<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Projekt „Mocniejsi w relacji rodzinnej” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt „Mocniejsi w relacji rodzinnej”

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Kto może skorzystać

Rodziny, członkowie rodzin (dorośli, dzieci i młodzież), opiekunowie prawni w tym rodziny zastępcze z terenu Województwa Mazowieckiego.

 

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawskie Zespoły Psychologiczno – Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin

 • „ZĄBKOWSKA” ul. Ząbkowska 39  m 1,2;    
  22-619 42 67; 662 942 993
 • „NOWODWORY” ul. Nowodworska 35 m 51;  
  22-302 63 85; 696 509 924
 • „ZACISZE” ul. Pszczyńska 26 m 57; ul. Nefrytowa 12;  
  22-253 49 47; 518 452 047

 

Jak się zgłosić.

Prowadzimy zapisy telefonicznie lub mailowo (sdr.zapisy@interia.pl) 

Można zgłaszać się do wybranego Zespołu, podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. 

Po wstępnym zgłoszeniu odbywają się spotkania informacyjno – konsultacyjne w trakcie których wspólnie podejmujemy decyzję o formach pomocy z jakich Państwo będą korzystać.

Sekretariat umawia termin wizyt u danego specjalisty, prowadzi zapisy na zajęcia szkoleniowe, warsztatowe, ewentualne listy osób oczekujących.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje również kolejność zgłoszeń.

Osoby z zaproszeniem mają pierwszeństwo.

 

Formy pomocy

Informacja telefoniczna

 

I. Dla rodzin, rodziców, członków rodzin.

I.1.Indywidualne poradnictwo, konsultacja dla rodzin, rodziców, opiekunów prawnych.

 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • logopedyczne,
 • neurologopedyczne,
 • zawodowe
 • socjalne

I.2.Indywidualna terapia dla rodziców, dorosłych członków rodzin.

I.3.Terapia rodzinna, terapia dla  par i małżeństw

I.4. Zajęcia edukacyjne, szkolenia tematyczne dla rodziców/ opiekunów prawnych, grupy wsparcia.

I.5. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/ opiekunów prawnych.

I.6. Praca w relacji rodzic – dziecko

I.7. Formy mediacji

I.8. Coaching zawodowy

I.9. Coaching rodzicielski

I.10. Wsparcie w sytuacjach kryzysów rodzinnych.

 

II. Dla dzieci i młodzieży.

II.1. Diagnoza

 • Psychologiczne (w tym kliniczna),
 • pedagogiczne,
 • logopedyczne,
 • neurologopedyczne,
 • procesów Integracji Sensorycznej

II.2. Indywidualne poradnictwo, konsultacja dla młodzieży.

 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • zawodowe

II.3. Terapia krótkoterminowa indywidualna lub grupowa.

II.4. Coaching zawodowy

 

Cele główne projektu.

 • Wzmacnianie więzi, relacji rodzinnych, poprawa konstruktywnego funkcjonowania rodzin.
 • Poszerzenie kompetencji rodzicielskich, wychowawczych, opiekuńczych przez rodziców / opiekunów prawnych w rodzinie/ dorosłych członków rodziny uczestniczących w zadaniu.

 

Przykładowa tematyka zajęć dla rodzin zastępczych.

Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego. 
Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania.

Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi.
Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania.

Rozumienie złości i lęku.

Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
Wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami.
Depresja dzieci i młodzieży.

Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami.

Praca z dzieckiem nadpobudliwym.

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS.

 

Przykład: WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych

W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.
 • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.
 • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.
 • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.
 • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.
 • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.
 • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.
 • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.
 • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.
 • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

 

Przykładowe tematy  zajęć warsztatowych dla rodziców, opiekunów prawnych.

 • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
 • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
 • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi głębszą i bliższą.
 • Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.
 • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród;  rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
 • Jak organizować czas wolny dzieciom.
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności  dziecka.
 • Jak skutecznie chwalić dzieci.
 • Specyficzne sposoby radzenia sobie z dziećmi z problemami nadpobudliwości.
 • Jak lepiej porozumiewać się ze swoim dorastającym dzieckiem, nie tracić z nim kontaktu, utrzymać więź, lepiej zrozumieć czas dorastania, podejmować bardziej trafne decyzje wychowawcze wobec nastolatka, jak radzić sobie z eksperymentami z używkami.
 • Na czym polega mechanizm uzależnienia, jak wzmacniać to co chroni przed uzależnieniem.
 • Co to jest współuzależnienie jak z niego wychodzić.
 • Jak radzić sobie z przemocą w rodzinie.
 • Jak zauważyć kiedy nasze dziecko może wpaść w uzależnienie, jak temu zapobiegać i jak radzić sobie z problemami uzależnień.
 • Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem w tym od gier komputerowych, telewizji, internetu, telefonów komórkowych itd

 

Co zyskują  rodzice, opiekunowie prawni uczestniczący w naszych zajęciach, przykłady.

 • Większa wiedza, kompetencje, umiejętności  rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.
 • Poprawa funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic.
 • Większa świadomość istoty mechanizmu uzależnienia i wiedza jakie zachowania rodziców mogą wzmacniać zagrożenie popadnięciem dzieci w uzależnienie a jakie postawy, zachowania mogą ustrzec przed uzależnieniem.
 • Danie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.
 • Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.
 • Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na  wychowywania dzieci.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.