<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Programy „Dla rodziców, dla rodzin” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Programy „Dla rodziców, dla rodzin”

Główny cel projektu:
  • Projekt kładzie nacisk na podejmowanie systemowej, specjalistycznej pomocy - psychologicznej, pedagogicznej i społecznej z rodzinami. W tym projekcie zależy nam na poprawie funkcjonowania rodzin, wzmocnieniu postaw i wartości rodzinnych, rozwijaniu konstruktywnych wzorców życia rodzinnego, aktywizacji społecznej rodzin, podejmowaniu aktywnych form pomocy w miejsce biernych.
  • Innowacyjność polega m. in. na uwzględnieniu w procesie pomagania całego systemu rodzinnego z uwzględnieniem jego środowiska lokalnego; objęciu pomocą nowych rodzin w tym zastępczych, adopcyjnych, rekonstruowanych.
Główne działania:
  • W ramach projektu prowadzone są między innymi działania: praca z rodzinami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, w formach grupowych i indywidualnych; diagnoza, poradnictwo, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne; zajęcia wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, logopedyczna; zajęcia edukacyjne dla rodziców; zajęcia instruktorskie oraz w terenie rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego; wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej; zajęcia o charakterze zabawowym; wyjazdy socjoterapeutyczne i rodzinne organizowane w okresie wakacyjnym i w weekendy. Oraz działania wspierające organizacyjnie projekt takie jak: nabór uczestników, udzielanie informacji telefonicznie, uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych, superwizja, aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, współpraca z wolontariuszami, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o udzielanych formach pomocy, ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania, prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych.
Osiągnięte efekty:

Uzyskaliśmy między innymi poniższe rezultaty:
  • Udzielono rodzinom pomocy specjalistycznej– psychologicznej, pedagogicznej i społecznej.
  • Zaszła zmiana w rodzinach (u dzieci, młodzieży, rodziców) korzystających z pomocy, na poziomie zachowań, wiedzy, umiejętności, możliwości.
  • Rozpoczęto poprawę funkcjonowania rodzin objętych projektem pod względem budowania więzi, zaradności, wydolności wychowawczej, prawidłowego pełnienia funkcji i roli rodzinnych, poprawy komunikacji, utrzymaniu racjonalnych granic, rozwiązywania konfliktów.
  • Zwiększono ilość godzin i specjalistycznej psychologicznej pomocy dla rodzin dostępnej nieodpłatnie.
  • Wprowadzono nowe formy profilaktyki rodzinnej w tym dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, realizowane w środowisku lokalnym i dostępne dla rodzin.
  • Zrealizowano innowacyjne, systemowe działania na rzecz rodzin, opracowano standardy pomocy z tego zakresu i rozpowszechniano je.
  • Poprzez współpracę z innymi instytucjami dotarto do rodzin z poważnymi problemami życiowymi i motywowano ich do podejmowania prób zmiany.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.