<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym | Stowarzyszenie dla Rodzin

Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym

Strona Projektu: www.infotargowek.org; FanPage: www.facebook.com/lswtargowek

Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym to nowatorski i interdyscyplinarny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Targówka Mieszkaniowego poprzez odpowiedni dobór kompleksowych form pomocy i aktywności dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników zadania oraz ich rodzin. To system doskonale skorelowanych narzędzi i  praktyk aktywizujących oraz reintegrujących społeczeństwo lokalne poprzez wzmocnienie i rozwijanie jego potencjału, podnoszenie kompetencji życiowych oraz zmniejszanie natężenia zachowań ryzykownych i problemowych.

Projekt stanowi odpowiedź na coraz powszechniej występujące, negatywne zjawiska  dotyczące niekorzystnych zmian struktury społecznej, obserwowane szczególnie w obrębie mikro- i makrostruktury. W tym: zaburzenia funkcjonowania na poziomie jednostki (zaburzenia własnej wartości, trudności w nawiązaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, problemy z przyswajaniem wiedzy, brak zainteresowań i rozwoju własnych pasji); zaburzenia funkcjonowania społeczności lokalnej (problemy alkoholowe i narkomania rodziców, opiekunów czy młodzieży;  niewydolność wychowawcza, ubóstwo, odmienność kulturowa).

Celem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych działań oraz osiągnięcia wysokiej trwałości rezultatów projektu powołane zostało konsorcjum sześciu organizacji pozarządowych i parafii działającej na terenie Dzielnicy Targówek, których wspólną misją są działania na rzecz poprawy warunków społecznych mieszkańców Targówka. W skład konsorcjum wchodzą następujące organizacje i podmioty:

 • Stowarzyszenie dla Rodzin
 • Fundacja „Cały Świat w Twojej dłoni”
 • Fundacja „Alter Forma”
 • Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty
 •  Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 • Stowarzyszenie „Stołeczni Animatorzy Środowiskowi”

Adresatami bezpośrednimi zadania są dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, zamieszkująca lub przebywająca w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym, objęta Lokalnym Programem Rewitalizacji z obszaru Targówka Mieszkaniowego, w szczególności ze szkół podstawowych nr 28 i 114 oraz gimnazjów nr 141 i 142 (między ul. Radzymińską, Gilarską, Św. Wincentego, nasypem kolejowym). Ponadto, adresatami zadania są także rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny dzieci objętych programem.

Przegląd kluczowych działań projektu:

Działania projektu zostały dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców i środowiska lokalnego. Odpowiadają na zdiagnozowane problemy i przyczyny powstawania trudności u dzieci i młodzieży w zakresie nauki i frekwencji szkolnej, związane z dezintegracja z grupą rówieśniczą, z brakami w kompetencjach społecznych. W zadaniu połączone zostały różne typy działań np. działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwoju społeczności lokalnej, streetworkerskie, podwórkowej piłki nożnej, kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne itp. Duży nacisk zostanie położony także na aktywizację dzieci, młodzieży, rodziców oraz społeczności lokalnej. Precyzyjna konstrukcja działań pozwala także na uruchomienie dialogu miedzy ludźmi w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia. Wśród najważniejszych działań projektu należy wyróżnić:

 • Działanie A – Rekrutacja, nabór uczestników do projektudziałanie polegające na skutecznym dotarciu do grupy odbiorców bezpośrednich zadania, w tym młodzieży i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. Działania  będą realizowane poprzez rozpowszechnianie informacji bezpośrednio w szkołach objętych zadaniem, poprzez pracę pedagogów ulicy, poprzez placówki, ośrodki i osoby działające na terenie objętym wsparcie, w tym OPS, punkty informacyjno – konsultacyjne, biblioteki, placówki służby zdrowia, ośrodki sportowe, parafie, Urząd Dzielnicy Targówek i wiele innych.
   
 • Działanie B – Zwiększanie współdziałania oraz efektywności instytucji publicznych i niepublicznych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego w ramach tworzonego LSW mające na celu uruchomienie kapitału społecznego środowiska lokalnego. Działanie polega na wypracowaniu wspólnych reguł i standardów współdziałania, które będą przyczynkiem do aktywizacji i wzrostu inicjatyw  społeczeństwa w ramach LSW. W ramach działania B. zaplanowano m.in. spotkania interdyscyplinarne prowadzone w gronie osób zaangażowanych w tworzenie LSW; spotkania forumowe -  otwarte, prowadzone dla przedstawicieli wszystkich chętnych instytucji , w tym pracowników ośrodków pomocy społecznej, Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, placówek oświatowych i kulturalnych, Rady Dzielnicy itp. Na spotkaniach poruszane będą tematy dotyczące form i obszarów wsparcia, metody przeciwdziałania patologiom społecznym i inne.
   
 • Działanie C. – Wspomaganie poprawy w zakresie nauki szkolnej w ramach działania zaplanowano: pomoc w nauce szkolnej i korepetycje dla beneficjentów zadania (prowadzone przez przygotowaną specjalnie do tego celu kadrę wolontariuszy oraz nauczycieli);  wyrównywanie deficytów poznawczych, trudności szkolnych poprzez specjalistyczne zajęcia diagnostyczne, psychologiczne w tym z zakresu terapii pedagogicznej – prowadzone z wykorzystaniem metod terapii pedagogicznej, mające na celu poprawę osiągnięć szkolnych;  polegające na pracy z dziećmi mającymi znaczne trudności w przyswajaniu wiedzy, opuszczających zajęcia szkolne; pogotowie naukowe, pomoc w lekcjach, korepetycje – polegające na uzupełnieniu zaległości szkolnych z konkretnych przedmiotów; warsztaty w klasach szkolnych – zajęcia edukacyjne, prowadzone z wykorzystaniem technik dramy, skierowane do dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi, pozwalające na odnalezienie właściwego i skutecznego sposobu komunikacji między uczniami a wychowawcą.
   
 • Działanie D. - Działania dotyczące pracy z dziećmi, młodzieżą, zakładające ich aktywizację, podnoszenie motywacji, wyników w szkole, poprawę frekwencji szkolnej, zwiększenie kompetencji społecznych, reintegrację z grupą rówieśniczą – na działanie składają się następujące elementy: streetworking na Targówku Mieszkaniowym – prowadzony przez pedagogów;, których działania są adekwatne do aktualnie trwającego zadania. Pedagodzy, wychodząc na ulice, skwery i place Targówka Mieszkaniowego będą informować potencjalnych odbiorców o realizacji projektu, rekrutować osoby chętne do uczestnictwa w nim, rozpoznawać sytuację potencjalnych beneficjentów i kwalifikować ich do odpowiednich form zajęciowych. Ponadto, w ramach działania, metodą futbolowej pedagogiki podwórkowej prowadzone będą treningi piłki nożnej, które zostaną zakończone czterema turniejami; „nasz wspólny film” – czyli ćwiczenia poprawiające komunikację w grupie, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w prawdziwego reżysera, producenta filmowego, dźwiękowca czy charakteryzatora. Uczestnicy zajęć stworzą od podstaw swój własny film jednego z popularnych gatunków – horror, film dokumentalny, sensacyjny itp. W trakcie zajęć poznają specyfikację pracy filmowca, zasady tworzenia i montażu obrazu, dźwięku i wiele innych; zajęcia „język sztuki zbliża” - artystyczne zajęcia aktywizujące i mobilizujące do współpracy  wszystkich uczestników. W ramach działania przewidziano organizację i przeprowadzenie zajęć z malarstwa, ceramiki, zdobienia tkanin, grafiki, rzeźby i wiele innych; „teatr to więcej niż teatr”, czyli wychowanie przez edukację teatralną -  działanie ukulturalniające, kształtujące umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych, rozwijające wyobraźnię i kreatywność. Uczestnicy zadania przygotują wystąpienia teatralne, które następnie będą udostępniane szerszemu gronu publiczności. Ponadto, przewidziano realizację zajęć umuzykalniających, zajęcia z obsługi światła, dźwięku, multimediów, zajęcia z projektowania stron internetowych i inne. W ramach zadania zostaną także zorganizowane wyjścia do instytucji kultury, m.in. kina i teatru, wyjazdy integracyjno – warsztatowe; weekendowe spotkania z kulturą, rekreacją i turystyką  - głównym celem zadania jest ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dostarczając odbiorcom pomysłów do zabawy, aktywizując ich w kreowaniu pomysłów na czas wolny. Wśród planowanych zadań są m.in. weekendowe wyjścia kulturalno – oświatowe, rekreacyjno – sportowe, wycieczki turystyczno – krajoznawcze i inne; warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje społeczne dzieci i młodzieży w tym również o charakterze socjoterapii – zajęcia, mające na celu rozwijanie i utrwalanie umiejętności życiowych oraz społecznych wśród uczestników zadania. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem technik warsztatowych, treningowych, zabawowych, edukacyjno – rozwojowych i innych; działania ”coacha dziecka i rodziny”,  pomoc uzupełniająca psychologiczna lub pedagogiczna – czyli indywidualna pomoc coacha dziecku i rodzinie w pokonaniu codziennych problemów szkolnych i personalnych.
   
 • Działanie E. – Działania dotyczące współdziałania z rodziną, rodzicami, zwiększanie ich kompetencji społecznych – to grupowe warsztaty i zajęcia, przygotowywane z myślą o rodzicach, opiekunach a także całych rodzinach dzieci i młodzieży, biorących udział w projekcie. W ramach niniejszego działania odbędzie się szereg spotkań, m.in. formy grup wsparcia – z elementami klubu rodzica; warsztaty umiejętności wychowawczych – kładące nacisk na odpowiednią formę komunikacji na linii dziecko – rodzice , czy wspólne zajęcia dzieci i dorosłych – uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, wspólne zabawy na podwórku, wycieczki itp.
   
 • Działanie F. – Działania podnoszące kompetencje kadry merytorycznej w środowisku lokalnym, zwiększające skuteczność pracy; współdziałanie między osobami z różnych ośrodków – w ramach działania prowadzone będą regularne formy szkoleniowe w postaci warsztatów, spotkań problemowych i klinicznych czy superwizji szkoleniowych dla kadry merytorycznej, zaangażowanej w budowanie LSW. W ramach niniejszego działania uruchomiona zostanie także informatornia, czyli stworzenie przestrzeni strony internetowej www.infotargowek.org, na której poruszane będą wszelkie kwestie związane z realizacją projektu. W ramach informatornii prowadzone będą również dyżury telefoniczne osób przygotowanych merytorycznie do tego typu pracy, dzięki którym osoby poszukujące pomocy będą mogły poprzez bezpośrednią rozmowę uzyskać informację na temat miejsca pomocy w zależności od problemu, z którym się zgłaszają.
   
 • Działanie G. – Działania zwiększające efektywność i skuteczność realizacji projektu, wspomagające, organizacyjne, monitorujące, ewaluacyjne – to grupa działań, skupiająca w sobie m.in. zadania związane z promocją projektu, monitoringiem uzyskiwanych rezultatów oraz ewaluacją prowadzonych działań.

 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.