<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Program przygotowujący do nauki szkolnej i wyrównujący szanse edukacyjne | Stowarzyszenie dla Rodzin

Program przygotowujący do nauki szkolnej i wyrównujący szanse edukacyjne

Pełna nazea projektu: Program przygotowujący do nauki szkolnej i wyrównujący szanse edukacyjne skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym nie korzystających z edukacji przedszkolnej realizowany przez Stowarzyszenie dla Rodzin

Od 2002 roku rozpoczęliśmy realizację niniejszego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program dofinansowywany był ze środków:
 • OPS Praga – Północ,
 • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
 • Biura Edukacji m. st. Warszawy.
Od 2008 roku oprócz Pragi – Północ, rozpoczęliśmy jego realizację na terenie Białołęki a od 2009 rozpoczynamy pracę na terenie Targówka.

Podstawowe cele programu:
 • Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi by wyrównać szanse edukacyjne.
 • Lepsze przygotowanie dzieci ze środowisk trudnych do podjęcia nauki w szkole.
 • Rozszerzenie ilości i różnorodności zajęć opiekuńczo wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie są objęte inna formą edukacji przedszkolnej i są z trudnego środowiska lokalnego, rodzinnego.
 • Pomoc w rozwoju dojrzałości szkolnej dziecka. Poprzez zajęcia indywidualne oraz grupowe mające na celu rozwój emocjonalny, społeczny oraz intelektualny dziecka.
Realizujemy między innymi takie działania jak:
 • Zajęcia prowadzone z przedszkolakami oraz z ich rodziną,
 • Diagnoza dziecka i rodziny,
 • Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla przedszkolaków,
 • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,
 • Dożywianie,
 • Wprowadzanie tradycji Kultury Polskiej,
 • Zajęcia w terenie,
 • Zajęcia edukacyjne dla rodziców,
 • Specjalistyczne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • Współpraca z wolontariuszami,
 • Superwizja i konsultacje pracy,
 • Uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych,
 • Ewaluacja skuteczności i efektywności i wiele innych organizacyjnych związanych z prowadzeniem programu.
Rocznie programem obejmujemy średnio 90 przedszkolaków i ich rodziców.
Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.