<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne | Stowarzyszenie dla Rodzin

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

Są to konsultacje z rodzicami dotyczące trudności szkolnych oraz innych niepowodzeń w szeroko pojętym funkcjonowaniu dziecka w szkole.  W ich zakres wchodzi także m.in. terapia pedagogiczna, logopedyczna oraz reedukacja.

Konsultacje mogą przybrać formę instruktarzu, jak pracować z dzieckiem w domu lub jak skutecznie motywować je do nauki i wzmacniać jego samoocenę.

Konsultacjami obejmujemy dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7 – 18 lat, zarówno z ogólnymi problemami z nauką, jak i z wywołanymi przez dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię. leworęczność, skrzyżowaną lateralizację, wady słuchu fonetycznego, zaburzenia percepcji słuchowej lub wzrokowej, problemy z koncentracją uwagi czy mniejszą sprawność manualną, ruchową i grafomotoryczną.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.