<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego | Stowarzyszenie dla Rodzin

Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Zadanie realizowane od 2006 roku w cyklach 3 letnich
Główny cel projektu:
 • Zwiększenie dostępności do usług psychologiczno–pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego dla rodzin z terenu Warszawy, w których występują problemy uzależnień.
 • Dotarcie do rodzin, rodziców, dzieci, z rodzin z problemem alkoholowym, z problemami przemocy, doświadczających sytuacji kryzysowych, którzy nie trafiają do zinstytucjonalizowanej pomocy.
Odbiorcy projektu:
 • Dzieci i młodzież, rodzice, rodziny.
Główne działania:
 • Rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnych klientów oraz wśród instytucji o możliwości uzyskania pomocy w ramach niniejszego zadania;
 • Diagnoza dziecka i zgłaszającej się rodziny pod względem deficytów i możliwości rozwoju: poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 • Udzielanie pomocy z zakresu diagnozy, poradnictwa, konsultacji, terapii indywidualnej, grupowej, prowadzenie warsztatów edukacyjnych i innych.
 • Konsultacja psychologiczna dotycząca rodziców, młodych dorosłych.
 • Uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Współpraca z innymi instytucjami.
 • Uaktualnienie bazy danych.
 • Współpraca z prawnikami, psychiatrami.
 • Superwizja i konsultacje pracy.
 • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych.
Osiągnięte efekty - przykłady:
 • Prowadziliśmy usługi psychologiczno-pedagogiczne i poradnictwo rodzinne dla grupy mieszkańców, dla której szczególnie brakuje tej pomocy. Uruchomiliśmy dyżury, również w godzinach przedpołudniowych, stworzyliśmy możliwości udzielania kompleksowej specjalistycznej pomocy psychologicznej całej rodzinie i dopasowaliśmy różnorodne rodzaje pomocy do wieku i problemów klientów. Przekazywaliśmy informacje i edukowaliśmy w zakresie mechanizmów uzależnień.
 • Rodziny, w tym osób uzależnionych i współuzależnionych, zostały zmotywowane do podjęcia specjalistycznego leczenia.
 • Wzrosła dostępność pomocy dla rodzin w sytuacjach kryzysowych.
 • W wyniku realizowania projektu systematycznie poprawia się sytuacja psychologiczna podopiecznych, robią postępy w zakresie rozwoju społecznego, lepiej porozumiewają się z innymi, zaczynają rozwiązywać konflikty, wzrasta ich poczucie wartości, samoocena, potrafią współdziałać w grupie, mają poczucie wsparcia i swojego miejsca w środowisku.
Finansowanie:
 • Miasto Stołeczne Warszawa.

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.