<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Wyjazdy wakacyjne ze Stowarzyszeniem dla Rodzin | Stowarzyszenie dla Rodzin

Wyjazdy wakacyjne ze Stowarzyszeniem dla Rodzin

Główny cel projektu:
 • Wypoczynek uczestników poza miejscem zamieszkania, w bliskim kontakcie z przyrodą
 • Intensyfikacja i kontynuacja całorocznej pracy profilaktyczno – socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą na wyjeździe wakacyjnym
 • Uczenie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego
 • Kontynuacja całorocznej pracy z podopiecznymi w czasie wakacji
Odbiorcy projektu:
 • Dzieci i młodzież
Główne działania:

Realizacja programu socjoterapeutycznego w czasie wyjazdów
 • Normy i zasady
 • Profilaktyka uzależnień
 • Wsparcie emocjonalne
 • Tworzenie grup wsparcia
 • Nauka empatii i stawiania się w sytuacji innych osób
 • Wspomaganie motywacji i mechanizmów społecznego radzenia sobie
 • Poznawanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • Podniesienie poziomu aktywności fizycznej i poznawczej
 • Zmniejszenie znaczenia zachowań wulgarnych
Formy zajęć i wypoczynku
 • Wycieczki
 • Sport i rekreacja
 • Turystyka
 • Zajęcia rozwijające poznawczo
 • Zajęcia plastyczne, muzyczne, parateatralne, drama i inne artystyczne
 • Rozwijanie umiejętności życiowych
 • Wsparcie indywidualne
 • Dokumentacja
 • Ewaluacja
Osiągnięte efekty – przykłady:
 • Konstruktywnie spędzony czas wolny poza miejscem zamieszkania, w środowisku naturalnym, poza miejskim
 • Lepsze radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach
 • Lepsza współpraca w grupie
 • Większa tolerancja wobec innych
 • Uzyskanie efektów profilaktycznych u dzieci i młodzieży dzięki zintensyfikowaniu realizacji programu profilaktycznego (są to efekty specyficzne dla każdego podopiecznego wynikające z indywidualnych programów pracy z nimi).
 • Utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych przez podopiecznych, co będzie dalej wykorzystywane w ich środowisku lokalnym
Finansowanie:
 • Fundacja Entraide,
 • Wkład własny organizacji,
 • Sponsorzy indywidualni,
 • Firmay,
 • Zasiłki celowe.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.