<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Twój czas na zdrowe życie: program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu | Stowarzyszenie dla Rodzin

Twój czas na zdrowe życie: program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu

Główne cele projektu:
 • Poprawa u dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w zakresie stanu zdrowia psychicznego oraz funkcjonowania społecznego.
 • Promocja i nauka zdrowego stylu życia.
 • Ułatwienie dzieciom możliwości uczenia się życia w społeczeństwie, zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami – nauczenie ich konkretnych umiejętności społecznych.
Odbiorcy projektu:
 • Dzieci i młodzież.
Główne działania, przykłady:

Diagnoza. Nabór uzupełniający. Praca indywidualna z podopiecznym. Zajęcia indywidualne z podopiecznym o charakterze wsparciowo – pomocowym (psychologiczno – pedagogiczne. Prowadzenie zajęć grupowych dla grup wiekowych.
Zajęcia socjoterapeutyczne w stałych grupach. Zajęcia i praca w oparciu o społeczność podopiecznych. Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania podopiecznych a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego.
Zajęcia w terenie. Wyjazd weekendowy. Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla podopiecznych. Superwizja i konsultacje pracy z podopiecznymi. Praca socjalna. Ewaluacja skuteczności i efektywności realizowanego zadania

Osiągnięte efekty - przykłady:
 • Nastąpiła poprawa funkcjonowania psychicznego podopiecznych w zakresie zmniejszenia ilości i natężenia objawów świadczących o zaburzeniach zachowania.
 • Lepsze społeczne i życiowe radzenie (posiadanie wprawy wynikającej z umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych, rozwiązywania problemów).
 • Wyhamowane zostały tendencje dzieci i młodzieży do podlegania marginalizacji społecznej.
 • Wzrosła umiejętność rozpoznawania, nazywania, wyrażania uczuć przez podopiecznych.
 • Zmniejszyła się ilość i natężenie zachowań agresywnych.
 • Podopieczni nabyli podstawowe umiejętności społeczne.
 • Podopieczni zaczęli przenosić nabyte umiejętności do swojego środowiska rówieśniczego.
 • Podopieczni doświadczyli przeżywania emocji pozytywnych wobec siebie.
 • Podopieczni odnaleźli i rozwijali swoje zdolności i zainteresowania
 • Nastąpiła poprawa umiejętności uczenia się.
 • Podopieczni nauczyli się sensownie i kreatywnie spędzać czas wolny
 • Nastąpił wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.