<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Chcieć i móc iść dalej 2012 | Stowarzyszenie dla Rodzin

Chcieć i móc iść dalej 2012

Projekt stanowi kontynuacje poprzednich edycji.

Zadanie zaproponowane do wsparcia zostało ułożone na podstawie posiadanej wiedzy z diagnoz miejskich oraz naszych własnych na temat aktualnego zapotrzebowania mieszkańców, dzieci, młodzieży, i ich rodzin na działania profilaktyczne zmniejszające ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży.
Nasi odbiorcy brali aktywny udział w dopasowywaniu form realizacji tego zadania do ich oczekiwań i możliwości.
Jednym z głównych problemów jaki staramy się rozwiązać jest duża marginalizacja dzieci, młodzieży, rodzin z terenu starej Pragi – Północ, która trwa od dziesięcioleci, jest wielopokoleniowa i bardzo trudna do zmiany.
Dlatego efekty można osiągnąć pracując systematycznie, przez wiele lat, obejmując coraz większe grupy mieszkańców, zatrzymując przekazywanie pokoleniowe tych trudności, szukając rozwiązań systemowych a nie incydentalnych.

Odbiorcy projektu
 • Odbiorcami są mieszkańcy z terenu Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy.
Główny cel:
 • Ograniczenie skali występowania ryzykownych i dysfunkcyjnych zachowań u dzieci i młodzieży objętych programem poprzez kształtowanie zachowań pozytywnych i wzmacnianie czynników chroniących.
Miejsce realizacji: Główne działania:
 • Bezpośrednia praca z dziećmi, młodzieżą, rodzinami.
 • Diagnoza dziecka i jego rodziny
 • Praca indywidualna z dzieckiem.
 • Prowadzenie zajęć grupowych dla grup wiekowych, w tym zajęcia socjoterapeutyczne
 • Prowadzenie zajęć metodą streetworkingu przez pedagogów ulicy
 • Projekty dziecięco - młodzieżowe
 • Działania typu „starszy brat, starsza siostra”.
 • Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, logopedyczna
 • Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z rodziną
 • Zajęcia edukacyjne dla rodziców, włączanie rodziców do uczestniczenia w zajęcia spędzania czasu wolnego.
 • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego.
 • Wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej.
 • Obchodzenie wspólne ważnych dni dla dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia o charakterze zabawowym.
 • Zajęcia w terenie będące formą aktywizującą i spędzania czasu wolnego
 • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Dożywianie.
 • Specjalistyczne konsultacje psychologiczne z zakresu procesu i specyfiki pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, ze środowisk z problemem alkoholowym.
 • Praca z rodzinami.
 • Nabór uczestników projektu
 • Działania organizacyjno – informacyjne
 • Udzielanie informacji telefonicznie, prowadzenie zapisów na spotkania.
 • Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o udzielanych formach pomocy
 • Spotkania organizacyjne w czasie trwania projektu.
 • Koordynacja realizacją zadania (struktura zarządzania).
 • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych
 • Działania wspomagające
 • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Uczestniczenie w grupach roboczych i innych zespołach interdyscyplinarnych
 • Współpraca z wolontariuszami
 • Prowadzenie dokumentacji pracy
 • Superwizja.
 • Ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania

Główne rezultaty:
 • Lepsze społeczne i życiowe radzenie sobie, a tym samym mniejsze natężenie zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych (posiadanie wprawy wynikającej z umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych, rozwiązywania problemów) u dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, redukcja wpływu sytuacji traumatycznych.
 • Zmniejszenie i odstępowanie przez podopiecznych od eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi w tym z alkoholem a także zmniejszanie natężenia uzależniania się od Internetu itp.
 • Przenoszenie przez podopiecznych nabytych umiejętności do swojego środowiska rówieśniczego.
 • Zmiany na poziomie relacji rodzinnych i zachowań rodziców.
Finansowanie:
 • Miasto Stołeczne Warszawa (Dzielnica Praga – Północ)

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.