<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Program wychowawczy mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym | Stowarzyszenie dla Rodzin

Program wychowawczy mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

Pełna nazwa projektu: Program wychowawczy mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w grupach dzieci i młodzieży, w wieku 11-15 lat, ze środowisk szczególnie zagrożonych agresją

Główny cel projektu:

Głównym celem proponowanych zajęć jest wyeliminowanie bądź ograniczenie występowania zachowań agresywnych i przemocowych w codziennym funkcjonowaniu podopiecznego, które ma się odbywać między innymi poprzez stymulowanie rozwoju emocjonalno-społeczno- moralnego młodzieży, zapoznanie z różnymi sposobami odreagowywania negatywnych emocji, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wykształcenie zachowań prospołecznych i empatycznych oraz poprzez ukazanie alternatywnego sposobu postępowania – postawy asertywności.

Główne działania:
 • Zajęcia w grupie. Prowadzone systematycznie raz w tygodniu. Grupa półotwarta, to znaczy, że grupa przyjmuje nowych członków w sytuacji rezygnacji dotychczasowego uczestnika.Podczas zajęć kładzie się nacisk na rozwój, edukację, kształtowanie struktury osobowości, tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych. Zawierają w sobie społeczny kontekst rozwoju i uczenia się. Zajęcia te wyrównują braki rodzinne w zakresie rozumienia rzeczywistości, rozwijania zachowań i umiejętności adaptacyjnych. Mają służyć między innymi: możliwości konstruktywnego odreagowania napięć; uczeniu się nowych umiejętności społecznych; pozwalają na doświadczenie i przeżycie korekcyjnych sytuacji, odmiennych od traumatycznych doświadczeń dzieci; kompensacji potrzeb, które są niezaspokojone; doświadczeniu emocji i uczuć przyjemnych;
 • Praca indywidualna z podopiecznym;
 • Współpraca z innymi grupami wiekowymi;
 • Zajęcia instruktorskie. Mają na celu naukę różnych, praktycznych umiejętności (np. kulinarnych, szybkiego czytania, pisarskich) oraz kształtowanie i rozwijanie pasji i zainteresowań (np. plastycznych, teatralnych, dziennikarskich, sportowych). Zajęcia instruktorskie dzięki swej różnorodności, umożliwiają młodzieży rozwój emocjonalno-poznawczo-społeczny oraz są prowadzone z naciskiem na zachowanie zasad porozumiewania się bez agresji
 • Wyjścia do miejsc kulturalno- sportowo- rekreacyjnych;
 • Współpraca z rodzicami;
 • Współpraca z innymi instytucjami;
 • Superwizja i konsultacje pracy z podopiecznymi i rodzinami.
Osiągnięte efekty - przykłady:

Stopniowo, dzięki oddziaływaniom wychowawczo–profilaktycznym, zmniejsza się występowanie zachowań agresywnych w funkcjonowaniu dzieci, obserwowane w różnych sytuacjach społecznych.
 • Lepsza umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze złością bez konieczności użycia siły poprzez ukazanie i nauczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Wymienioną umiejętność dzieci miały możliwość doskonalić na zajęciach grupowych, indywidualnych, jak również na zajęciach rekreacyjnych organizowanych poza terenem placówki. Każde dziecko jest pod stałą opieką indywidualną opiekuna grupy.
 • Nastąpiła zmiana agresywnych wzorców zachowań na społecznie aprobowane dzięki działaniom socjoterapeutycznym w grupie i w trakcie spotkań indywidualnych.
 • Zaobserwowaliśmy większą asertywność w wyrażaniu emocji i przekonań oraz właściwe reagowanie w różnych sytuacjach społecznych.
 • W trakcie zajęć zarówno indywidualnych, jak również grupowych, udało nam się zwiększyć poczucie własnej wartości u dzieci, obserwowane podczas różnych ćwiczeń oraz zabaw. Z wypowiedzi dzieci i ich rodziców dowiedzieliśmy się, że czują się bardziej dowartościowane i pewniejsze siebie.
 • Zwiększona została tolerancja wobec innych obserwowana przez opiekunów grupy w naszej placówce, pedagogów w szkołach, rodziców.
 • Wszystkie nasze działania zmierzały do wzmocnienia u dzieci zachowań społecznie aprobowanych. Szczególną rolę odegrały tu wyjścia do kina, na kręgle, jednodniowe wyjazdy, podczas których dzieci udoskonaliły kulturalne zachowania w miejscach publicznych.
 • Dzieci poznały i zaakceptowały swoje rzeczywiste ograniczenia podczas zajęć mających na celu uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron.
 • Został przeprowadzony trening asertywności, w wyniku którego dzieci udoskonaliły umiejętność podejmowania decyzji i nieulegania wpływom nacisku grupowego.
Finansowanie:
 • Miasto Stołeczne Warszawa,
 • Wkład własny organizacji


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.