto Stołeczne Warszawa (Dzielnica Białołęka).

 • Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

  Zadanie realizowane od 2006 roku w cyklach 3 letnich
  Główny cel projektu:

  • Zwiększenie dostępności do usług psychologiczno–pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego dla rodzin z terenu Warszawy, w których występują problemy uzależnień.
  • Dotarcie do rodzin, rodziców, dzieci, z rodzin z problemem alkoholowym, z problemami przemocy, doświadczających sytuacji kryzysowych, którzy nie trafiają do zinstytucjonalizowanej pomocy.

  Odbiorcy projektu:

  • Dzieci i młodzież, rodzice, rodziny.

  Główne działania:

  • Rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnych klientów oraz wśród instytucji o możliwości uzyskania pomocy w ramach niniejszego zadania;
  • Diagnoza dziecka i zgłaszającej się rodziny pod względem deficytów i możliwości rozwoju: poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
  • Udzielanie pomocy z zakresu diagnozy, poradnictwa, konsultacji, terapii indywidualnej, grupowej, prowadzenie warsztatów edukacyjnych i innych.
  • Konsultacja psychologiczna dotycząca rodziców, młodych dorosłych.
  • Uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych.
  • Współpraca z innymi instytucjami.
  • Uaktualnienie bazy danych.
  • Współpraca z prawnikami, psychiatrami.
  • Superwizja i konsultacje pracy.
  • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych.

  Osiągnięte efekty - przykłady:

  • Prowadziliśmy usługi psychologiczno-pedagogiczne i poradnictwo rodzinne dla grupy mieszkańców, dla której szczególnie brakuje tej pomocy. Uruchomiliśmy dyżury, również w godzinach przedpołudniowych, stworzyliśmy możliwości udzielania kompleksowej specjalistycznej pomocy psychologicznej całej rodzinie i dopasowaliśmy różnorodne rodzaje pomocy do wieku i problemów klientów. Przekazywaliśmy informacje i edukowaliśmy w zakresie mechanizmów uzależnień.
  • Rodziny, w tym osób uzależnionych i współuzależnionych, zostały zmotywowane do podjęcia specjalistycznego leczenia.
  • Wzrosła dostępność pomocy dla rodzin w sytuacjach kryzysowych.
  • W wyniku realizowania projektu systematycznie poprawia się sytuacja psychologiczna podopiecznych, robią postępy w zakresie rozwoju społecznego, lepiej porozumiewają się z innymi, zaczynają rozwiązywać konflikty, wzrasta ich poczucie wartości, samoocena, potrafią współdziałać w grupie, mają poczucie wsparcia i swojego miejsca w środowisku.

  Finansowanie:

  • Miasto Stołeczne Warszawa.

 • Grupy Podwórkowe („Dzieci Ulicy”)

  Główny cel projektu:
  Podstawowym celem niniejszego projektu jest dotarcie do młodzieży i dzieci spędzających czas wolny na ulicach i podwórkach oraz podjęcie z nimi pracy psychokorekcyjnej zmierzającej do stworzenia poprawnych warunków rozwojowych, wyrównanie deficytów, nauczenie się funkcjonowania zgodnie z zasadami społecznymi.

  Odbiorcy projektu:

  • Dzieci i młodzież spędzająca wiele czasu na podwórkach i ulicach.

  Główne działania:

  Oferujące im alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, wsparcie w grupie rówieśniczej, pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Pomoc specjalistów kierowana jest również do rodzin. Program obejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym.

  • Dokładnie poznaliśmy miejsca, gdzie spotyka się młodzież i dzieci i na tym miejscach skupiliśmy swoją uwagę.
  • Nabór osób do grupy. Odbyliśmy wiele rozmów i form zabawowych z młodzieżą i dziećmi na podwórkach i ulicach.
  • Próbowaliśmy dokładnie poznać każdego młodego człowieka.
  • Zawarliśmy kontrakty z uczestnikami na udział w zajęciach.
  • Zorganizowaliśmy różne formy zajęciowe zaczynając od podwórek i ulicy poprzez zajęcia w terenie w Warszawie i poza nią, dalej włączanie w niektóre imprezy w naszym ośrodku.
  • Podejmowaliśmy współpracę z rodzicami.
  • Włączaliśmy dzieci i młodzież z naboru na podwórkach do zajęć w naszym ośrodku.
  • Przez cały czas praca realizatorów programu jest superwizowana przez specjalistę

  Osiągnięte efekty – przykłady:

  • Dzieci i młodzież będąca na podwórkach włączała się do zabaw grupowych, zaczęła interesować się spędzaniem czasu w inny sposób, podjęła głębszy kontakt z pedagogami ulicznymi, zaczęła uczestniczyć w zajęciach poza ich środowiskiem, wróciła do szkoły.
  • W niektórych przypadkach udało się uaktywnić rodziny w zajęciu się dziećmi.
  • W sytuacjach krytycznych dokonano interwencji kryzysowej.

  Finansowanie:

  • Fundacja Entraide,
  • Wkład własny organizacji,
  • Sponsorzy indywidualni.

 • Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów

  Główny cel projektu:

  • Nauczenie konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów, min. przy pomocy mediacji i negocjacji rówieśniczych.
  • Wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej mediacji i negocjacji rówieśniczych w trakcie rozwiązywania codziennych konfliktów.
  • Rozwój formy mediacji rówieśniczej na terenie Warszawy, rozpoczęcie tworzenia sieci mediatorów rówieśniczych, którzy mogliby wspomagać różne placówki.

  Odbiorcy projektu:

  • Dzieci i młodzież

  Główne działania:

  Projekt stanowił kontynuację naszej pracy z dziećmi, młodzieżą z lat ubiegłych w tym szczególnej pracy w ostatnich latach nad problematyką zachowań agresywnych, konfliktowych.
  Można powiedzieć, iż wpisał się jako kolejny etap rozszerzania w nowych środowiskach tych metod. Dzięki powstaniu nowej naszej placówki na Białołęce, mogliśmy dotrzeć do nowej grupy młodzieży.
  Kadra merytoryczna z innych instytucji wprowadziła metodę w swoich miejscach pracy, dzięki bardzo dużo dzieci i młodzieży uczestniczyło w poznawaniu jej i wypróbowywaniu w praktyce.
  Dołączyły osoby z nowych Dzielnic Warszawy. Rozpoczęły się superwizje dla kadry, dzięki którym można wspomagać ich we wdrażaniu metod, radzeniu sobie z trudniejszymi sytuacjami, doskonaleniu warsztatu pracy.
  Część młodzieży bardziej zaawansowanej w tej metodzie uczestniczyło w szkoleniach pogłębiających umiejętności, w tym w warunkach wyjazdowych. Staraliśmy się nagrodzić dzieci i młodzież, którzy uczestniczyli w zajęciach poprzez uczestniczenie w atrakcyjnych wyjściach. To ważny element wzmocnienia ich wysiłku, gdyż wielokrotnie praca nad mediacjami wymagała od nich trudu, samozaparcia, cierpliwości i pokonywania własnych słabości.
  Między innymi prowadzono:

  • Zajęcia w grupie z elementami warsztatów szkoleniowych dotyczących podstawowych umiejętności społecznych i wprowadzających do rozwiązywania konfliktów.
  • Szkolenie dotyczące mediacji rówieśniczych
  • Motywujące zajęcia w terenie.
  • Warsztaty umiejętności rozwiązywania konfliktów dla rodziców.
  • Wyjazd weekendowy do Zakopanego z programem ćwiczenia umiejętności rówieśniczego rozwiązywania konfliktów
  • Budowanie sieci mediacji rówieśniczych na terenie Warszawy rozpoczynając od dzielnic praskich.
  • Współpraca z innymi instytucjami.
  • Ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania.

  Osiągnięte efekty:

  • Uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą mediacji i negocjacji rówieśniczych.
  • Zdobyli wiedzę, dzięki której potrafili rozpoznawać sytuacje konfliktowe.
  • Zwiększyła się umiejętność zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego uzyskana min. poprzez ćwiczenia służące rozpoznawaniu emocji innych osób, dostrzeganiu perspektywy drugiego człowieka w czasie trwania konfliktów.
  • Zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania metody mediacji i negocjacji oraz innych form konstruktywnego rozwiązywania konfliktów poprzez wykorzystywanie zdobytej wiedzy w trakcie sytuacji ćwiczeniowych dotyczących różnego rodzaju konfliktów oraz przy rozwiązywaniu realnych konfliktów grupowych i zaistniałych poza grupą.
  • Zwiększyła się umiejętność radzenia sobie z bezradnością i lękiem w momencie zagrożenia poprzez udział w ćwiczeniach ułatwiających rozpoznawanie własnych emocji i dzięki znajomości różnych dostępnych form wsparcia.
  • Wzrosła umiejętność poprawnej komunikacji: słuchania, rozpoczynania rozmowy, prowadzenia rozmowy, zadawania pytań, dziękowania, przedstawiania się, przedstawiania innych osób, mówienia komplementów, konstruktywnego wyrażania krytyki dzięki wprowadzeniu norm dotyczących sposobu porozumiewania się i reguł skutecznej komunikacji w toku prowadzonych zajęć grupowych.
  • Wzrosła biegłość w rozpoznawaniu własnych oraz cudzych emocji i potrzeb. Uzyskane zostało to dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, grom i zabawom, które miały na celu poznanie samego siebie oraz rówieśników.
  • Wzrosła umiejętność radzenia sobie ze stresem dzięki treningom relaksacyjnym, ćwiczeniom służącym zredukowaniu napięcia, ćwiczeniom służącym radzeniu sobie ze wstydem, pominięciem, reagowaniem na presję rówieśniczą, niepowodzenia, radzeniu sobie ze sprzecznymi informacjami, oskarżeniami, ćwiczeniu stawania w obronie przyjaciela.
  • Podopieczni doświadczyli dobrego kontaktu z dorosłymi, którzy wyrażają zainteresowanie, uwagę, cierpliwość i życzliwość wobec dziecka.

 • Ku dobrej kondycji psychicznej rodzin

  Główny cel projektu:

  • Udzielenie pomocy specjalistycznej psychologicznej rodzinie jako całości oraz osobom dorosłym.
  • Poprzez współpracę z innymi instytucjami dotarcie do rodzin i osób z poważnymi problemami życiowymi i zmotywowanie ich do podejmowania prób zmiany.
  • Wypracowanie standardów specjalistycznej pomocy psychologicznej, a co za tym idzie podniesienie jakości usług, także poprzez współpracę z innymi instytucjami.
  • Uzyskanie konkretnej poprawy w zakresie funkcjonowania psychicznego osób dorosłych i rodzin.

  Główne działania:

  • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych;
  • Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o udzielanych formach pomocy;
  • Poradnictwo, konsultacje, terapia psychologiczna, dla dorosłych i rodzin;
  • Udzielanie informacji telefonicznie, prowadzenie zapisów na spotkania;
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym;
  • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych;
  • Superwizja.

  Osiągnięte efekty - przykłady:

  • Udzieliliśmy pomoc specjalistycznej psychologicznej potrzebującym rodzinom, osobom dorosłym w formie nieodpłatnej, której brakowało, dzięki temu rozszerzyliśmy tego typu ofertę dla Warszawy, szczególnie po stronie praskiej.
  • Dotarliśmy do rodzin i osób z poważnymi problemami życiowymi.
  • Rozpoczęli oni podejmować próby zmiany dotyczące siebie i swojej rodziny.
  • Wypracowaliśmy standardy specjalistycznej pomocy psychologicznej i rodzinnej, a co za tym idzie podnieśliśmy jakość świadczonych przez nas usług.
  • Dokonały się zmiany u osób korzystających z pomocy w ramach projektu (większa umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych; nabycie umiejętności rozpoznawania i zmiany swoich zachowań, postaw, które leżą u podłoża problemów z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych; uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami).
  • Zwiększyła się świadomość w środowisku lokalnym potrzeb rodzin i osób dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych.

  Finansowanie:

  • Projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • Wkład własny organizacji

 • Ogólnoszkolne programy profilaktyczne

  Ogólnoszkolne programy interwencyjno – profilaktyczne (z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków, alkoholu i patologii społecznych np. przemocy, agresji), kierowane są do: uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej.
  Programy grup socjoterapeutycznych realizowane na terenie szkół są kontynuacją całoroczną ogólnoszkolnego programu profilaktycznego zawierają również indywidualną pracę z dzieckiem oraz współpracę z rodzicami.

  Przed rozpoczęciem programu odbywają się zebranie organizacyjno – informacyjne (zawarcie kontraktu) realizatorów oraz kadry szkoły. Zebranie informacji o potrzebach i problemach konkretnych klas.
  Realizatorzy zaplanowują zajęcia specyficznie do każdej klasy. Po każdych zajęciach realizatorzy analizują przebieg zajęć z uwzględnieniem zachodzących procesów grupowych.
  W trakcie realizacji programu realizatorzy i kadra merytoryczna szkoły przekazują sobie, na bieżąco ważne informacje.
  Realizatorzy konsultują i superwizują zajęcia oraz poszczególne dzieci u specjalistów.
  Po zakończeniu programu odbywa się spotkanie podsumowujące program oraz poświęcone ewentualnej kontynuacji w postaci pracy całorocznej.

 • Poradnia Rodzinna

  Realizuje ona działania skierowane do osób dorosłych, rodzin. Prowadzone są: poradnictwo, konsultacje, terapia rodzin. Terapia rodzin, dorosłych indywidualna i grupowa.
  Poradnia posiada bazę informacyjną na temat placówek z obszaru Warszawy i okolic udzielających pomocy.
  Z poradni mogą skorzystać osoby z różnego rodzaju problemami: natury psychicznej, psychologicznej, współuzależnień, uzależnień nietypowych, zaburzeń psychicznych, przemocy domowej, w sytuacjach kryzysowych, gdy chcą podjąć długoterminową terapię.
  Poradnia posiada swój regulamin organizacyjny. W ramach działań poradni prowadzimy miedzy innymi:

  • Spotkania organizacyjne w zespole kadry, aktualizacja zasad pracy i udzielania porad, omówienie obowiązujących standardów prowadzenia poradnictwa.
  • Uaktualnienie materiałów informacyjnych i plakatów, powielenie, przygotowanie wysyłki pakietów informacyjnych do różnych placówek w Warszawie.
  • Uaktualnienie naszej bazy danych dotyczących różnych specjalistycznych placówek pomocowych dla rodzin i dorosłych.
  • Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń.
  • Telefoniczny dyżur do udzielania krótkich porad i informacji, np. o ofercie - miejscach specjalistycznej pomocy na terenie Warszawy, tak aby klient mógł dokonać wyboru.
  • Realizacja dyżurów i zajęć poradnianych, prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej według harmonogramu – udzielanie pomocy.

  Rodzaj formy pomocy i metody jest dobierany do rodzaju problemu z jakim zgłasza się klient na podstawie przeprowadzonej diagnoz. Rodzaje form udzielanego poradnictwa: diagnoza psychologiczna, porada i konsultacje psychologiczne, doradztwo rodzinne, poradnictwo i konsultacje rodzinne, psychologiczne interwencje kryzysowe, mediacje i negocjacje, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, zajęcia edukacyjne warsztatowe. Spotkania „kliniczne” i organizacyjne realizatorów. Superwizje pracy specjalistycznej.
  Konsultacje ze specjalistami, np. współpraca z psychiatrami z poradni rejonowych, prawnikami. Współpraca z osobami z innych placówek pomocowych w celu wspólnej pomocy danej osobie dorosłej lub rodzinie. Prowadzenie dokumentacji. Prowadzenie programu ewaluacyjnego.

 • Program przygotowujący do nauki szkolnej i wyrównujący szanse edukacyjne

  Pełna nazea projektu: Program przygotowujący do nauki szkolnej i wyrównujący szanse edukacyjne skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym nie korzystających z edukacji przedszkolnej realizowany przez Stowarzyszenie dla Rodzin

  Od 2002 roku rozpoczęliśmy realizację niniejszego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program dofinansowywany był ze środków:

  • OPS Praga – Północ,
  • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • Biura Edukacji m. st. Warszawy.

  Od 2008 roku oprócz Pragi – Północ, rozpoczęliśmy jego realizację na terenie Białołęki a od 2009 rozpoczynamy pracę na terenie Targówka.

  Podstawowe cele programu:

  • Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi by wyrównać szanse edukacyjne.
  • Lepsze przygotowanie dzieci ze środowisk trudnych do podjęcia nauki w szkole.
  • Rozszerzenie ilości i różnorodności zajęć opiekuńczo wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie są objęte inna formą edukacji przedszkolnej i są z trudnego środowiska lokalnego, rodzinnego.
  • Pomoc w rozwoju dojrzałości szkolnej dziecka. Poprzez zajęcia indywidualne oraz grupowe mające na celu rozwój emocjonalny, społeczny oraz intelektualny dziecka.

  Realizujemy między innymi takie działania jak:

  • Zajęcia prowadzone z przedszkolakami oraz z ich rodziną,
  • Diagnoza dziecka i rodziny,
  • Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla przedszkolaków,
  • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,
  • Dożywianie,
  • Wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej,
  • Zajęcia w terenie,
  • Zajęcia edukacyjne dla rodziców,
  • Specjalistyczne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  • Współpraca z wolontariuszami,
  • Superwizja i konsultacje pracy,
  • Uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych,
  • Ewaluacja skuteczności i efektywności i wiele innych organizacyjnych związanych z prowadzeniem programu.

  Rocznie programem obejmujemy średnio 90 przedszkolaków i ich rodziców.

 • Program wychowawczy mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

  Pełna nazwa projektu: Program wychowawczy mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w grupach dzieci i młodzieży, w wieku 11-15 lat, ze środowisk szczególnie zagrożonych agresją

  Główny cel projektu:

  Głównym celem proponowanych zajęć jest wyeliminowanie bądź ograniczenie występowania zachowań agresywnych i przemocowych w codziennym funkcjonowaniu podopiecznego, które ma się odbywać między innymi poprzez stymulowanie rozwoju emocjonalno-społeczno- moralnego młodzieży, zapoznanie z różnymi sposobami odreagowywania negatywnych emocji, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wykształcenie zachowań prospołecznych i empatycznych oraz poprzez ukazanie alternatywnego sposobu postępowania – postawy asertywności.

  Główne działania:

  • Zajęcia w grupie. Prowadzone systematycznie raz w tygodniu. Grupa półotwarta, to znaczy, że grupa przyjmuje nowych członków w sytuacji rezygnacji dotychczasowego uczestnika.Podczas zajęć kładzie się nacisk na rozwój, edukację, kształtowanie struktury osobowości, tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych. Zawierają w sobie społeczny kontekst rozwoju i uczenia się. Zajęcia te wyrównują braki rodzinne w zakresie rozumienia rzeczywistości, rozwijania zachowań i umiejętności adaptacyjnych. Mają służyć między innymi: możliwości konstruktywnego odreagowania napięć; uczeniu się nowych umiejętności społecznych; pozwalają na doświadczenie i przeżycie korekcyjnych sytuacji, odmiennych od traumatycznych doświadczeń dzieci; kompensacji potrzeb, które są niezaspokojone; doświadczeniu emocji i uczuć przyjemnych;
  • Praca indywidualna z podopiecznym;
  • Współpraca z innymi grupami wiekowymi;
  • Zajęcia instruktorskie. Mają na celu naukę różnych, praktycznych umiejętności (np. kulinarnych, szybkiego czytania, pisarskich) oraz kształtowanie i rozwijanie pasji i zainteresowań (np. plastycznych, teatralnych, dziennikarskich, sportowych). Zajęcia instruktorskie dzięki swej różnorodności, umożliwiają młodzieży rozwój emocjonalno-poznawczo-społeczny oraz są prowadzone z naciskiem na zachowanie zasad porozumiewania się bez agresji
  • Wyjścia do miejsc kulturalno- sportowo- rekreacyjnych;
  • Współpraca z rodzicami;
  • Współpraca z innymi instytucjami;
  • Superwizja i konsultacje pracy z podopiecznymi i rodzinami.

  Osiągnięte efekty - przykłady:

  Stopniowo, dzięki oddziaływaniom wychowawczo–profilaktycznym, zmniejsza się występowanie zachowań agresywnych w funkcjonowaniu dzieci, obserwowane w różnych sytuacjach społecznych.

  • Lepsza umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze złością bez konieczności użycia siły poprzez ukazanie i nauczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Wymienioną umiejętność dzieci miały możliwość doskonalić na zajęciach grupowych, indywidualnych, jak również na zajęciach rekreacyjnych organizowanych poza terenem placówki. Każde dziecko jest pod stałą opieką indywidualną opiekuna grupy.
  • Nastąpiła zmiana agresywnych wzorców zachowań na społecznie aprobowane dzięki działaniom socjoterapeutycznym w grupie i w trakcie spotkań indywidualnych.
  • Zaobserwowaliśmy większą asertywność w wyrażaniu emocji i przekonań oraz właściwe reagowanie w różnych sytuacjach społecznych.
  • W trakcie zajęć zarówno indywidualnych, jak również grupowych, udało nam się zwiększyć poczucie własnej wartości u dzieci, obserwowane podczas różnych ćwiczeń oraz zabaw. Z wypowiedzi dzieci i ich rodziców dowiedzieliśmy się, że czują się bardziej dowartościowane i pewniejsze siebie.
  • Zwiększona została tolerancja wobec innych obserwowana przez opiekunów grupy w naszej placówce, pedagogów w szkołach, rodziców.
  • Wszystkie nasze działania zmierzały do wzmocnienia u dzieci zachowań społecznie aprobowanych. Szczególną rolę odegrały tu wyjścia do kina, na kręgle, jednodniowe wyjazdy, podczas których dzieci udoskonaliły kulturalne zachowania w miejscach publicznych.
  • Dzieci poznały i zaakceptowały swoje rzeczywiste ograniczenia podczas zajęć mających na celu uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron.
  • Został przeprowadzony trening asertywności, w wyniku którego dzieci udoskonaliły umiejętność podejmowania decyzji i nieulegania wpływom nacisku grupowego.

  Finansowanie:

  • Miasto Stołeczne Warszawa,
  • Wkład własny organizacji

 • Program „Lubię być mamą”

  Program kierowany do mam spodziewających się swojego pierwszego dziecka, które wychowywały się w trudniejszym środowisku, miały problemy z przemocą lub inne społeczne.
  Mający na celu wzmocnienie umiejętności budowania więzi i pozytywnych relacji, rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów opieki nad dzieckiem, wzrostu swoich kompetencji społecznych w tym wychowawczych.

 • Programy „Dla rodziców, dla rodzin”

  Główny cel projektu:

  • Projekt kładzie nacisk na podejmowanie systemowej, specjalistycznej pomocy - psychologicznej, pedagogicznej i społecznej z rodzinami. W tym projekcie zależy nam na poprawie funkcjonowania rodzin, wzmocnieniu postaw i wartości rodzinnych, rozwijaniu konstruktywnych wzorców życia rodzinnego, aktywizacji społecznej rodzin, podejmowaniu aktywnych form pomocy w miejsce biernych.
  • Innowacyjność polega m. in. na uwzględnieniu w procesie pomagania całego systemu rodzinnego z uwzględnieniem jego środowiska lokalnego; objęciu pomocą nowych rodzin w tym zastępczych, adopcyjnych, rekonstruowanych.

  Główne działania:

  • W ramach projektu prowadzone są między innymi działania: praca z rodzinami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, w formach grupowych i indywidualnych; diagnoza, poradnictwo, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne; zajęcia wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, logopedyczna; zajęcia edukacyjne dla rodziców; zajęcia instruktorskie oraz w terenie rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego; wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej; zajęcia o charakterze zabawowym; wyjazdy socjoterapeutyczne i rodzinne organizowane w okresie wakacyjnym i w weekendy. Oraz działania wspierające organizacyjnie projekt takie jak: nabór uczestników, udzielanie informacji telefonicznie, uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych, superwizja, aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, współpraca z wolontariuszami, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o udzielanych formach pomocy, ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania, prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych.

  Osiągnięte efekty:

  Uzyskaliśmy między innymi poniższe rezultaty:

  • Udzielono rodzinom pomocy specjalistycznej– psychologicznej, pedagogicznej i społecznej.
  • Zaszła zmiana w rodzinach (u dzieci, młodzieży, rodziców) korzystających z pomocy, na poziomie zachowań, wiedzy, umiejętności, możliwości.
  • Rozpoczęto poprawę funkcjonowania rodzin objętych projektem pod względem budowania więzi, zaradności, wydolności wychowawczej, prawidłowego pełnienia funkcji i roli rodzinnych, poprawy komunikacji, utrzymaniu racjonalnych granic, rozwiązywania konfliktów.
  • Zwiększono ilość godzin i specjalistycznej psychologicznej pomocy dla rodzin dostępnej nieodpłatnie.
  • Wprowadzono nowe formy profilaktyki rodzinnej w tym dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, realizowane w środowisku lokalnym i dostępne dla rodzin.
  • Zrealizowano innowacyjne, systemowe działania na rzecz rodzin, opracowano standardy pomocy z tego zakresu i rozpowszechniano je.
  • Poprzez współpracę z innymi instytucjami dotarto do rodzin z poważnymi problemami życiowymi i motywowano ich do podejmowania prób zmiany.

 • Projekt „Chcieć i móc iść dalej” edycja 2006-2008

  Główne cel projektu:

  • Przezwyciężenie problemów, którymi obarczona jest młodzież, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie samodzielności.
  • Powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielniania się oraz zapobieganie wśród młodych ludzi dysfunkcjom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość.

  Odbiorcy projektu:

  Młodzież w wieku 15–21 lat z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, mająca trudności wychowawcze, w nauce; z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych społecznie.

  Główne działania:

  • Rekrutacja, zarządzanie, ewaluacja, promocja; diagnozowanie;
  • Poradnictwo: społeczne, psychologiczne, zawodowe;
  • Szkolenia: język angielski, obsługa komputera;
  • Warsztaty: integracyjne, edukacyjno–wychowawcze, psychologiczne, rynku pracy, nauki, zawodu, wolontariat zadaniowy.

  Osiągnięte efekty:

  • Kontynuowanie nauki.
  • Zwiększenie podstawowych umiejętności społecznych, komunikacyjnych, językowych, komputerowych.
  • Wzrost motywacji do dalszej nauki, rozwoju, pokonywania trudności, dokonywania zmian.
  • Zwiększenie aktywności społecznej i życiowej.
  • Większa samodzielność, wiara we własne możliwości.
  • Poznanie swoich mocnych stron, zdolności.
  • Zaplanowanie dalszego kształcenia się na podstawie rozpoznanych predyspozycji.
  • Uzyskanie wsparcia społecznego ze strony dorosłych i rówieśników.

  Finansowanie:

  • Realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Projekt „Praga widziana przez obiektyw – Praga roześmianego dziecka/nastolatka”

  Projekt miał na celu zwiększenie zainteresowania wśród podopiecznych swoją dzielnicą Praga, poznanie różnych ważnych miejsc, oraz sfotografowanie przez dzieci, miejsc na Pradze z punktu widzenia dziecka.
  Dzieci wykonywały fotografie, częściowo je opracowywały, przygotowały wystawę, która będzie też pojawiać się w innych miejscach poza ośrodkiem. Miały też okazje nauczyć się fotografowania.

 • Projekt „Systemowa pomoc rodzinom”

  Projekt wypracowywany od 2002 roku w 2008 roku był dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

  Realizowany w Warszawie w ośrodkach:

  • Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „Nowodwory” na Białołęce
  • Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „Ząbkowska” i „Wileńska” na Pradze Północ.

  Pomocą objęliśmy bezpośrednio dzieci, młodzież, rodziny, dorosłych.

  Projekt kładzie nacisk na podejmowanie systemowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i społecznej z rodzinami. W tym projekcie zależy nam na poprawie funkcjonowania rodzin, wzmocnieniu postaw i wartości rodzinnych, rozwijaniu konstruktywnych wzorców życia rodzinnego, aktywizacji społecznej rodzin, podejmowaniu aktywnych form pomocy w miejsce biernych.

  Innowacyjność projektu polega m.in. na:

  • Uwzględnieniu w procesie pomagania całego systemu rodzinnego z uwzględnieniem jego środowiska lokalnego;
  • Objęciu pomocą nowych rodzin w tym zastępczych, adopcyjnych, rekonstruowanych.
  • Projekt realizowany jest przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz z pomocą wolontariuszy.
  • Projekt jest realizowany we współpracy z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

  W ramach projektu prowadzone są między innymi działania: praca z rodzinami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, w formach grupowych i indywidualnych; diagnoza, poradnictwo, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne; zajęcia wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, logopedyczna; zajęcia edukacyjne dla rodziców; zajęcia instruktorskie oraz w terenie rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego; wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej; zajęcia o charakterze zabawowym; wyjazdy socjoterapeutyczne i rodzinne organizowane w okresie wakacyjnym i w weekendy. Oraz działania wspierające organizacyjnie projekt takie jak: nabór uczestników, udzielanie informacji telefonicznie, uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych, superwizja, aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, współpraca z wolontariuszami, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o udzielanych formach pomocy, ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania, prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych. Uzyskaliśmy między innymi poniższe rezultaty:

  • Udzielono rodzinom pomocy specjalistycznej– psychologicznej, pedagogicznej i społecznej.
  • Zaszła zmiana w rodzinach (u dzieci, młodzieży, rodziców) korzystających z pomocy, na poziomie zachowań, wiedzy, umiejętności, możliwości.
  • Rozpoczęto poprawę funkcjonowania rodzin objętych projektem pod względem budowania więzi, zaradności, wydolności wychowawczej, prawidłowego pełnienia funkcji i roli rodzinnych, poprawy komunikacji, utrzymaniu racjonalnych granic, rozwiązywania konfliktów.
  • Zwiększono ilość godzin i specjalistycznej psychologicznej pomocy dla rodzin dostępnej nieodpłatnie.
  • Wprowadzono nowe formy profilaktyki rodzinnej w tym dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, realizowane w środowisku lokalnym i dostępne dla rodzin.
  • Zrealizowano innowacyjne, systemowe działania na rzecz rodzin, opracowano standardy pomocy z tego zakresu i rozpowszechniano je.
  • Poprzez współpracę z innymi instytucjami dotarto do rodzin z poważnymi problemami życiowymi i motywowano ich do podejmowania prób zmiany.

 • Projekt „z tradycją za pan brat”

  Poświęcony był rozbudowaniu przygotowań do spotkań Wigilijnych. Wiele czasu uczestnicy poświęcili na zapoznawanie się z tradycyjnymi zwyczajami, przygotowaniem oprawy plastycznej tego okresu świątecznego.
  Przygotowane zostały dwa przedstawienia jasełkowe jedno przez najmłodsze dzieci, drugie przez starsze. Były prowadzone dodatkowe zajęcia parateatralne, muzyczne, terapii zajęciowej, kulinarne.
  Zorganizowaliśmy kilka Wigilii, a w całym projekcie wzięło udział ponad 200 osób zarówno dzieci, młodzież i ich rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, babcie).

 • Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych

  Pełna nazwa projektu: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, w szczególności działań pedagogów ulicy, na terenie Dzielnic: Białołęki, Targówek, Praga – Północ w Warszawie, przez Stowarzyszenie dla Rodzin

  Główne cele i rezultaty jakie osiągaliśmy:

  • Działania dotyczą zmian rozwojowych u dzieci i młodzieży, a także postaw, zachowań u rodziców, zmiany dotyczące osób uzyskiwane w trakcie tego projektu stają się trwałe, gdyż zostają zinternalizowane przez osoby i są bazą do dalszego funkcjonowania
  • Docieramy do dzieci i rodzin mało aktywnych unikających pomocy ze strony innych.
  • Obejmujemy opieką, pomocą dzieci i rodziny z problemem niskiego statusu ekonomicznego, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, z rodzin niewydolnych wychowawczo
  • Odnajdujemy dzieci, które nie są objęte wystarczającą pomocą i wiele czasu spędzają na podwórkach
  • Uaktywniamy dzieci na podwórkach dzięki przeprowadzanym zajęciom, podniesienie ich motywacji do poszukiwania innych sposobów spędzania czasu wolnego
  • Zmniejszają się deficyty poznawcze, emocjonalne społeczne u dzieci.
  • Zmniejsza się ilości i natężenie zachowań dysfunkcyjnych u dzieci.
  • Następuje reintegracja społeczna dzieci będących członkami nieformalnych grup subkulturowych.
  • Zachodzą pozytywne zmiany w rodzinach objętych zadaniem w zakresie ich relacji, komunikacji, zmiany sztywnych ról, podejmowanie nowych ról rodzinnych i społecznych.
  • Prowadzimy miedzy innymi działania:
  • Nabór uczestników na ulicach, podwórkach
  • Diagnoza podopiecznego i jego rodziny
  • Praca indywidualna z podopiecznymi
  • Prowadzenie zajęć grupowych na podwórkach, dla grup wiekowych, w tym zajęć socjoterapeutycznych oraz form pracy społecznością.
  • Wyjazd weekendowy, socjoterapeutyczny.
  • Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne.
  • Współpraca z rodziną.
  • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania podopiecznych.
  • Zajęcia w terenie będące formą aktywizującą i spędzania czasu wolnego
  • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb
  • Wspólne obchodzenie ważnych dni dla podopiecznych
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
  • Diagnoza aktualizująca problemy środowiska lokalnego podopiecznych
  • Współpraca z wolontariuszami
  • Ewaluacja skuteczności i efektywności

 • Punkt Informacyjno – konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych (Narkomanii)

  Działalność punktu ma na celu, przede wszystkim, ułatwienie mieszkańcom dzielnicy skorzystania z konsultacji i pomocy psychologicznej w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem od narkotyków.
  Porady w punkcie są bezpłatne.
  Skorzystać z niego mogą: rodziny, dzieci, młodzież, zagrożeni lub mający problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyków). A także inne osoby, które stykają się z tymi problemami.
  W punkcie dyżurują: psycholodzy, pedagodzy z przygotowaniem socjoterapeutycznym, terapeutycznym, specjalistycznym do spraw uzależnień.
  W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia od środków psychoaktywnych.
  • zasad postępowania, w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem,
  • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i ewentualne zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
  • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu (w miarę potrzeby i posiadania testów są udostępniane nieodpłatnie – uwaga nie są wykonywane na miejscu w punkcie) i innych sposobów wykrywania narkotyków w organiźmie,
  • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniem od narkotyków,
  • informacji o instytucjach z terenu Pragi Północ i Warszawy, które udzielają pomocy,

  Punkt może również działać w terenie poprzez organizowanie spotkań dla rodziców i kadry merytorycznej w miarę potrzeb danej placówki. Punkt umożliwia skorzystanie z:

  • grup socjoterapeutycznych dla dzieci,
  • młodzieżowych grup wsparcia,
  • grup pracujących metodą Treningu Zastępowania Agresji,
  • terapii rodzinnej,
  • grup warsztatowo-edukacyjnych i wsparcia dla rodziców,
  • dłuższej pomocy psychologicznej
  • zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla osób stykających się z problemem narkomanii.

  Stowarzyszenie dla Rodzin wspiera również placówki oświatowe (np. szkoły) w konstruowaniu i wprowadzaniu ogólnoszkolnych programów profilaktycznych uzależnień i problemów społecznych.
  Programy takie składają się z elementów wczesnej interwencji (praca nad kontraktami zawieranymi z rodzicami i uczniami), form kierowanych do kadry merytorycznej i pozamerytorycznej, rodziców, uczniów oraz form dotyczących współpracy tych grup.
  Programy te zawierają też pracę długofalową (np. grupy socjoterapeutyczne przyszkolne).
  Punkt nie przyjmuje osób pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych.

  Osoby, które zgłaszały się to:

  • osoby dorosłe (głównie w wieku 18 –22 lata) uzależnione od narkotyków, osoby w trzeciej fazie uzależnienia, które kierowane były na detoks i do leczenia.
  • młodzież z gimnazjów i w wieku licealnym eksperymentująca z narkotykami lub w pierwszych fazach uzależnienia, samodzielnie zgłaszająca się do punktu
  • obydwoje rodzice młodzieży i młodych dorosłych eksperymentujących i uzależnionych.
  • rodziny z problemem uzależnień, w których dzieci nadużywają narkotyków
  • pojedynczy rodzice (głównie matki) z dzieckiem z problemem uzależnienia od narkotyków (będący w pierwszej i drugiej fazie uzależnienia)
  • współuzależnieni, których kierowaliśmy do innych specjalistycznych ośrodków lub sami pojmowaliśmy z nimi pracę
  • osoby, które skończyły leczenie w ośrodkach i zgłaszają się w swoich sytuacjach kryzysowych
  • maturzyści, którym nie powiodły się egzaminy w związku z zażyciem środków psychoaktynych
  • rodzice młodzieży i młodych dorosłych w zaawansowanych fazach uzależnienia, po kilku próbach leczenia,
  • osoby poszukujące informacji o ośrodkach
  • osoby z zaburzeniami psychotycznymi, których skierowaliśmy do specjalistów

 • Rozwój pomocy specjalistycznej i aktywizującej dzieci i młodzież jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

  Pełna nazwa projektu: Rozwój pomocy specjalistycznej i aktywizującej dzieci i młodzież jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom oraz Klub Gimnazjalisty

  Główny cel projektu:

  • Uaktywnienie dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie zmiany w kierunku prawidłowego funkcjonowania społecznego;
  • Niwelowanie kształtujących się zaburzeń zachowania podopiecznych poprzez wsparcie rozwoju poznawczego, psychicznego, społecznego i moralnego dzieci i młodzieży;
  • Poprawa funkcjonowania rodzin objętych projektem (pod względem więzi, zaradności, wydolności wychowawczej, prawidłowego pełnienia funkcji rodzinnych);
  • Objęcie pomocą dzieci, młodzieży i ich rodzin, dla których brakuje specjalistycznej oferty pomocowej - wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców.

  Główne działania:

  Praca i terapia indywidualna, zajęcia terapeutyczne i edukacyjne grupowe, psychokorekcyjne, wyjazdy socjoterapeutyczne weekendowe, prowadzenie klubu gimnazjalisty, zajęcia wyrównujące braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna (reedukacja), konsultacje i terapia psychologiczna, współpraca z rodziną, formy terapeutyczne i psychoedukacyjne pracy z rodziną, zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania, aktywizujące ich, a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego, zajęcia w terenie, wspólne organizowanie świąt i dni ważnych dla podopiecznych jak urodziny czy imieniny, superwizja i konsultacje pracy, dożywianie, współpraca ze środowiskiem lokalnym, zespoły interdyscyplinarne, prowadzenie bazy informacyjnej o specjalistycznych placówkach dla dzieci i młodzieży.

  Osiągnięte efekty - przykłady:

  • Zwiększyły się kompetencje rodziców w zakresie podstawowych umiejętności wychowawczych, zaczęli dokonywać zmiany w zakresie relacji, komunikacji w rodzinie. Ułatwiliśmy dostęp mieszkańcom do nieodpłatnych, specjalistycznych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin.
  • Pomogliśmy środowisku lokalnemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapobieganiu uzależnieniom i patologiom społecznym powstającym wśród dzieci, młodzieży, rodzin dzięki doskonaleniu i kontynuowaniu systemowego programu profilaktyki środowiskowej;
  • Ułatwiliśmy dzieciom nauczenie się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami – dzięki uczeniu ich konkretnych podstawowych umiejętności społecznych, przestrzegania zasad.

  Finansowanie:

  Projekt dofinansowany był z:

  • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • Część zajęć socjoterapeutycznych oraz rozwojowych finansowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy,
  • Fundacja Entraide,
  • Wojewodę Mazowieckiego,
  • W ramach wkładu własnego organizacji.

 • Twój czas na zdrowe życie: program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu

  Główne cele projektu:

  • Poprawa u dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w zakresie stanu zdrowia psychicznego oraz funkcjonowania społecznego.
  • Promocja i nauka zdrowego stylu życia.
  • Ułatwienie dzieciom możliwości uczenia się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami – nauczenie ich konkretnych umiejętności społecznych.

  Odbiorcy projektu:

  • Dzieci i młodzież.

  Główne działania, przykłady:

  Diagnoza. Nabór uzupełniający. Praca indywidualna z podopiecznym. Zajęcia indywidualne z podopiecznym o charakterze wsparciowo – pomocowym (psychologiczno – pedagogiczne. Prowadzenie zajęć grupowych dla grup wiekowych.
  Zajęcia socjoterapeutyczne w stałych grupach. Zajęcia i praca w oparciu o społeczność podopiecznych. Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania podopiecznych a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego.
  Zajęcia w terenie. Wyjazd weekendowy. Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla podopiecznych. Superwizja i konsultacje pracy z podopiecznymi. Praca socjalna. Ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania

  Osiągnięte efekty - przykłady:

  • Nastąpiła poprawa funkcjonowania psychicznego podopiecznych w zakresie zmniejszenia ilości i natężenia objawów świadczących o zaburzeniach zachowania.
  • Lepsze społeczne i życiowe radzenie (posiadanie wprawy wynikającej z umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych, rozwiązywania problemów).
  • Wyhamowane zostały tendencje dzieci i młodzieży do podlegania marginalizacji społecznej.
  • Wzrosła umiejętność rozpoznawania, nazywania, wyrażania uczuć przez podopiecznych.
  • Zmniejszyła się ilość i natężenie zachowań agresywnych.
  • Podopieczni nabyli podstawowe umiejętności społeczne.
  • Podopieczni zaczęli przenosić nabyte umiejętności do swojego środowiska rówieśniczego.
  • Podopieczni doświadczyli przeżywania emocji pozytywnych wobec siebie.
  • Podopieczni odnaleźli i rozwijali swoje zdolności i zainteresowania
  • Nastąpiła poprawa umiejętności uczenia się.
  • Podopieczni nauczyli się sensownie i kreatywnie spędzać czas wolny
  • Nastąpił wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie

 • Wolontariat młodzieżowy

  To odmiana programu wolontaryjnego, przy czym kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
  Oprócz celów związanych z pomocą w realizowaniu zadań wychowawczo – opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ma w sobie drugi niezmiernie istotny cel – aktywizowanie i kształcenie samej młodzieży będącej w wolontariacie.
  To specyficzna forma pracy z młodzieżą, kształtująca altruistyczne postawy, umiejętności społeczne w zakresie kontaktów z innymi ludźmi, pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
  To alternatywny sposób pracy profilaktycznej, kształcenia liderów młodzieżowych, którzy w sposób naturalny przenoszą aktywność, postawę zrozumienia dla drugiej osoby.
  Program w dużej mierze zawiera część szkoleniową, pracy z wolontariuszami oraz realizacji przez nich zajęć, działań na rzecz dzieci i młodzieży.

 • Wyjazdy wakacyjne ze Stowarzyszeniem dla Rodzin

  Główny cel projektu:

  • Wypoczynek uczestników poza miejscem zamieszkania, w bliskim kontakcie z przyrodą
  • Intensyfikacja i kontynuacja całorocznej pracy profilaktyczno – socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą na wyjeździe wakacyjnym
  • Uczenie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego
  • Kontynuacja całorocznej pracy z podopiecznymi w czasie wakacji

  Odbiorcy projektu:

  • Dzieci i młodzież

  Główne działania:

  Realizacja programu socjoterapeutycznego w czasie wyjazdów

  • Normy i zasady
  • Profilaktyka uzależnień
  • Wsparcie emocjonalne
  • Tworzenie grup wsparcia
  • Nauka empatii i stawiania się w sytuacji innych osób
  • Wspomaganie motywacji i mechanizmów społecznego radzenia sobie
  • Poznawanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
  • Podniesienie poziomu aktywności fizycznej i poznawczej
  • Zmniejszenie znaczenia zachowań wulgarnych

  Formy zajęć i wypoczynku

  • Wycieczki
  • Sport i rekreacja
  • Turystyka
  • Zajęcia rozwijające poznawczo
  • Zajęcia plastyczne, muzyczne, parateatralne, drama i inne artystyczne
  • Rozwijanie umiejętności życiowych
  • Wsparcie indywidualne
  • Dokumentacja
  • Ewaluacja

  Osiągnięte efekty – przykłady:

  • Konstruktywnie spędzony czas wolny poza miejscem zamieszkania, w środowisku naturalnym, poza miejskim
  • Lepsze radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach
  • Lepsza współpraca w grupie
  • Większa tolerancja wobec innych
  • Uzyskanie efektów profilaktycznych u dzieci i młodzieży dzięki zintensyfikowaniu realizacji programu profilaktycznego (są to efekty specyficzne dla każdego podopiecznego wynikające z indywidualnych programów pracy z nimi).
  • Utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych przez podopiecznych, co będzie dalej wykorzystywane w ich środowisku lokalnym

  Finansowanie:

  • Fundacja Entraide,
  • Wkład własny organizacji,
  • Sponsorzy indywidualni,
  • Firmay,
  • Zasiłki celowe.

 • Wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego

  Pełna nazwa projektu: Wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego poprzez pomoc psychologiczną i rodzinną

  Główny cel projektu:

  Dotarcie do dorosłych i rodzin z terenu Mazowsza z bezpłatną ofertą specjalistycznej pomocy psychologicznej i rodzinnej oraz udzielenie konkretnej pomocy.

  Odbiorcy projektu:

  Zadanie objęło 202 osoby z rejonu województwa mazowieckiego. Wiek w granicach od 7 r.ż do 70 r.ż. Udzielono 706 porad, konsultacji, terapii. 32 osoby brały udział w warsztatowych zajęciach edukacyjnych. Osoby objęte pomocą pośrednią – 524

  Główne działania:

  • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych z terenu Mazowsza;
  • Promocja udzielanych form pomocy;
  • Poradnictwo, konsultacje, terapia psychologiczna, dla dorosłych i rodzin;
  • Edukacja i promocja zdrowego stylu życia w zakresie zdrowia psychicznego;
  • Udzielanie informacji telefonicznie, poradnictwo telefoniczne;
  • Superwizja pracy z klientami, konsultacje z psychiatrami.

  Osiągnięte efekty – przykłady:

  • Takim efektem było bardzo duże zainteresowanie (większe niż przewidywaliśmy) pomocą, którą oferowaliśmy. Trzeba było utworzyć listę rezerwową, na którą zapisywano chętnych. W związku z tym podjęliśmy starania o uzyskanie dodatkowych funduszy.
  • Informacja o projekcie dotarła do wielu osób, w miejsca, w których takich informacji wcześniej nie było. To stworzyło możliwość dostępu do terapii osobom, które wcześniej takiej możliwości nie miały. Projekt ten umożliwił nam kontynuację specjalistycznej oferty pomocy psychologicznej i rodzinnej, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa ze strony klientów, że w kryzysowej sytuacji znają już miejsce, do którego mogą się zgłosić.
  • Zaobserwowano, że praca terapeutyczna powoduje korzystne zmiany u osób korzystających z pomocy, daje im nowe spojrzenie na trudne sytuacje życiowe, pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, pomaga znaleźć wyjście w trudnych sytuacjach życiowych, pomaga uporać się z objawami nerwicowymi, depresyjnymi, osobowościowymi. Pozwala spojrzeć na nie jako na wyraz trudności wewnętrznych oraz uczy odczytywania uczuć i emocji ukrytych pod nimi. Co za tym idzie, daje również możliwość poczucia się częścią społeczeństwa oraz zobaczenia, że trudności i problemy życiowe można rozwiązywać nie wykluczając się ze społeczeństwa.
  • Rodziny korzystające z terapii rodzinnej czy małżeńskiej mogły nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Praca w trakcie warsztatów edukacyjnych pokazała inne formy wychowywania dzieci oraz kształtowania ich postaw życiowych, uczyła też rozmowy z dzieckiem, zainteresowania jego przeżyciami, budowania poczucia bezpieczeństwa oraz poprawnej relacji rodzic – dziecko.

  Finansowanie:

  • Województwo mazowieckie,
  • Wkład własny organizacji

 • Zacznijmy od przedszkolaków i rodzin – profilaktyka wykluczenia społecznego

  Główny cel projektu:

  • Wypracowanie i wprowadzenie innowacyjnych działań związanych z wyrównywaniem szans i przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej wśród dzieci młodszych i ich rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej.
  • Przygotowanie dzieci do radzenia sobie z nauką w szkole, objęcie części dzieci intensywniejszym programem ze względu na duże zaległości w poziomie gotowości szkolnej.
  • Ułatwienie startu w edukacji dzieci oraz danie wsparcia w pokonywaniu powstających na tym polu trudności, tak by mieły równy dostęp do dalszej drogi edukacyjnej.
  • Nauczenie dzieci i wyćwiczenie podstawowych umiejętności społecznych adekwatnych do wieku.

  Główne działania:

  • terapia indywidualna,
  • zajęcia grupowe, psychokorekcyjne,
  • zajęcia wyrównujące braki szkolne,
  • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • terapia pedagogiczna (reedukacja),
  • konsultacje i terapia psychologiczna,
  • współpraca z rodziną,
  • formy terapeutyczne i psychoedukacyjne pracy z rodziną,
  • zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania,
  • zajęcia aktywizujące,
  • zajęcia stanowiące formę spędzania czasu wolnego,
  • zajęcia w terenie,
  • superwizja i konsultacje pracy,
  • dożywianie,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  • zespoły interdyscyplinarne

  Osiągnięte efekty - przykłady:

  • Poprawiło się funkcjonowanie większości rodzin objętych projektem (pod względem więzi, zaradności, wydolności wychowawczej”, lepszego pełnienia funkcji rodzinnych). Na przykład uwidoczniło się to w czasie spotkań wigilijnych, wielkanocnych, w przygotowanie których bardzo angażowały się rodziny. Widoczne to było także w czasie spotkań z rodzicami, gdy mogliśmy obserwować u rodziców zmiany w podejściu do wychowywania dzieci.
  • Rozszerzyliśmy formy pomocy o różne formy pracy, tak iż pomoc udzielana ma charakter interdyscyplinarny i systemowy (np. działania diagnostyczne, profilaktyczne, wspierające, interwencyjne).
  • Objęliśmy pomocą dzieci i ich rodziny w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, które nie mogły korzystać z pomocy w innych miejscach z powodu braku miejsc, a także z racji dużej odległości. Okazało się, że jest to bardzo duża potrzeba i należy rozszerzać tego typu działania
  • Przygotowaliśmy grupę dzieci do podjęcia nauki w klasie „O” w szkole.
  • Wypracowaliśmy standardy realizowanych w projekcie działań.

  Finansowanie:

  Projekt dofinansowany był z:

  • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • Część zajęć socjoterapeutycznych oraz rozwojowych finansowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy,
  • Wkład własny organizacji.

 • „Dzieci i młodzież razem aktywni”

  „Dzieci i młodzież razem aktywni”
  (tytuł zadania publicznego)

  w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016

  Krótka charakterystyka zadania publicznego

  Zadanie zajmuje się wypracowaniem modelu realizacji działań z zakresu pedagogiki ulicy połączonych systemowo ze stacjonarnymi placówkami dla dzieci i młodzieży.

  Zmierza do rozwinięcia i upowszechniania pedagogiki ulicy jako jednego z elementów placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formach połączonych, to znaczy pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawców z działaniami specjalistycznej placówki wsparcia dziennego – socjoterapeutycznej lub placówki wparcia dziennego opiekuńczej.

  Zadanie realizowane jest dla co najmniej 60 dzieci i młodzieży, które sprawiają problemy wychowawcze, zagrożone są różnorodnymi dysfunkcjami społecznymi, demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem, z obszarów o koncentracji problemów społecznych, z rodzin wieloproblemowych.

  Oraz co najmniej dla 80 uczestników animacji podwórkowych.

  Odbywa się od lipca do grudnia 2016 roku.

  Ma nabór uczestników uwzgledniający kryteria zadania, opisany szczegółowo.

  Zdiagnozowano potrzeby uczestników, dobrano do nich cele, wybrano działania, które pozwolą osiągnąć te cele, określono rezultaty realizacji projektu wraz ze wskaźnikami.

  Cele główne

  1. Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie poprawy możliwości rozwoju, zwiększenia kompetencji społecznych poprzez pomoc pedagogów ulicy, specjalistów, zajęcia socjoterapeutyczne.

  2. Rozwój form pedagogiki ulicy realizowanych w środowisku lokalnym o większym natężeniu i zagrożeniu problemów społecznych połączonej z placówkami stacjonarnymi wsparcia dziennego.

  3. Rozwój form animacji podwórkowej i różnego rodzaju streetartu.

  4. Poprawa współdziałania osób z różnych sektorów i instytucji w środowisku lokalnym na rzecz spójnej pomocy dziecku i rodzinie.

  Działania zasadnicze w projekcie.

  Zawierają nabór, działania na podwórkach i ulicach, animacje podwórkowe, streetart, socjoterapię, pomoc indywidualną, zajęcia w grupie, wsparcie w nauce szkolnej, specjalistyczne konsultacje i diagnozę, aktywne spędzanie czasu wolnego, współpracę z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, promocje projektu, prowadzenie dokumentacji, banku informacji, ewaluację itd.

  Realizatorami są pedagodzy ulicy, wychowawcy, specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie prowadzonych zajęć, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, oraz wolontariusze.

  Baza lokalowa do wykorzystania do działań organizacyjnych i spotkań indywidualnych z uczestnikami nasze ośrodki oraz biblioteki, szkoły i inne współpracujące świetlice.

  Organizacja ma wieloletnie doświadczenie w realizowaniu działań skierowanych do dziecka, młodzieży, rodziców, dorosłych, rodziny. W formach zarówno streetworkerskich jak i w oparciu o placówkę wsparcia dziennego, specjalistyczną, socjoterapeutyczną, poradnię rodzinną.

  Zadanie dofinansowane jest wyłącznie ze środków Wojewody Mazowieckiego a wkład własny finansowych pochodzi z dofinansowania do stanowisk pracy osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w działaniach projektu.

  Projekt wnosi również budowanie lokalnego systemu wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i pomocy dziecku i rodzinie, dzięki czemu wzmacnia efektywność zasobów pomocowych w środowisku lokalnym.

 • Ciekawy czas wolny dla dzieci

  Zajęcia organizowane są dla dzieci ze szkół podstawowych oraz oddzielnie dla młodzieży z gimnazjów.

  Aktualna ilość zajęć i ich rodzaj zależy od wysokości pozyskanych funduszy na ten cel, jednak zawsze mamy część zajęć związanych z plastyką, zajęciami parateatralnymi, zajęciami ruchowymi, turystycznymi.

  Szczegółowe informacje o aktualnie dostępnych formach zajęć można uzyskać telefonicznie w ośrodku przy ul. Ząbkowskiej 39 m 1,2 w warszawie tel. 22 6194267.

  Zajęcia przeprowadzamy zarówno w ośrodku przy ul. Ząbkowskiej 39 m 1,2 w Warszawie jak i na okolicznych podwórkach. Zajęcia prowadzone są w grupach kilkunastoosobowych o zbliżonym wieku.

  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są tutaj

 • Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

  Zajęcia mogą być prowadzone w systemie bezpłatnym, gdy pozyskamy całkowite koszty zajęć lub w systemie częściowo odpłatnym, gdy pozyskujemy tylko część funduszy na prowadzenie zajęć – aktualne informacje na ten temat można uzyskać pod telefonami informacyjnymi w poszczególnych ośrodkach.

  Zajęcia w niedużych grupach (6-12 dzieci) organizowane są w godzinach przedpołudniowych, najczęściej po 3 godziny dziennie. Prowadzą je 2-4 osoby jednocześnie w zależności od liczebności grupy i jej specyfiki, w tym zajęcia prowadzą specjaliści z różnych dziedzin, np. psycholog dziecięcy, psycholog – logopeda, terapeuta pedagogiczny i z zakresu nauczania przedszkolnego.

  Na przykład:

  • Grupa na Ząbkowskiej prowadzona w poniedziałki i w środy w godzinach 10-13 ze specjalistą - terapeuta pedagogiczny i z zakresu nauczania przedszkolnego.
  • Grupa na Ząbkowskiej prowadzona w czwartki w godzinach 10-13 ze specjalistą - psycholog – logopeda.
  • Grupy na ul. Nowodworskiej prowadzone raz lub dwa razy w tygodniu między 9 a 12tą prowadzone przez psychologa dziecięcego oraz druga grupa przez psychologa – logopedę.

  Nowe grupy powstają w miarę zgłaszania się dzieci. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są tutaj

 • Grupa Wsparcia dla Rodziców na bazie warsztatów umiejętności wychowawczych

  Stale prowadzone zajęcia w formie cotygodniowych spotkań oraz zajęć tematycznych organizowanych w część sobót.
  Co można osiągnąć przez uczestniczenie w warsztatach? Posiąść informacje i umiejętności efektywnego sposobu kontaktowania się z dziećmi, co ułatwia rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinie oraz zabezpieczy dzieci przed różnymi zagrożeniami.
  Umiejętność konkretnych sposobów dobrego postępowania z dziećmi. Zwiększenie motywacji i pewności siebie w poszukiwaniu własnych sposobów na dobre porozumienie z dziećmi.
  Zdobycie wiedzy, jak i gdzie poszukiwać pomocy specjalistycznej w rozwiązaniu głębszych problemów itp.

  Tematyka warsztatów:

  • zaufanie w grupie,
  • podstawowe zasady spotkań,
  • poznanie się rodziców,
  • wspólne cele spotykających się rodziców,
  • wymiana pomysłów i doświadczeń rodziców w kontaktach z dziećmi,
  • dawanie sobie wsparcia, w rozwiązywaniu problemów w rodzinie,
  • poprawna komunikacja w rodzinie,
  • sposoby na prawidłowe porozumiewanie się z dziećmi,
  • co to znaczy słuchać dziecka (aktywne słuchanie),
  • rozwiązywanie konfliktów w rodzinie,
  • okazywanie uczuć (werbalne i niewerbalne) w relacji rodzic - dziecko,
  • role w rodzinie, „gry” rodzinne,
  • nagrody i kary, jak poprawnie chwalić dziecko,
  • jak zachęcać dziecko do współpracy z nami,
  • zachęcanie dziecka do samodzielności,
  • nauka rozpoznawania i nazywania emocji,
  • sposoby rozładowywania negatywnych emocji w sposób konstruktywny,
  • specyfika rozwoju dzieci w kolejnych fazach życia,
  • prawidłowości cyklu życia rodziny (sytuacje kryzysowe),
  • gdzie szukać pomocy, gdy mamy problem.

 • Program klubu turystycznego

  W roku bieżącym staraliśmy się rozwijać funkcjonowanie klubu. Oprócz naszych podopiecznych w zajęciach klubu mogły brać inne osoby zapraszane przez członków klubu, z którymi zawieraliśmy skrócony kontrakt.
  Organizowaliśmy systematyczne wycieczki po Warszawie i jej okolicach. Krótkie wycieczki wyjazdowe. Wyjazdy weekendowe, wakacyjne. Dominowały wycieczki piesze. Starsza młodzież organizowała sobie wycieczki rowerowe. Uczestnicy mogli również skorzystać ze szkółki jeździeckiej, sprzętu wodnego pod okiem instruktorów.
  W ramach zajęć klubowych odbywały się również systematyczne spotkania klubowe, na których uczestnicy mogli planować kolejne wyprawy jak i wspominać już zrealizowane. <>br W miarę możliwości starali się dokumentować wycieczki robionymi przez siebie fotografiami. Korzystali również z różnych imprez darmowych, otwartych organizowanych w Warszawie.
  Do uczestniczenia w wycieczkach zapraszane były rodziny, rodzice, dziadkowie. Co okazało się szczególnie dobrym sposobem na współpracę z rodzinami.
  Uczestnicy klubu zaplanowali cykliczne zajęcia na przyszły rok.

 • Projekt „spotkania kulinarne”

  To forma zajęć prowadzona przez zaprzyjaźnione Panie, które organizują wolontaryjnie razem z naszymi podopiecznymi zajęcia, na których przygotowuje się różne potrawy,
  Uczy dzieci zaradności w kuchni, zasad przygotowywania zdrowych posiłków. Jednocześnie pomagają im opanować podstawowe umiejętności „radzenia sobie w kuchni”. Spotkania kończą się uroczystym spożywaniem posiłku.

Scroll to Top
Przewiń do góry