<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów | Stowarzyszenie dla Rodzin

Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów

Główny cel projektu:
 • Nauczenie konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów, min. przy pomocy mediacji i negocjacji rówieśniczych.
 • Wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej mediacji i negocjacji rówieśniczych w trakcie rozwiązywania codziennych konfliktów.
 • Rozwój formy mediacji rówieśniczej na terenie Warszawy, rozpoczęcie tworzenia sieci mediatorów rówieśniczych, którzy mogliby wspomagać różne placówki.
Odbiorcy projektu:
 • Dzieci i młodzież
Główne działania:

Projekt stanowił kontynuację naszej pracy z dziećmi, młodzieżą z lat ubiegłych w tym szczególnej pracy w ostatnich latach nad problematyką zachowań agresywnych, konfliktowych.
Można powiedzieć, iż wpisał się jako kolejny etap rozszerzania w nowych środowiskach tych metod. Dzięki powstaniu nowej naszej placówki na Białołęce, mogliśmy dotrzeć do nowej grupy młodzieży.
Kadra merytoryczna z innych instytucji wprowadziła metodę w swoich miejscach pracy, dzięki bardzo dużo dzieci i młodzieży uczestniczyło w poznawaniu jej i wypróbowywaniu w praktyce.
Dołączyły osoby z nowych Dzielnic Warszawy. Rozpoczęły się superwizje dla kadry, dzięki którym można wspomagać ich we wdrażaniu metod, radzeniu sobie z trudniejszymi sytuacjami, doskonaleniu warsztatu pracy.
Część młodzieży bardziej zaawansowanej w tej metodzie uczestniczyło w szkoleniach pogłębiających umiejętności, w tym w warunkach wyjazdowych. Staraliśmy się nagrodzić dzieci i młodzież, którzy uczestniczyli w zajęciach poprzez uczestniczenie w atrakcyjnych wyjściach. To ważny element wzmocnienia ich wysiłku, gdyż wielokrotnie praca nad mediacjami wymagała od nich trudu, samozaparcia, cierpliwości i pokonywania własnych słabości.
Między innymi prowadzono:
 • Zajęcia w grupie z elementami warsztatów szkoleniowych dotyczących podstawowych umiejętności społecznych i wprowadzających do rozwiązywania konfliktów.
 • Szkolenie dotyczące mediacji rówieśniczych
 • Motywujące zajęcia w terenie.
 • Warsztaty umiejętności rozwiązywania konfliktów dla rodziców.
 • Wyjazd weekendowy do Zakopanego z programem ćwiczenia umiejętności rówieśniczego rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie sieci mediacji rówieśniczych na terenie Warszawy rozpoczynając od dzielnic praskich.
 • Współpraca z innymi instytucjami.
 • Ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania.
Osiągnięte efekty:
 • Uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą mediacji i negocjacji rówieśniczych.
 • Zdobyli wiedzę, dzięki której potrafili rozpoznawać sytuacje konfliktowe.
 • Zwiększyła się umiejętność zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego uzyskana min. poprzez ćwiczenia służące rozpoznawaniu emocji innych osób, dostrzeganiu perspektywy drugiego człowieka w czasie trwania konfliktów.
 • Zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania metody mediacji i negocjacji oraz innych form konstruktywnego rozwiązywania konfliktów poprzez wykorzystywanie zdobytej wiedzy w trakcie sytuacji ćwiczeniowych dotyczących różnego rodzaju konfliktów oraz przy rozwiązywaniu realnych konfliktów grupowych i zaistniałych poza grupą.
 • Zwiększyła się umiejętność radzenia sobie z bezradnością i lękiem w momencie zagrożenia poprzez udział w ćwiczeniach ułatwiających rozpoznawanie własnych emocji i dzięki znajomości różnych dostępnych form wsparcia.
 • Wzrosła umiejętność poprawnej komunikacji: słuchania, rozpoczynania rozmowy, prowadzenia rozmowy, zadawania pytań, dziękowania, przedstawiania się, przedstawiania innych osób, mówienia komplementów, konstruktywnego wyrażania krytyki dzięki wprowadzeniu norm dotyczących sposobu porozumiewania się i reguł skutecznej komunikacji w toku prowadzonych zajęć grupowych.
 • Wzrosła biegłość w rozpoznawaniu własnych oraz cudzych emocji i potrzeb. Uzyskane zostało to dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, grom i zabawom, które miały na celu poznanie samego siebie oraz rówieśników.
 • Wzrosła umiejętność radzenia sobie ze stresem dzięki treningom relaksacyjnym, ćwiczeniom służącym zredukowaniu napięcia, ćwiczeniom służącym radzeniu sobie ze wstydem, pominięciem, reagowaniem na presję rówieśniczą, niepowodzenia, radzeniu sobie ze sprzecznymi informacjami, oskarżeniami, ćwiczeniu stawania w obronie przyjaciela.
 • Podopieczni doświadczyli dobrego kontaktu z dorosłymi, którzy wyrażają zainteresowanie, uwagę, cierpliwość i życzliwość wobec dziecka.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.