Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, Socjoterapeutyczna

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką szkolną, w tym potrzebują fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy oraz potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych, rodzinnych, z emocjami itp.

Każde dziecko ma przygotowany zindywidualizowany program korzystania z pomocy placówki, może korzystać z zajęć indywidualnych, grupowych, zajęć aktywnego spędzania czasu wolnego, a jego rodzice, rodzina mogą korzystać z psychologicznej pomocy rodzinom i z innych form edukacyjnych. Placówka działa między godziną 9 a 20 w dni powszednie. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na terenie placówki jak i w terenie. W niektóre weekendy organizowane są dodatkowe zajęcia.

Cechą charakterystyczną naszej placówki jest duża liczba zajęć prowadzonych indywidualnie z podopiecznym, czego nie ma w innych placówkach na terenie Pragi – Północ.

Przyjmujemy dzieci od 3 r.ż. Obowiązuje specjalny system naboru – o zasadach przyjmowania do placówki informację można otrzymać pod telefonem naszego ośrodka przy ul. Ząbkowskiej 39 w Warszawie. Nabór prowadzimy w sposób ciągły w miarę posiadanych miejsc. Placówka posiada do 30 miejsc. O przyjęciu bądź nie przyjęciu do placówki decyduje zespół kadry wraz z dyrektorem, nie ma odwołań od decyzji dyrektora. Nie mamy rejonizacji, z zajęć mogą korzystać u nas zarówno dzieci z terenu Warszawy jak okolicznych miejscowości. Zajęcia w ramach tej placówki są bezpłatne.

Formy zajęć:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne.
 • Pomoc w nauce, wyrównywanie braków szkolnych, korekcyjne, kompensacyjne, w szczególności terapię pedagogiczną.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Realizuje indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne,
 • formy zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzone indywidualnie i grupowo,
 • Indywidualny kontakt z podopiecznym dostosowany do jego potrzeby.
 • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania podopiecznych, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego (np. o charakterze plastycznym, muzycznym parateatralnym, sportowym).
 • Wspólne obchodzenie świąt, wprowadzanie tradycji kultury polskiej.
 • Wspólne obchodzenie ważnych dni dla podopiecznych jak urodziny, imieniny, dzień dziecka itp.
 • Zajęcia o charakterze zabawowym jak Andrzejki, bale karnawałowe itp.
 • Diagnoza sytuacji dziecka w kontekście jego rodziny, diagnoza jego potrzeb, możliwości, predyspozycji itd., na poziomie poznawczym, emocjonalnym i społecznym a także w odniesieniu do środowiska wychowawczego.
 • Współpraca z rodzinami podopiecznych.
 • Pomoc psychologiczna rodzinom, rodzicom lub innym opiekunom dziecka.
Scroll to Top
Przewiń do góry