<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne | Stowarzyszenie dla Rodzin

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka.

Dzięki takim spotkaniom rodzice potrafią lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy czy sytuacje z codziennego życia, które stymulują rozwój dziecka.

Razem z psychologiem dopasowują zindywidualizowane sposoby działania. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną czy pedagogiczną dziecka.

W sytuacji gdy rodzice chcieliby skonsultować się przede wszystkim w sprawach wychowawczych, w naszej ofercie są tzw. konsultacje wychowawcze ze specjalistą psychologiem z tego zakresu.

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą określić z psychologiem czy psychoterapeutą podstawowe trudności osoby zgłaszającej się i jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać. Konsultacja pomaga też ustalić zakres, w jakim jest to możliwe, i najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności. Specjalista wstępnie zdiagnozuje, z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Porada psychologiczna to kilka do kilkunastu spotkań, w czasie których specjalista pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać zaistniałe trudności. Ułatwia to zrozumienie siebie oraz sytuacji życiowej swojej i innych. Porada daje również wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomaga ustalić cele i kroki działania, co umożliwia uporządkowanie tego, co w danej chwili najważniejsze. Dzięki temu łatwiej przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje wynikające ze zdarzeń losowych.

Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie najskuteczniejszych sposobów najlepszego jego rozwiązania. Ważne jest też wspólne zastanowienie się, co można dalej robić, aby zmieniać się w pożądanym dla danej osoby kierunku.

Oprócz diagnozy problemu można określić czynniki podtrzymujące jego istnienie i przeszkody w jego rozwiązaniu, a także poszukać nowych rozwiązania i wzmocnić pacjenta w dążeniu do realizacji zmian.

Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

Młodzież przed 18 rokiem życia może korzystać z pomocy za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną. Z pomocy psychologicznej warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, braku motywacji do nauki.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, anoreksja, bulimia lub otyłość.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.