<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Projekt „Chcieć i móc iść dalej” edycja 2006-2008 | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt „Chcieć i móc iść dalej” edycja 2006-2008

Główne cel projektu:
 • Przezwyciężenie problemów, którymi obarczona jest młodzież, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie samodzielności.
 • Powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielniania się oraz zapobieganie wśród młodych ludzi dysfunkcjom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość.
Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 15–21 lat z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, mająca trudności wychowawcze, w nauce; z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych społecznie.

Główne działania:
 • Rekrutacja, zarządzanie, ewaluacja, promocja; diagnozowanie;
 • Poradnictwo: społeczne, psychologiczne, zawodowe;
 • Szkolenia: język angielski, obsługa komputera;
 • Warsztaty: integracyjne, edukacyjno–wychowawcze, psychologiczne, rynku pracy, nauki, zawodu, wolontariat zadaniowy.
Osiągnięte efekty:
 • Kontynuowanie nauki.
 • Zwiększenie podstawowych umiejętności społecznych, komunikacyjnych, językowych, komputerowych.
 • Wzrost motywacji do dalszej nauki, rozwoju, pokonywania trudności, dokonywania zmian.
 • Zwiększenie aktywności społecznej i życiowej.
 • Większa samodzielność, wiara we własne możliwości.
 • Poznanie swoich mocnych stron, zdolności.
 • Zaplanowanie dalszego kształcenia się na podstawie rozpoznanych predyspozycji.
 • Uzyskanie wsparcia społecznego ze strony dorosłych i rówieśników.
Finansowanie:
 • Realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.