<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Rozwój pomocy specjalistycznej i aktywizującej dzieci i młodzież jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | Stowarzyszenie dla Rodzin

Rozwój pomocy specjalistycznej i aktywizującej dzieci i młodzież jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Pełna nazwa projektu: Rozwój pomocy specjalistycznej i aktywizującej dzieci i młodzież jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom oraz Klub Gimnazjalisty

Główny cel projektu:
 • Uaktywnienie dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie zmiany w kierunku prawidłowego funkcjonowania społecznego;
 • Niwelowanie kształtujących się zaburzeń zachowania podopiecznych poprzez wsparcie rozwoju poznawczego, psychicznego, społecznego i moralnego dzieci i młodzieży;
 • Poprawa funkcjonowania rodzin objętych projektem (pod względem więzi, zaradności, wydolności wychowawczej, prawidłowego pełnienia funkcji rodzinnych);
 • Objęcie pomocą dzieci, młodzieży i ich rodzin, dla których brakuje specjalistycznej oferty pomocowej - wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców.
Główne działania:

Praca i terapia indywidualna, zajęcia terapeutyczne i edukacyjne grupowe, psychokorekcyjne, wyjazdy socjoterapeutyczne weekendowe, prowadzenie klubu gimnazjalisty, zajęcia wyrównujące braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna (reedukacja), konsultacje i terapia psychologiczna, współpraca z rodziną, formy terapeutyczne i psychoedukacyjne pracy z rodziną, zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania, aktywizujące ich, a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego, zajęcia w terenie, wspólne organizowanie świąt i dni ważnych dla podopiecznych jak urodziny czy imieniny, superwizja i konsultacje pracy, dożywianie, współpraca ze środowiskiem lokalnym, zespoły interdyscyplinarne, prowadzenie bazy informacyjnej o specjalistycznych placówkach dla dzieci i młodzieży.

Osiągnięte efekty - przykłady:
 • Zwiększyły się kompetencje rodziców w zakresie podstawowych umiejętności wychowawczych, zaczęli dokonywać zmiany w zakresie relacji, komunikacji w rodzinie. Ułatwiliśmy dostęp mieszkańcom do nieodpłatnych, specjalistycznych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Pomogliśmy środowisku lokalnemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapobieganiu uzależnieniom i patologiom społecznym powstającym wśród dzieci, młodzieży, rodzin dzięki doskonaleniu i kontynuowaniu systemowego programu profilaktyki środowiskowej;
 • Ułatwiliśmy dzieciom nauczenie się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami – dzięki uczeniu ich konkretnych podstawowych umiejętności społecznych, przestrzegania zasad.
Finansowanie:

Projekt dofinansowany był z:
 • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
 • Część zajęć socjoterapeutycznych oraz rozwojowych finansowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy,
 • Fundacja Entraide,
 • Wojewodę Mazowieckiego,
 • W ramach wkładu własnego organizacji.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.