Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Dla młodzieży

 • Coaching

  Coaching dla młodzieży, to oferta skierowana do młodzieży w wieku 14-18 lat.

  Coaching jest metodą pracy, która obejmuje wytyczanie indywidualnej ścieżki rozwoju, pomaga wyznaczać cele oraz rozwijać te cechy, które pomogą w ich osiągnięciu.

  Spotkanie z coacha z młodą osobą polega na zadawaniu pytań, słuchaniu odpowiedzi i dzieleniu się własnymi refleksjami. Pomiędzy spotkaniami klient może dostać zadanie do wykonania – obserwowanie pewnych procesów, zastanowienie się nad wybranymi aspektami problemu.

  Coachng zakłada, że każdy młody człowiek jest wyjątkowy i  posiada mocne strony. Takie podejście prowadzi do autentycznego zainteresowania światem młodej osoby, jego zainteresowaniami i aspiracjami. Praca w podejściu coachingowym prowadzi do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za własne życie i poczucia sprawczości. W przypadku młodych osób kluczem do osiągania celów jest umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. Coaching sprzyja rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami.

  Konsultacje coachem pozwolą młodej osobie:

  sprecyzować cel,

  wzbudzić motywację do działania

  przekuć pomysły i marzenia w plan

  skoncentrować się na tym co ważne

  Metody pracy obejmują:

  Rozmowę coachingową

  indywidualnie dobrane ćwiczenia

  Co zyskujesz?

  sprecyzowane cele

  jasno ustalone wartości i priorytety

  plan realizacji celów

  Coaching dla młodzieży

 • Doradztwo zawodowe

  Spotkania z doradcą zawodowym kierowane do młodzieży. To badanie potencjału zawodowego młodej osoby na podstawie wywiadu, kwestionariuszy oraz testów.

  Rosnące wymagania rynku pracy zapewne już dawno uzmysłowiły wam wagę pierwszych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Natomiast dla młodzieży perspektywa podjęcia zawodowych wyborów jest zwykle bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Brak im, bowiem, wynikających z doświadczenia, narzędzi umożliwiających refleksję i świadome podjęcie decyzji. Konieczność dokonania wyborów może rodzić u młodych ludzi szereg napięć i opór. Napięcia te spowodowane są między innymi trudnością wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia i momentu wejścia na ścieżkę kariery zawodowej.

  Spotkanie diagnostyczne z doradcą może być szansą wsparcie w bardziej świadomym i komfortowym psychicznie podjęciu decyzji zawodowych.

  Konsultacje z doradcą pozwolą młodej osobie:

  • rozbudzić marzenia
  • zbudować motywację
  • odkryć swój potencjał
  • rozwinąć indywidualne zasoby
  • zweryfikować swoje lęki
  • trafnie wybrać kierunek dalszego kształcenia i zawód

  Metody pracy obejmują:

  • wywiad, rozmowę doradczą
  • ćwiczenia z zakresu job-coachingu
  • kwestionariusze oraz testy z zakresu doradztwa zawodowego

  Co zyskujesz?

  Efektem spotkań z doradcą będzie stworzenie pisemnego raportu diagnozującego preferencje zawodowe, zainteresowania, cechy osobowości i wartości badanego młodego człowieka.

  Doradztwo zawodowe dla młodzieży

 • Grupy edukacyjno – rozwojowe

  Dla kogo?

  Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży licealnej.

  Po co?

  Podczas zajęć dowiesz się jak:

  • określać swój poziom stresu i redukować szkodliwe napięcie
  • komunikować się w sposób sprzyjający zrozumieniu
  • utrzymywać poziom motywacji sprzyjający realizowaniu wlanych pomysłów
  • w sposób efektywny uczyć się i zarządzać czasem

  Liczba miejsc w grupie: od 8 do 12 osób.

  Techniki pracy:

  Pracujemy tak, by Ci umożliwić wykorzystanie od razu nowej wiedzy w życiu codziennym.

  Osiągniemy to dzięki:

  • bardzo, bardzo krótkim prezentacjom trenerskim (wiedza)
  • praktycznym ćwiczeniom  (praca indywidualna i w parach)

  Czas trwania zajęć:

  • zajęcia trwają 4 h.
  • składają się z 5 modułów
  • odbywają się raz na dwa tygodnie

 • Pomoc psychologiczna dla młodzieży

  Pomoc psychologiczna dla młodzieży obejmuje kilka do kilkunastu spotkań, w czasie których specjalista pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać zaistniałe trudności. Ułatwia to zrozumienie siebie oraz sytuacji życiowej swojej i innych. Porada daje również wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomaga ustalić cele i kroki działania, co umożliwia uporządkowanie tego, co w danej chwili najważniejsze. Dzięki temu łatwiej przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje wynikające ze zdarzeń losowych.

  Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie najskuteczniejszych sposobów najlepszego jego rozwiązania. Ważne jest też wspólne zastanowienie się, co można dalej robić, aby zmieniać się w pożądanym dla danej osoby kierunku.

  Oprócz diagnozy problemu można określić czynniki podtrzymujące jego istnienie i przeszkody w jego rozwiązaniu, a także poszukać nowych rozwiązania i wzmocnić pacjenta w dążeniu do realizacji zmian.

  Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

  Młodzież przed 18 rokiem życia może korzystać z pomocy za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna.

  W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną.

  Z pomocy psychologicznej dla młodzieży warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, braku motywacji do nauki.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, anoreksja, bulimia lub otyłość.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.

  psycholog dla młodzieży

 • Poradnia Rodzinna
 • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, Socjoterapeutyczna
 • Terapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden lub dwa razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby. Czas jednego spotkania wynosi 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, w zależności od potrzeb pacjenta oraz zakładanych celów.

  Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej - ok. półrocznej - nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

  W trakcie sesji budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące możliwości rozwojowe młodego człowieka, uzyskanie zmiany w sferach problemowych, zwiększenie satysfakcji i chęci do życia.

  Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym (ok. 3 wizyty), podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej - m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania - a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się, czy jej odpowiada.

  Istnieje cały szereg powodów, dla których młodzi ludzie zgłaszają się do psychoterapii:

  • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, uporczywych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki.
  • Nie mogą dogadać się z rodzicami.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
  • Odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić.
  • Przeżywają zmienne nastroje, emocje, nad którymi nie potrafią zapanować.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
  • Chcą lepiej poznać siebie.
  • Chcą lepiej radzić sobie w życiu, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.
  • Występowanie zachowań ryzykownych i problemowych
  • Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem.
  • Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji
  • I inne.

  Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

 • Warsztaty dla maturzystów „Wyluzuj przed maturą”

  Warsztaty są skierowane do maturzystów którym stres utrudnia codzienne funkcjonowanie, a także efektywne prezentowanie wiedzy w formie pisemnej oraz wypowiadanie się  na forum.

  Okres poprzedzający maturę jest źródłem ogromnego stresu. W tym czasie młodzież narażona jest na życie w nieustającym pośpiechu, rosnące wymagania, ogrom terminów, o których trzeba pamiętać. Do tego dochodzą „zwykłe” stresy, dotyczące wyglądu, stylu życia i relacji z rówieśnikami. Oprócz codziennych stresów wszystkich nas dotyczą takie zjawiska jak inflacja, bezrobocie, tragiczne wydarzenia na świecie.

  W efekcie młode osoby narażone są na napięcie emocjonalne co może utrudniać uczenie się, sprawne myślenie zapamiętywanie. Największym problemem stres staje się gdy trwa długo i nieprzerwanie.

  Podczas naszych zajęć dowiesz się, czym jest stres i jakie są mechanizmy jego powstawania. Poznasz metody radzenia sobie ze stresem i nauczysz się doraźnych metod redukcji objawów stresu. Zajęcia mogą być szczególnie przydatne dla osób znajdujących się w sytuacji, w której  egzamin dojrzałości stał się tematem przewodnim ich życia – rozmów z członkami rodziny , znajomymi, a także źródłem negatywnego myślenia o sobie.

  Dla kogo?
  uczniowie klas maturalnych

  Podczas warsztatu dowiesz się jak:
  określać swój poziom stresu (i sprawdzać czy jest on szkodliwy),
  redukować napięcie,
  zmienić stres w swojego sojusznika,
  radzić sobie w sytuacjach trudnych,
  poznasz metody „last minute”.

  Techniki pracy:
  pracujemy tak, by można było wiedzę wykorzystać od razu

  Jak pracujemy:
  indywidualnie lub w małych grupach.

 • Zajęcia antystresowe „Skasuj stres”

  Zajęcia antystresowe "Skasuj stres" dla młodzieży jest to cykl spotkań warsztatowych, w czasie których poprzez konkretne ćwiczenia, zdobycie wiedzy na temat powstawania stresu, jego wpływu na nasze emocje i zachowania, dzieci i młodzież mogą nauczyć się zapanowywać nad stresem. Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności i poznają sposoby radzenia sobie z emocjami, myślami i zachowania w bezpośredniej sytuacji stresogennej.

  Dla kogo?
  Młodzież w wieku 15 - 17 lat

  Podczas warsztatu dowiesz się:

  • czym jest stres
  • kiedy jesteśmy efektywni
  • zmienić stres w swojego sojusznika
  • redukować szkodliwe napięcie
  • radzić sobie w sytuacjach trudnych

  Techniki pracy:
  Pracujemy tak, by można było wiedzę wykorzystać od razu w praktyce

  Jak pracujemy:
  Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie grupowej (po zebraniu się grupy), jak i indywidualnej. Jest to cykl spotkań dostosowany do potrzeby konkretnej osoby.

  Warsztaty dla młodzieży antystresowe

Scroll to Top
Przewiń do góry