Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Projekty aktualnie realizowane

 • Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

  Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


   

  Nazwa projektu: Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin
  Rodzaj zadania publicznego: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Realizacja: 15.07.2023 r. do 15.12.2025 r.

   

  Projekt Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin to program wzmacniania potencjału rodzin aby były bezpiecznym oparciem dla swoich członków, w tym szczególnie dla dzieci. Projekt ma na celu zwiększenie szans na prawidłowy rozwój dzieci, wzmacnianie więzi rodzic – dziecko, psychologiczną i psychoterapeutyczną pomoc w kryzysach związanych z wypełnianiem roli rodzicielskiej. Program obejmuje formy wsparcia indywidualne i grupowe dla rodzin i jej członków. Rodziny kwalifikujące się do projektu mogą skorzystać z indywidualnie dopasowanego zestawu form pomocowych. 

  Przed przyjęciem do projektu obowiązują konsultacje kwalifikujące.

  Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:

  - przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne,

  - rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,

  - rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,

  - rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,

  - rodzin zastępczych.

  W ramach bezpłatnej oferty można skorzystać m. in. z następujących form wsparcia:

  - specjalistycznej pomocy dla rodzin i jej członków: konsultacji, poradnictwa, terapii, form pomocy interwencyjnej, coachingu rodzicielskiego,
  - zajęć grupowych dla rodziców/opiekunów prawnych: warsztatów umiejętności wychowawczych, grup wsparcia, treningów,
  - form terapeutycznych dla dzieci, grupowych, Treningów Umiejętności Społecznych (TUS),
  - integracji rodzin.

  Miejsce realizacji

  Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
  “Zacisze”, ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek),
  “Ząbkowska”, ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ),
  “Nowodwory”, ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka),
  “Nefrytowa”, ul. Nefrytowa 12 (Targówek), 

  Dodatkowe miejsca działań projektowych to przestrzeń miejska w Warszawie (np. podwórka, tereny zielone), oraz forma zdalna, np. poprzez tele porady.

  Informacje i zapisy

  Osoby zainteresowane zapisem do projektu zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie lub mailowo: tel. 696 509 924 lub 518 452 047, email: zapisy@sdr.org.pl
  Przesyłając zgłoszenie drogą mailową, prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu.

 • Lokalny System Wsparcia na Targówku

  24.03.2021-31.12.2023

  W latach 2013-2015;  2015-2017 oraz  2018-2020 na terenie Dzielnicy Targówek, w obrębie obszaru wskazanego na mapie kumulacji problemów/terenów rewitalizowanych -Targówek Mieszkaniowy pięć organizacji pozarządowych zawiązało konsorcjum LSW TARGÓWEK. Liderem konsorcjum zostało Stowarzyszenie dla Rodzin.
  Głównym celem konsorcjum było stworzenie systemu  LSW w oparciu o istniejące placówki w celu przezwyciężania problemów dzieci i młodzieży, wyrównanie ich szans edukacyjnych
  i życiowych, wsparcie rodzin w pełnieniu właściwie swoich ról. Tworząc program LSW Targówek oparto się na wypracowanym i sprawdzonym autorskim programie „Systemowej profilaktyki przeciwdziałania problemom społecznym” jaki był wypracowywany od 2002 roku przez Stowarzyszenie dla Rodzin.
  Aktualnie realizowany projekt stanowi czwartą edycję LSW, kontynuację działań podjętych przez Konsorcjum LSW Targówek w 2013 roku.

  Obszarem objętym działaniami jest Targówek Mieszkaniowy oraz Targówek Fabryczny.
  Projekt poszerzony został także o niektóre działania, wypracowano nowe, dobre praktyki, włączono różnorodnych partnerów w tym nowe organizacje. Wzmocniono te działania, które według dokonanych ewaluacji były skuteczne, w tym zintensyfikowano pracę na rzecz dziecka i rodziny oraz środowiska lokalnego związaną z łączeniem różnych ofert, z wykorzystaniem lokalnego potencjału istniejących osób i placówek.
  Zadanie jest realizowane w okresie 24.03.2021-31.12.2023 przez konsorcjum  5 organizacji pozarządowych, działających na terenie Targówka, na rzecz jego mieszkańców:

  • Stowarzyszenie dla Rodzin (Lider konsorcjum od 2013 roku),
  • Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (członek konsorcjum od 2013 roku),
  • Kolejka Marecka Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy,
  • Stowarzyszeniem Przyjaciół SP nr 58 DOGONIĆ MARZENIA,
  • Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej.

  Lider konsorcjum opracował pisemną diagnozę środowiska lokalnego Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego.

  Działania i  zadania  zostały dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców i środowiska lokalnego. Realizowane są w ścisłej współpracy z partnerami projektu:

  • Szkołą Podstawową nr 28 im. Stefana Żeromskiego. (ul. Gościeradowska 18/20)
  • Szkołą Podstawową  nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
   (ul. Remiszewska 40)
  • Szkołą Podstawową nr 58 im. Tadeusza Gajcego z oddziałem dwujęzycznym
   (ul. Mieszka I)
  • Szkołą Podstawową nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
   (ul. Trocka 4)
  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek
  • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną przy ul. Odrowąża
  • Biblioteką przy ul. Św. Wincentego
  • Urzędem Dzielnicy Warszawa Targówek m. st. Warszawy
  • Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
  • Służbą Kuratorską

  Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań w sposób kompleksowy: edukacyjne
  (w tym  pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, pedagogiki i animacji ulicy / podwórkowej (ze wzmacnianiem lokalnych liderów), asystentury rodzinnej, działania społeczno – kulturalne, sportowe, artystyczne, turystyczne, rekreacyjne (w tym na bazie oferty m. st. Warszawy), upowszechniania nauki, poradnictwa socjalnego (korzystanie z poradnictwa  prawnego u organizacji współdziałających), psychologiczne (np. w  zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie, wartości
  w rodzinie) i pedagogiczne (np. w zakresie poprawności rozwoju poznawczo – społecznego dziecka, właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania),  wzmacnianie uczniów zdolnych.

  Zajęcia prowadzone są w środowisku otwartym oraz w bazie lokalowej placówek z LSW. Realizujemy formy wyjazdowe, w tym wyjazd weekendowy jako kontynuacja całorocznej pracy socjoterapeutycznej i profilaktycznej.

  Adresatami bezpośrednimi są rodziny, dzieci, młodzież, rodzice lub opiekunowie prawni, zagrożeni wykluczeniem społecznym; żyjąca w izolacji społecznej, z tendencją do pozostawania poza instytucjonalnym systemem wsparcia.

  Minimum 350 dzieci i młodzieży w intensywniejszej opiece w zadaniu, oraz ponad 800 biorących udział w sporadycznych działaniach, dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkująca lub przebywająca w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji na Targówku Mieszkaniowym oraz Fabrycznym,

  Odbiorcami są również rodziny w tym rodzice / opiekunowie prawni – co najmniej 350 osób, oraz inni rodzice ze środowiska włączający się do form animacyjnych czy korzystający
  z zajęć edukacyjnych.

  Staramy się zespolić działania już realizowane na terenie środowiska lokalnego LSW, aby  jak najskuteczniej i efektywnie przyczyniać się do pozytywnej zmiany u uczestników, między innymi w zakresie: wzmocnienia więzi w rodzinie, lepszego radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi przez rodziców, poprawy funkcjonowania społecznego oraz umiejętności interpersonalnych, wzmocnienia rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego, moralnego dzieci i młodzieży.

  Działania realizowane w projekcie zostały  zaplanowane z uwzględnieniem zasobów i potencjału (ośrodków,  instytucji, osób), które już działają w środowisku lokalnym LSW niniejszego projektu.

  Duży nacisk kładziemy na budowanie dobrej współpracy między różnymi osobami z placówek publicznych  i niepublicznych dlatego w projekcie znajduje się szereg działań opartych na współdziałaniu i realizowaniu form wsparcia razem.

  Uwzględniliśmy różne działania wspierające (łączenie we współpracy różnych osób, budowanie wspólnego planu pomocy dziecku i rodzinie, zwiększanie przepływu informacji, tworzenie systemowej pomocy dziecku i rodzinie) tworzenie lokalnego systemu wsparcia w mikrośrodowisku.

  Zaangażowaliśmy w tworzenie LSW społeczność lokalną, np.: mieszkańców, sąsiadów, spółdzielnie, radę osiedla.

  Organizujemy  integrujące działania  wokół podwórek, parków, placów zabaw, placówek, itp.

  Poprzez współdziałanie i spotkania interdyscyplinarne tworzymy lokalne zespoły na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w skład których wchodzą np. wychowawcy z placówek, pedagog ulicy, asystent rodzinny, pedagog / psycholog szkolny (czasem dyrektor szkoły), pracownik OPS, psycholog z Poradni Publicznej, kurator sądowy lub społeczny.

  Główne cele zadania

  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych ich rodzin.

  Cele operacyjne.

  Umożliwienie uczestniczenia w pozytywnych grupach rówieśniczych, działaniach społecznościowych, grupach rozwojowych, działaniach grupowych, aktywnym spędzaniu czasu wolnego, działaniach integracyjnych, uwzgledniających uczenie się i ćwiczenie kompetencji społecznych.

  Zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

  Rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych ważnych miejsc dla społeczności lokalnej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na danym terenie.

  Podniesienie skuteczności docierania do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Poprawa warunków rozwoju: poznawczego, społecznego, emocjonalnego, moralnego oraz wzmocnienie potencjału dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

  Poprawianie dostępu do informacji i wiedzy o formach pomocy i innych zajęciach na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin realizowanych w środowisku lokalnym LSW.

  Projekt i zajęcia realizować będą zarówno specjaliści z wielorakim doświadczeniem psychologiczno –  pedagogicznym, społecznym, z wieloletnią praktyką w pracy z podobnymi grupami odbiorców, instruktorzy jak i wolontariusze.

  Projekt zawiera w sobie również nowatorskie działania i podejście do pracy w systemie środowiska lokalnego:

  – Budowanie współpracy merytorycznej między realizatorami, specjalistami
  z różnych  konsorcjów.

  – Włączenie do projektu zintensyfikowanych działań animujących środowisko lokalne, w tym w oparciu o już istniejącą bazę zajęciową oraz o nowe animacje podwórkowe.

  – Włączenie pracy asystentury rodzinnej przy zespole realizatorów w Konsorcjum.

  – Formy klubu młodzieżowego opartego na aktywności młodzieży oraz zintensyfikowanie form pomocy dla młodzieży i ich rodzin.

  – Kontynuowanie nowej roli – funkcji „przewodnika” / „coucha” dziecka i rodziny w LSW według autorskiego programu – pomoc będzie wtedy bardziej zintegrowana, z wykorzystaniem istniejących zasobów środowiska lokalnego, z dopasowaniem do rzeczywistych potrzeb konkretnego uczestnika.

  – Kontynuowanie formy Forum – spotkań osób (z różnych instytucji i ośrodków) zaangażowanych w tworzenie LSW na Targówku.

  – Kontynuowanie rozszerzonego „Internetowego Informatora Lokalnego – Gdzie szukać pomocy” i informatorni, których zadaniem jest udrożnienie przepływu informacji o dostępnych formach pomocowych i aktywnościach w środowisku LSW dla Dzielnicy Targówek, dostępnego dla wszystkich mieszkańców.

  – Kontynuowanie i rozszerzenie systemu współdziałania kadry w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny w środowisku (spotkania interdyscyplinarne, kliniczne, superwizje).

  – Oparcie się na kompleksowym systemie pomocy obejmującym pomoc: osobie indywidualnej, parze (np. rodzicom, diadzie dziecko – rodzic), rodzinie, w obrębie małej grupy (np. socjoterapeutycznej, podwórkowej), w strukturze dużej grupy (np. spotkania społeczności uczestników, animacje) na poziomie społeczności lokalnej, w kontekście całego miasta.

  Realizatorzy zajęć w projekcie

  Do realizacji zajęć bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą zatrudniane są osoby
  z przygotowaniem, psychologicznym, pedagogicznym, społecznym z dodatkowymi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie pracy streetworkerskiej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej, terapii pedagogicznej, specjaliści w zakresie diagnostyki, nauczyciele przedmiotów, osoby posiadające kwalifikacje, instruktorzy do zajęć teatralnych, sportowych, artystycznych, np. plastycznych, filmowych. Mają przygotowanie zarówno do pracy indywidualnej jak i grupowej.

  Do prowadzenie zajęć z rodzicami osoby z psychologicznym lub pedagogicznym przygotowaniem z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu pracy systemowej lub terapeutycznej z rodzinami, edukatorzy, trenerzy warsztatów oraz z doświadczeniem wieloletnim w pracy.

  W zadanie zaangażowane są osoby, psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem pracy z trudną młodzieżą, z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze oraz z ich rodzicami, rodzinami, z przygotowaniem klinicznym, w prowadzeniu form zarówno indywidualnych jak i grupowych, społecznościowych, streetworersich, którzy mają doświadczenie w pracy zarówno
  w placówkach niepublicznych – organizacjach pozarządowych jak i publicznych,
  np. oświatowych, znają bardzo dobrze system pomocowy dziecku i rodzinie jaki funkcjonuje w naszym kraju, a także w środowisku, w którym realizujemy zadanie. Superwizorzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w tematach superwizowanych, uprawnienia do prowadzenia superwizji, doświadczenie w pracy w różnych placówkach, różnych środowiskach, doświadczenie w prowadzeniu superwizji.

  Dane kontaktowe.
  Konsorcjum organizacji do projektu  „Lokalny System Wsparcia na Targówku”

  Informatornia: Stowarzyszenie dla Rodzin „Zespół Zacisze”
  ul. Pszczyńska 26 m. 57; 03-690 Warszawa

  Biuro projektu: Stowarzyszenie dla Rodzin „Zespół Nefrytowa”
  ul. Pszczyńska 12; 03-680 Warszawa

  tel. 22/ 253 49 47; 518 452 047, 571 258 723

  e-mail: lswtargowek.waw@gmail.comlsw.zapisy@gmail.com

  www.infotargowek.org

  Koordynator główny projektu: Anna Szymczak, (psycholog, psychoterapeuta, trener warsztatów, nauczyciel dyplomowany, z kwalifikacjami z zakresu zarządzania oświatą).

 • Projekt „Nowa Baza”

  NOWA BAZA to partnerska inicjatywa na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących tereny rewitalizowane dzielnicy Praga Północ. Obejmuje on swoimi oddziaływaniami trzy podobszary: Nową i Starą Pragę oraz Szmulki.

  NOWA BAZA – CO I DLA KOGO ROBIMY?

  WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZIN

  NOWA BAZA łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak: działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające pasje, zainteresowania, talenty i inne, oraz stara się włączać w jak najszersze spektrum działań rodziny podopiecznych.

  NOWA BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy swoistą BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju.

  NOWA BAZA to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska społecznego, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum.

  NOWA BAZA - KIM JESTEŚMY?

  Projekt NOWA BAZA zakłada udział praktycznie wszystkich organizacji aktywnie działających na terenie objętym wsparciem.

  Projekt Nowa BAZA stanowi Lokalny System Wsparcia (LSW), czyli kompleksowy system wsparcia w rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ, stworzony przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską.

  ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

          Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej (skrótowo we wniosku: Armia Zbawienia); ul. Ząbkowska 13/13
  Stowarzyszenie Dla Rodzin
  ul. Nefrytowa 12
      Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS (skrót: GPAS); ul Inżynierska 3 lok 2/3
  Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (skrót: KARAN)
  ul.: Targowa 64, Grodzieńska 65
  Znalezione obrazy dla zapytania caritas oddział warszawsko praski logo Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (skrót: CARITAS)
  ul. Kawęczyńska 49
          Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (skrót: Stowarzyszenie Q Zmianom); ul. Wileńska 13/21
         Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD); ul. Marszałkowska 34/50, Kredytowa 1a/13

  SZKOŁY PARTNERSKIE:

  • Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 354 im. Adama Asnyka
  • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863 r.
  • Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego
  • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
  • Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
  • Szkoła Podstawowa nr 258 im. Jakuba Jasińskiego

  PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

  • Dom Kultury TU Praga
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
  • Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy
  • Oratorium im. św. Jana Bosko
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  • Teatr BAJ
  • Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
  • Fundacja Twoja Pasja
  • Fundacja Legii
  • Stowarzyszenie "Mierz Wysoko"
  • Muzeum Warszawskiej Pragi
  • Konsorcjum Wsparcie w Starcie
  • Konsorcjum Kluby Przyjazne Rodzinom
  • Konsorcjum Pozytywna Integracja Społeczna

  Biura organizacji:

  • Lokal GPAS - Inżynierska 3 lok 2/3
  • Lokal Stowarzyszenia Dla Rodzin - Nefrytowa 12
  • Lokal Armii Zbawienia - Ząbkowska 13/13
  • Lokal Q Zmianom - Wileńska 13/21
  • Lokal Caritas - Kawęczyńska 49
  • Lokale TPD - Marszałkowska 34/50, Kredytowa 1a/13

  Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2020 i współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

  Więcej informacji: www.facebook.com/nowabaza

  Kontakt w sprawie projektu:

  Emilia Grabowska

  e-mail: e.grabowska@qzmianom.org

  Tomasz Szczepański

  e-mail: t.szczepanskinowabaza@gmail.com

  Projekt „Nowa Baza”
  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

 • Kluby przyjazne rodzinom

  Projekt „Kluby przyjazne Rodzinom” to oferta bezpłatnych zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ.
  „Kluby przyjazne Rodzinom” to miejsca, gdzie rodzice mogą przyjść z małymi dziećmi, napić się herbaty z innymi rodzicami, spędzić czas w miłej, przyjaznej atmosferze, podzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i sukcesami dnia codziennego, zasięgnąć porady specjalistów, skorzystać z infrastruktury przystosowanej do potrzeb maluchów, wspólnie pobawić się, atrakcyjnie spędzić czas poza domem, poznając inne rodziny oraz zapewniając swoim pociechom zrównoważony rozwój. Strona projektu:

 • Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy

  Nazwa projektu: "Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy"

  Siedziba placówki: Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska” ul. Ząbkowska 39 m 1,2 Warszawa tel. 22 6194267.

  Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką szkolną, w tym potrzebują fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy oraz potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych, rodzinnych, z emocjami itp.

  Każde dziecko ma przygotowany zindywidualizowany program korzystania z pomocy placówki, może korzystać z zajęć indywidualnych, grupowych, zajęć aktywnego spędzania czasu wolnego, a jego rodzice, rodzina mogą korzystać z psychologicznej pomocy rodzinom i z innych form edukacyjnych. Placówka działa między godziną 9 a 20 w dni powszednie. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na terenie placówki jak i w terenie. W niektóre weekendy organizowane są dodatkowe zajęcia.

  Cechą charakterystyczną naszej placówki jest duża liczba zajęć prowadzonych indywidualnie z podopiecznym, czego nie ma w innych placówkach na terenie Pragi – Północ.

  Przyjmujemy dzieci od 3 r.ż. Obowiązuje specjalny system naboru – o zasadach przyjmowania do placówki informację można otrzymać pod telefonem naszego ośrodka przy ul. Ząbkowskiej 39 w Warszawie. Nabór prowadzimy w sposób ciągły w miarę posiadanych miejsc. Placówka posiada do 30 miejsc. O przyjęciu bądź nie przyjęciu do placówki decyduje zespół kadry wraz z dyrektorem, nie ma odwołań od decyzji dyrektora. Nie mamy rejonizacji, z zajęć mogą korzystać u nas zarówno dzieci z terenu Warszawy jak okolicznych miejscowości. Zajęcia w ramach tej placówki są bezpłatne.

  Formy zajęć:

  • Zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne.
  • Pomoc w nauce, wyrównywanie braków szkolnych, korekcyjne, kompensacyjne, w szczególności terapię pedagogiczną.
  • Zajęcia logopedyczne.
  • Realizuje indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne,
  • formy zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzone indywidualnie i grupowo,
  • Indywidualny kontakt z podopiecznym dostosowany do jego potrzeby.
  • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania podopiecznych, aktywizujące ich a także stanowiące formę spędzania czasu wolnego (np. o charakterze plastycznym, muzycznym parateatralnym, sportowym).
  • Wspólne obchodzenie świąt, wprowadzanie tradycji kultury polskiej.
  • Wspólne obchodzenie ważnych dni dla podopiecznych jak urodziny, imieniny, dzień dziecka itp.
  • Zajęcia o charakterze zabawowym jak Andrzejki, bale karnawałowe itp.
  • Diagnoza sytuacji dziecka w kontekście jego rodziny, diagnoza jego potrzeb, możliwości, predyspozycji itd., na poziomie poznawczym, emocjonalnym i społecznym a także w odniesieniu do środowiska wychowawczego.
  • Współpraca z rodzinami podopiecznych.
  • Pomoc psychologiczna rodzinom, rodzicom lub innym opiekunom dziecka.

  Realizatorzy projektu
  Zadanie realizują profesjonaliści, psycholodzy, pedagodzy, z kwalifikacjami zgodnymi z Ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, specjaliści, posiadający dodatkowe kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami potwierdzone dokumentami (psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, terapeuci itd.) jak i wspomagają ich przeszkoleni wolontariusze.

  Doświadczenie Stowarzyszenia w prowadzeniu placówekKadra, od samego początku działania (1991) na Pradze Północ wypracowała programy, formy działań tak, iż są dopasowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Od początku prowadzimy działania również w formie niepublicznej placówki specjalistycznej socjoterapeutycznej, kiedyś zarejestrowanej w Kuratorium Oświaty, później w rejestrze Wojewody Mazowieckiego – obecnie przekształcanej w specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego, zgodnie z nową ustawą. Mamy już kolejne pokolenia podopiecznych u których zaszły pozytywne zmiany, którzy podjęli właściwie role społeczne (rodzina, praca) a przede wszystkim są lepszymi rodzicami.

  Co roku staramy się dodawać kolejne elementy pracy, dodawać nowe technik i metody, dzięki czemu udało nam się już zbudować wielokierunkowy system pracy nastawiony na cała rodzinę, dzięki czemu mamy szansę mieć trwałe efekty. Mamy również doświadczenia w pracy w innych dzielnicach Warszawy.

  Zbudowaliśmy współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w Dzielnicy, staramy się aktywnie brać udział w spotkaniach, planowaniu działań na poziomie Dzielnicy, czy przygotowywaniu programów na poziomie Warszawy.

 • Program stażowy i wolontaryjny

  Studenci na terenie naszych placówek mogą odbywać staże i praktyki. Pomagają nam w pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze wolontariuszy.

  Z każdym wolontariuszem zawierany jest kontrakt na rodzaj współpracy, jej zakres i czas. Jest to minimum: jeden raz w tygodniu przez jeden semestr szkolny oraz udział w comiesięcznych spotkaniach superwizyjno – szkoleniowych.
  Mamy kilkudziesięciu wolontariuszy w ciągu roku, którzy współpracują z nami od dwóch lat.
  Wolontariusze realizowali własny projekt, wzbogacający działania stowarzyszenia. Zawiera on różne formy spędzania czasu wolnego. Zajęcia fotograficzne, kulinarne, angielski, parateatralne, muzyczne, dziennikarskie z wydawaniem gazetki, turystyczne, sportowe, wyjazdy socjoterapeutyczne itd.

  Realizowaliśmy też dodatkowy szkoleniowy projekt dla wolontariuszy, który zawierał między innymi szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych oraz szkolenia praktyczne.

Scroll to Top
Przewiń do góry