Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Dla dzieci

 • Diagnoza logopedyczna

  Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, badamy słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny; sprawdzamy poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

  Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy plan terapii. Zakres terapii dobierany jest do Indywidualnych potrzeb dziecka.

 • Diagnoza pedagogiczna

  Diagnoza pedagogiczna to określenie przyczyn trudności w uczeniu się w zakresie różnych przedmiotów.

  Badanie polega między innymi na zebraniu wywiadu z rodzicami, uczniem, a jeśli istnieje potrzeba, również z nauczycielami; ponadto na obserwacji; wykonaniu testów czytania i pisania, analizowaniu prac ucznia; sprawdzianów wiadomości szkolnych.

  Po analizie uzyskanych informacji terapeuta planuje etapy i zakres terapii. Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie raz lub więcej razy w tygodniu, w zależności od potrzeby.

  Rodzice uzyskują również instruktarz, jak pracować z dzieckiem w domu, aby zwiększyć efektywność pomocy terapeutycznej specjalisty. Na życzenie rodzice przygotowywane są wnioski i zalecenia pomagające nauczycielom w pracy z dzieckiem. Wykorzystujemy profesjonalne pomoce do diagnozy i terapii.

  Diagnoza trwa ok. 3 – 4 spotkania po 50 min., terapia 50 minut.

 • Diagnoza psychologiczna

  Zajmujemy się diagnozą dzieci już od 3 miesiąca życia. Może ona dotyczyć różnych sfer takich jak: możliwości i rozwój intelektualny i poznawczy, rozwój emocjonalny czy społeczny, osobowość – określenie potrzeb, skłonności, zainteresowań; diagnoza ewentualnych zaburzeń w różnych sferach (intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, osobowościowej).

  Badanie psychologiczne pozwala ustalić poziom rozwoju intelektualnego badanego w sferze słownej, bezsłownej i pełnej po to, aby poznać mocne i słabe strony, zdiagnozować, czy przyczyną jego problemów są mniejsze możliwości intelektualne czy też nie, czy wynikają one z przyczyn organicznych czy emocjonalnych; jak przebiega rozwój analizatorów korowych (wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego), sprawności manualno-graficznej, tempa graficznego, dominacji stronności ciała - lateralizacji, które rzutują miedzy innymi na stopień opanowania umiejętności czytania i pisania.

  Nasze Zespoły dysponują większością testów psychologicznych, które dostępne są w Polsce.

  Nasi specjaliści wykonują diagnozy miedzy innymi w poniższych zakresach:

  • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych (także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
  • Ocena i diagnoza dojrzałości szkolnej.
  • Diagnoza możliwości intelektualnych.
  • Podstawowa diagnoza osobowości.
  • Diagnoza przyczyn zaburzeń emocjonalnych (nadpobudliwość, ADHD, nieśmiałość, zahamowanie, lęki, stany depresyjne, obniżenie nastroju, nieprawidłowości w komunikacji rodzic - dziecko, zaburzenia więzi emocjonalnych, zaburzenia kontaktu, całościowe zaburzenia rozwoju, moczenie nocne, problemy wieku dorastania, trudności adaptacyjne (przedszkole, szkoła, w sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców, separacja rodziców, trauma i inne).
  • Ocena prawidłowego rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia.

 • Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

  Są to konsultacje z rodzicami dotyczące trudności szkolnych oraz innych niepowodzeń w szeroko pojętym funkcjonowaniu dziecka w szkole.  W ich zakres wchodzi także m.in. terapia pedagogiczna, logopedyczna oraz reedukacja.

  Konsultacje mogą przybrać formę instruktarzu, jak pracować z dzieckiem w domu lub jak skutecznie motywować je do nauki i wzmacniać jego samoocenę.

  Konsultacjami obejmujemy dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7 – 18 lat, zarówno z ogólnymi problemami z nauką, jak i z wywołanymi przez dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię. leworęczność, skrzyżowaną lateralizację, wady słuchu fonetycznego, zaburzenia percepcji słuchowej lub wzrokowej, problemy z koncentracją uwagi czy mniejszą sprawność manualną, ruchową i grafomotoryczną.

 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

  To konsultacja z psychologiem dziecięcym na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka.

  Dzięki takim spotkaniom rodzice potrafią lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy czy sytuacje z codziennego życia, które stymulują rozwój dziecka.

  Razem z psychologiem dopasowują zindywidualizowane sposoby działania. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną czy pedagogiczną dziecka.

  W sytuacji gdy rodzice chcieliby skonsultować się przede wszystkim w sprawach wychowawczych, w naszej ofercie są tzw. konsultacje wychowawcze ze specjalistą psychologiem z tego zakresu.

  Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą określić z psychologiem czy psychoterapeutą podstawowe trudności osoby zgłaszającej się i jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać. Konsultacja pomaga też ustalić zakres, w jakim jest to możliwe, i najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności. Specjalista wstępnie zdiagnozuje, z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

  Porada psychologiczna to kilka do kilkunastu spotkań, w czasie których specjalista pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać zaistniałe trudności. Ułatwia to zrozumienie siebie oraz sytuacji życiowej swojej i innych. Porada daje również wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomaga ustalić cele i kroki działania, co umożliwia uporządkowanie tego, co w danej chwili najważniejsze. Dzięki temu łatwiej przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje wynikające ze zdarzeń losowych.

  Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie najskuteczniejszych sposobów najlepszego jego rozwiązania. Ważne jest też wspólne zastanowienie się, co można dalej robić, aby zmieniać się w pożądanym dla danej osoby kierunku.

  Oprócz diagnozy problemu można określić czynniki podtrzymujące jego istnienie i przeszkody w jego rozwiązaniu, a także poszukać nowych rozwiązania i wzmocnić pacjenta w dążeniu do realizacji zmian.

  Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

 • Poradnia Rodzinna
 • Socjoterapia

  Socjoterapia jest to jedna z form pomocy psychopedagogicznej adresowanej do dzieci i młodzieży.

  Zajęcia te są skierowane do osób przejawiających zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne i trudności adaptacyjne. Alienacja ze strony rówieśników, lęk przed okazywaniem uczuć, trudności interpersonalne, problemy i zaburzenia zachowania wymagają odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego, gdyż wynikają z braku umiejętności zachowania się w sytuacjach społecznych. Socjoterapia zakłada wzmocnienie osobowości poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych.

  Są to zajęcia grupowe prowadzone przez wykwalifikowanych socjterapeutów.

 • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, Socjoterapeutyczna

  Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką szkolną, w tym potrzebują fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy oraz potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych, rodzinnych, z emocjami itp.

  Każde dziecko ma przygotowany zindywidualizowany program korzystania z pomocy placówki, może korzystać z zajęć indywidualnych, grupowych, zajęć aktywnego spędzania czasu wolnego, a jego rodzice, rodzina mogą korzystać z psychologicznej pomocy rodzinom i z innych form edukacyjnych. Placówka działa między godziną 9 a 20 w dni powszednie. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na terenie placówki jak i w terenie. W niektóre weekendy organizowane są dodatkowe zajęcia.

  Cechą charakterystyczną naszej placówki jest duża liczba zajęć prowadzonych indywidualnie z podopiecznym, czego nie ma w innych placówkach na terenie Pragi – Północ.

  Przyjmujemy dzieci od 3 r.ż. Obowiązuje specjalny system naboru – o zasadach przyjmowania do placówki informację można otrzymać pod telefonem naszego ośrodka przy ul. Ząbkowskiej 39 w Warszawie. Nabór prowadzimy w sposób ciągły w miarę posiadanych miejsc. Placówka posiada do 30 miejsc. O przyjęciu bądź nie przyjęciu do placówki decyduje zespół kadry wraz z dyrektorem, nie ma odwołań od decyzji dyrektora. Nie mamy rejonizacji, z zajęć mogą korzystać u nas zarówno dzieci z terenu Warszawy jak okolicznych miejscowości. Zajęcia w ramach tej placówki są bezpłatne.

  Formy zajęć:

  • Zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne.
  • Pomoc w nauce, wyrównywanie braków szkolnych, korekcyjne, kompensacyjne, w szczególności terapię pedagogiczną.
  • Zajęcia logopedyczne.
  • Realizuje indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne,
  • formy zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzone indywidualnie i grupowo,
  • Indywidualny kontakt z podopiecznym dostosowany do jego potrzeby.
  • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania podopiecznych, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego (np. o charakterze plastycznym, muzycznym parateatralnym, sportowym).
  • Wspólne obchodzenie świąt, wprowadzanie tradycji kultury polskiej.
  • Wspólne obchodzenie ważnych dni dla podopiecznych jak urodziny, imieniny, dzień dziecka itp.
  • Zajęcia o charakterze zabawowym jak Andrzejki, bale karnawałowe itp.
  • Diagnoza sytuacji dziecka w kontekście jego rodziny, diagnoza jego potrzeb, możliwości, predyspozycji itd., na poziomie poznawczym, emocjonalnym i społecznym a także w odniesieniu do środowiska wychowawczego.
  • Współpraca z rodzinami podopiecznych.
  • Pomoc psychologiczna rodzinom, rodzicom lub innym opiekunom dziecka.

 • Spotkania społeczności
 • Terapia grupowa

  To indywidualne lub grupowe zajęcia dla dzieci z psychologiem, psychoterapeutą.

  Zasadniczym celem psychoterapii dzieci jest takie wspomaganie i korekta rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego dziecka aby mogło jak najpełniej wykorzystać swoje możliwości oraz jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie oraz jako indywidualny człowiek.

  Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze. Indywidualna psychoterapia trwa 50 min., psychoterapia grupowa trwa ok. 75 – 90 min. Psychoterapia grupowa prowadzona jest w małych grupach, czasem może być prowadzona z 2-3 dzieci.

  Psychoterapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których specjalista dokonuje wstępnej diagnozy a także układa wstępny plan terapeutyczny dla danego dziecka.

  Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

  Najczęstsze problemy nad jakim pracuje psychoterapeuta dziecięcy:

  • Problemy społeczne: zaburzenia komunikacji, gorsze posługiwanie się mową, niechęć do mówienia, różnorodne formy mutyzmu. Problemy z separacją od rodziców, od domu.
  • Problemy emocjonalne: brak wiary w siebie, nadmierna nieśmiałość, niekontrolowane wyrażanie złości, wzmożone napięcie emocjonalne, obniżenie nastroju czy zwiększenie agresywności, niechęć do różnych sytuacji, reakcje emocjonalne pourazowe (na skutek zdarzeń traumatycznych), trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji i miejsc.
  • Problemy szkolne: Trudności z uczeniem się mimo posiadania wszystkich predyspozycji poznawczych.
  • Problemy z zachowaniami (behawioralne: brak uwagi, impulsywność, nadaktywność, opozycyjność, nieposłuszeństwo, agresywność, nadmierna nieśmiałość, tiki, moczenie się, zanieczyszczanie, trudności z zasypianiem bądź ze snem.
  • Problemy z odżywianiem (zaburzenia odżywiania).
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym z trudnościami w: komunikowaniu się, w interakcjach społecznych, uczestniczeniu w zabawie ( w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu).
  • Zachowania ryzykowne i problemowe: Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem. Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji

  Czasem problemy i objawy jakie występują u danego dziecka powinny być leczone w dormie terapii rodzinnej gdy uczestniczy w niej cała rodzina lub jej część. Czasem najlepszym sposobem leczeniem problemów dziecka jest praca terapeutyczna z rodzicami, którzy jako najbliższe osoby dla dziecka, pod kierunkiem specjalisty są w staniej najlepiej pomóc swojemu dziecku.

 • Terapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden lub dwa razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby. Czas jednego spotkania wynosi 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, w zależności od potrzeb pacjenta oraz zakładanych celów.

  Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej - ok. półrocznej - nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

  W trakcie sesji budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące możliwości rozwojowe młodego człowieka, uzyskanie zmiany w sferach problemowych, zwiększenie satysfakcji i chęci do życia.

  Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym (ok. 3 wizyty), podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej - m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania - a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się, czy jej odpowiada.

  Istnieje cały szereg powodów, dla których młodzi ludzie zgłaszają się do psychoterapii:

  • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, uporczywych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki.
  • Nie mogą dogadać się z rodzicami.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
  • Odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić.
  • Przeżywają zmienne nastroje, emocje, nad którymi nie potrafią zapanować.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
  • Chcą lepiej poznać siebie.
  • Chcą lepiej radzić sobie w życiu, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.
  • Występowanie zachowań ryzykownych i problemowych
  • Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem.
  • Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji
  • I inne.

  Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

 • Terapia logopedyczna

  Prowadzimy:

  Profilaktykę logopedyczną

  • wspomaganie rozwoju mowy
  • zapobieganie powstawaniu wad wymowy,
  • konsultacje i porady

  Terapia logopedyczna

  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
  • likwidacja przyczyn zaburzeń mowy (ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe)
  • korygowanie wad wymowy ( nieprawidłowa realizacja głosek np. międzyzębowa realizacja głosek ,,sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz‘‘, nieprawidłowa wymowa głoski ,,r‘‘ i innych)
  • zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w różnych zespołach neurologicznych i genetycznych
  • terapia logopedyczna dzieci z wadą słuchu
  • wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa

  A także inne zagadnienia, do których mają kwalifikacje nasi logopedzi

 • Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami.

  Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

  Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży 7-18 letnich z trudnościami szkolnymi i dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią:

  Cele terapii pedagogicznej:

  • Rozwijanie samodzielności
  • Budowanie wiary we własne siły
  • Wspomaganie rozwoju psychicznego
  • Podniesienie efektywności uczenia się
  • Wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania
  • Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
  • Usprawnienie zdolności koncentracji

  Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

  • dyslektyków, dysortografików, dysgrafików, dyskalkulików
  • leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją
  • z wadami słuchu fonematycznego
  • dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej
  • dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej
  • z problemami z koncentracją uwagi
  • mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie
  • tych, którzy mają problemy z nauką
  • dzieci niesamodzielnych
  • szczególnie nieśmiałych
  • nadwrażliwych

  Warunkami skuteczności terapii są:

  • Wczesne jej rozpoczęcie (już w wieku przedszkolnym) u dzieci, u których dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się
  • Systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych oraz praca z domu zgodnie z ze wskazówkami terapeuty.

  Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu braków w nauce.

  Do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi różnymi przyczynami.

 • Treningi umiejętności społecznych

  Zajęcia prowadzone są metodą warsztatu. Mają na celu przede wszystkim psychoedukację. Dodatkowo wykorzystują elementy socjoterapii oraz opierają się na właściwościach procesu grupowego, co pozwala na głębszy wgląd w sytuację każdego dziecka i dostosowanie indywidualnego podejścia. Ćwiczenia mają formę zabawy odpowiednio do wieku i możliwości uczestników. Wykorzystują elementy dramy, bajkoterapii, papieroplastyki.

  W ramach zajęć warsztatowych przewidziane są spotkania indywidualne z psychologiem, zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

  Spotkania są podzielone według 5 bloków tematycznych. Każdy trwa 4 x 50 minut. Na wybrany blok tematyczny obowiązują oddzielne zapisy.

  Przewiduje się 2 grupy wiekowe: 6-7 lat i 8-9 lat. Zajęcia rozpoczynają się po uzbieraniu się grup. Prowadzone są w dzień powszedni lub w soboty.

  Przewidywane bloki tematyczne:

  „OTO JA”

  Zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości, zagadnienia takie jak autoprezentacja, odkrywanie mocnych stron dziecka, określanie zainteresowań, doświadczenie, że różny, nie znaczy gorszy, dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych.

  „OSWOIĆ EMOCJE”

  Zajęcia wprowadzające w świat emocji. Dostarczają wiedzy na temat emocji, sposobów ich wyrażania i rozpoznawania. Pozwalają na doświadczenie różnic w sposobach przeżywania emocji przez różnych ludzi oraz różnic w reagowaniu na daną sytuację. Uczą mówienia o trudnych emocjach oraz rozpoznawania, kiedy mogą się pojawić. Pokazują sposoby radzenia sobie z lękiem, gniewem. Pozwalają doświadczyć akceptacji i prawa do przeżywania własnych uczuć.

  „UCZYĆ SIĘ ALE JAK?”

  Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze, motywację do nauki oraz zdolność organizowania nauki.

  „TY I TWÓJ CZAS”

  Jak planować dzień, by na wszystko starczyło czasu? Kiedy i jak odrabiać lekcje, by był czas na znajomych, zabawę i relaks? Zajęcia poruszają zagadnienie planowania czasu, rozróżniania rzeczy ważnych i pilnych, podejmowania decyzji i motywacji do działania. Duży nacisk położony jest na dwie najbardziej absorbujące ucznia sfery – naukę i zabawę. Przeznaczone dla dzieci starszych – 10-12 lat.

  „JA WŚRÓD LUDZI”

  Zagadnienie przyjaźni, relacji rówieśniczych, oswajanie z sytuacją wchodzenia w grupę, rozwijanie zdolności współpracy i funkcjonowania ze zwróceniem uwagi na szanowanie potrzeb własnych oraz innych dzieci.
  Treningi prowadzone są w Zespołach „Zacisze” i „Nowodwory” (zobacz mapę i dane kontaktowe). Aby skorzystać z usługi, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Scroll to Top
Przewiń do góry