<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Prowadzenie środowiskowego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie świetlicy | Stowarzyszenie dla Rodzin

Prowadzenie środowiskowego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie świetlicy

Prowadzone na Białołęckiej Filii Placówki Niepublicznej Stowarzyszenia dla Rodzin przy Zespole Praskim w Warszawie (realizowane w latach 2009 – 2012).

Przykładowe cele i rezultaty:
 • Zwiększyliśmy dostęp do stałej i systematycznej pomocy socjoterapeutycznej, profilaktycznej, prowadzonej przez psychologów, pedagogów dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w których występują problemy uzależnień (w tym od alkoholu), przemocy bądź są zagrożone wystąpieniem tych problemów.
 • Ograniczyliśmy skalę występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez realizację działań profilaktycznych przeciwdziałającym uzależnieniom i problemom społecznym.
 • Zmniejszyliśmy prawdopodobieństwo wejścia dzieci w uzależnienia (profilaktyka uzależnień). Poprzez wzmacnianie czynników chroniących, edukację z zakresu zagrożeń związanych z uzależnieniami, organizowanie czasu wolnego w sposób aktywny, uczestniczenie w pozytywnych grupach rówieśniczych, udzielenie wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych dla podopiecznych, wzmocnienie kształtującej się struktury osobowości podopiecznego (proces wychowawczy), współpracę z innymi pobliskimi instytucjami w celu obniżenia popularności środków odurzających w środowisku lokalnym.
 • Dążyliśmy do eliminowania kształtujących się zaburzeń zachowania podopiecznych poprzez wsparcie rozwoju poznawczego, psychicznego, społecznego i moralnego dzieci. Prowadziliśmy działania nakierowane na: wzbogacenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości, rozwój zdolności (usprawnienie sfer: wzrokowej, słuchowej, ruchowo-czuciowej na zajęciach tematycznych); wyrównywanie zaległości w nabywaniu wiedzy (pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna); wyrównywanie deficytów poznawczych; uzyskanie dojrzałości i zrównoważenia emocjonalnego; budowanie hierarchii wartości z uwzględnieniem wartości humanistycznych.
 • Dążyliśmy do ułatwienia dzieciom nauczenia się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami – nauczenia ich konkretnych umiejętności społecznych. Poprzez przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, organizowanie zajęć poza środowiskiem lokalnym, nawiązywanie kontaktu z innymi grupami społecznymi, wdrażanie norm poprawnych społecznie w zasady funkcjonujące w grupach.
 • Pomagaliśmy rodzinom w nauczeniu się spełniania swych podstawowych funkcji wychowawczych podejmowaniu nowych ról, uzyskania zmiany w zakresie relacji, komunikacji w rodzinie oraz zmniejszenie ich dysfunkcji. Poprzez stałą współpracę z rodziną, włączanie jej do części działań placówki, poradnictwo rodzinne, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, pracę edukacyjno-wspierającą z chętnymi rodzinami, przekazywanie informacji o możliwościach usamodzielnienia się społecznego (np. drogi uzyskania fachowej pomocy, pracy), motywowanie osób w rodzinie do podejmowania leczenia odwykowego, poprawy stosunków międzyludzkich w rodzinie. Doskonalenia umiejętności interpersonalnych, w tym wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych.
 • Połączyliśmy pomoc dziecku, młodzieży, rodzicom, rodzinie z zakresu przeciwdziałania problemom społecznym, psychicznym towarzyszącym uzależnieniom, na kilku płaszczyznach: diagnozy, poradnictwa, konsultacji, terapii, interwencji kryzysowej, współdziałania z innymi instytucjami, pracy zespołami interdyscyplinarnymi; przez co uzyskaliśmy większą efektywność działania.
 • 8. Dążyliśmy do poprawy sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez udzielenie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, przemocą i inne społeczne.
 • Motywowaliśmy rodziny, w tym osoby uzależnione i współuzależnione, do podejmowania specjalistycznego leczenia.
 • Pomagaliśmy środowisku lokalnemu w zapobieganiu uzależnieniom i problemom społecznym powstającym wśród dzieci i młodzieży. Poprzez diagnozę aktualnych potrzeb środowisk lokalnych, współpracę z innymi instytucjami w realizowaniu programów profilaktycznych.
 • Kontynuowaliśmy realizację analogicznego programu prowadzonego w tym miejscu od 2008 r.
Przykładowe realizowane zadania:
 • Diagnoza dziecka i jego rodziny
 • Praca indywidualna z dzieckiem.
 • Prowadzenie zajęć grupowych dla grup wiekowych, w tym zajęcia socjoterapeutyczne
 • Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, logopedyczna
 • Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z rodziną i zajęcia edukacyjne dla rodziców.
 • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego
 • Wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej
 • Obchodzenie wspólne ważnych dni dla dzieci i młodzieży
 • Zajęcia o charakterze zabawowym
 • Zajęcia w terenie będące formą aktywizującą i spędzania czasu wolnego
 • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Dożywianie.
Finansowanie:
 • Miasto Stołeczne Warszawa (Dzielnica Białołęka).

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.