<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Ku dobrej kondycji psychicznej rodzin | Stowarzyszenie dla Rodzin

Ku dobrej kondycji psychicznej rodzin

Główny cel projektu:
 • Udzielenie pomocy specjalistycznej psychologicznej rodzinie jako całości oraz osobom dorosłym.
 • Poprzez współpracę z innymi instytucjami dotarcie do rodzin i osób z poważnymi problemami życiowymi i zmotywowanie ich do podejmowania prób zmiany.
 • Wypracowanie standardów specjalistycznej pomocy psychologicznej, a co za tym idzie podniesienie jakości usług, także poprzez współpracę z innymi instytucjami.
 • Uzyskanie konkretnej poprawy w zakresie funkcjonowania psychicznego osób dorosłych i rodzin.
Główne działania:
 • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych;
 • Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o udzielanych formach pomocy;
 • Poradnictwo, konsultacje, terapia psychologiczna, dla dorosłych i rodzin;
 • Udzielanie informacji telefonicznie, prowadzenie zapisów na spotkania;
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych;
 • Superwizja.
Osiągnięte efekty - przykłady:
 • Udzieliliśmy pomoc specjalistycznej psychologicznej potrzebującym rodzinom, osobom dorosłym w formie nieodpłatnej, której brakowało, dzięki temu rozszerzyliśmy tego typu ofertę dla Warszawy, szczególnie po stronie praskiej.
 • Dotarliśmy do rodzin i osób z poważnymi problemami życiowymi.
 • Rozpoczęli oni podejmować próby zmiany dotyczące siebie i swojej rodziny.
 • Wypracowaliśmy standardy specjalistycznej pomocy psychologicznej i rodzinnej, a co za tym idzie podnieśliśmy jakość świadczonych przez nas usług.
 • Dokonały się zmiany u osób korzystających z pomocy w ramach projektu (większa umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych; nabycie umiejętności rozpoznawania i zmiany swoich zachowań, postaw, które leżą u podłoża problemów z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych; uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami).
 • Zwiększyła się świadomość w środowisku lokalnym potrzeb rodzin i osób dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych.
Finansowanie:
 • Projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
 • Wkład własny organizacji


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.