<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego | Stowarzyszenie dla Rodzin

Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Zadanie realizowane jest od grudnia 2012 do listopada 2015

Kierowane jest do: dzieci i rodziców, młodych dorosłych, rodzin, z terenu całej Warszawy. Którzy pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, uzależnień, innymi problemami społecznymi w tym w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych problemami uzależnień, z występującymi czynnikami ryzyka.

Zajęcia prowadzone są w trzech ośrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie.
ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek),
ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga – Północ),
ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka - Tarchomin)
oraz środowisko otwarte Warszawy

W ramach realizacji zadania klienci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć.

 • Poradnictwo, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rodzinne, zawodowe dla młodzieży i inne.
 • Diagnoza występujących trudności: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej.
 • Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży: grupy umiejętności społecznych, grupy rozwoju osobistego.
 • Zajęcia edukacyjne dla rodziców, warsztaty
 • Zajęcia wsparciowe psychologiczne prowadzone indywidualnie, grupowo, w podgrupach, z rodzinami, rodzicami, młodymi dorosłymi
 • Udzielanie porad, konsultacji wstępnych, informacji telefonicznie, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i innych trudnych sytuacji społecznych.
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne udzielane mailowo.
 • Uzyskanie informacji o innych placówkach pomocowych.
Podstawowe zasady naboru.
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby z terenu Warszawy, spełniające kryteria zadania, wymienione powyżej. Nie możemy przyjąć osób, które nie spełniają kryteriów tego zadania, mogą one skorzystać z innych projektów lub zadań realizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach tam określonych.

Zapisy prowadzone są w sposób ciągły, telefonicznie lub mailowo, jeśli jest wolne miejsce osoby zgłaszające się zapisywane są od razu na wizytę, jeśli aktualnie nie ma miejsca zapisywane są na listy oczekujących.

W ramach niniejszego zadania pierwszeństwo w skorzystaniu z pomocy mają osoby posiadające specjalne zaproszenie do ośrodków Stowarzyszenia, które rozprowadzane są przez różne instytucje z terenu Warszawy: placówki oświatowe, służby zdrowia, placówki pomocy społecznej, kuratorów i inne. Zaproszenie musi być podpisane i opieczętowane przez kierującą osobę z placówki.

Druk zaproszenia można również odebrać w jednym z ośrodków Stowarzyszenia a następnie uzyskać podpis i pieczątkę z placówki kierującej.
O tym czy dana osoba może skorzystać z zajęć w ramach zadania decyduje specjalista udzielający pomocy.
Osoby, które do nas się zgłaszają dzwonią aby umówić się na pierwsze spotkanie, bądź wysyłają maila zgłoszeniowego, w czasie rozmowy zgłoszeniowej osoba przyjmująca zgłoszenie pyta się o podstawowy powód zgłoszenia, podstawowe informacje, które pozwolą na zakwalifikowanie do zadania.
W sytuacji gdy tych kryteriów nie spełnia może być zakwalifikowana do innego projektu przez nas realizowanego lub przekierowana do innej placówki pomocowej, w której może uzyskać bezpłatną pomoc.
Skorzystanie z pomocy poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym ze specjalistą. Osoby, które korzystają z pomocy w ramach zadania biorą udział w wewnętrznej ewaluacji zadania a także mogą być poproszone i udział w ewaluacji prowadzonej przez upoważnione przez m. st. Warszawa osoby z zewnątrz. Realizując zadanie przestrzegamy tajemnicy zawodowej.

Główne cele zadania to
 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych i poszerzenie kompetencji rodzicielskich, poprawa konstruktywnego funkcjonowania rodzin objętych zadaniem
 2. Zmniejszenie występowania ryzykownych i dysfunkcyjnych zachowań dzieci, młodzieży, rodzin, objętych programem, poprzez kształtowanie zachowań pozytywnych, nauczenie się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami; nabycie podstawowych umiejętności społecznych, zmianę postaw na prozdrowotne i wzmacnianie czynników chroniących
 3. Eliminowanie kształtujących się zaburzeń zachowania, emocjonalnych, poznawczych, psychicznych prowadzących do zachowań ryzykownych poprzez wsparcie uczestników zadania w zakresie rozwoju poznawczego, psychicznego, społecznego i moralnego
Specjaliści realizujący zadanie
Kwalifikacje kadry do przede wszystkim specjalistyczne wykształcenie (potwierdzone dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami): psychologiczne, pedagogiczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne z dodatkowym przygotowaniem kwalifikacyjnym, podyplomowym lub szkoleniowym w zakresie problematyki uzależnień, przemocy, pracy z dziećmi, rodzicami, rodzinami, młodymi dorosłymi, socjoterapii, terapii, poradnictwa a także zarządzania. Większość kadry ma również wieloletnie doświadczenie w pracy, w tym w realizowaniu podobnego zadania w poprzednich edycjach.

Doświadczenie Stowarzyszenia w realizowaniu podobnych zadań.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu ośrodków od 2002 roku, natomiast zespół naszej kadry od 1991 roku. Prowadzimy różnorodne zadania w tym obejmujące pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rodzinną. Realizowaliśmy obszerne projekty w tym wieloletnie ze środków miejskich, samorządowych, wojewódzkich i państwowych a także unijnych czy programów ogólnokrajowych np. FIO.
W skali roku od kilku lat obejmujemy pomocą znacznie ponad 600 osób. Wspomagają nas przeszkoleni wolontariusze – w skali roku jest ich ponad 40.

Projekt finansuje MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.