Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

„Dzieci i młodzież razem aktywni”

„Dzieci i młodzież razem aktywni”
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016

Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie zajmuje się wypracowaniem modelu realizacji działań z zakresu pedagogiki ulicy połączonych systemowo ze stacjonarnymi placówkami dla dzieci i młodzieży.

Zmierza do rozwinięcia i upowszechniania pedagogiki ulicy jako jednego z elementów placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formach połączonych, to znaczy pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawców z działaniami specjalistycznej placówki wsparcia dziennego – socjoterapeutycznej lub placówki wparcia dziennego opiekuńczej.

Zadanie realizowane jest dla co najmniej 60 dzieci i młodzieży, które sprawiają problemy wychowawcze, zagrożone są różnorodnymi dysfunkcjami społecznymi, demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem, z obszarów o koncentracji problemów społecznych, z rodzin wieloproblemowych.

Oraz co najmniej dla 80 uczestników animacji podwórkowych.

Odbywa się od lipca do grudnia 2016 roku.

Ma nabór uczestników uwzgledniający kryteria zadania, opisany szczegółowo.

Zdiagnozowano potrzeby uczestników, dobrano do nich cele, wybrano działania, które pozwolą osiągnąć te cele, określono rezultaty realizacji projektu wraz ze wskaźnikami.

Cele główne

1. Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie poprawy możliwości rozwoju, zwiększenia kompetencji społecznych poprzez pomoc pedagogów ulicy, specjalistów, zajęcia socjoterapeutyczne.

2. Rozwój form pedagogiki ulicy realizowanych w środowisku lokalnym o większym natężeniu i zagrożeniu problemów społecznych połączonej z placówkami stacjonarnymi wsparcia dziennego.

3. Rozwój form animacji podwórkowej i różnego rodzaju streetartu.

4. Poprawa współdziałania osób z różnych sektorów i instytucji w środowisku lokalnym na rzecz spójnej pomocy dziecku i rodzinie.

Działania zasadnicze w projekcie.

Zawierają nabór, działania na podwórkach i ulicach, animacje podwórkowe, streetart, socjoterapię, pomoc indywidualną, zajęcia w grupie, wsparcie w nauce szkolnej, specjalistyczne konsultacje i diagnozę, aktywne spędzanie czasu wolnego, współpracę z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, promocje projektu, prowadzenie dokumentacji, banku informacji, ewaluację itd.

Realizatorami są pedagodzy ulicy, wychowawcy, specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie prowadzonych zajęć, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, oraz wolontariusze.

Baza lokalowa do wykorzystania do działań organizacyjnych i spotkań indywidualnych z uczestnikami nasze ośrodki oraz biblioteki, szkoły i inne współpracujące świetlice.

Organizacja ma wieloletnie doświadczenie w realizowaniu działań skierowanych do dziecka, młodzieży, rodziców, dorosłych, rodziny. W formach zarówno streetworkerskich jak i w oparciu o placówkę wsparcia dziennego, specjalistyczną, socjoterapeutyczną, poradnię rodzinną.

Zadanie dofinansowane jest wyłącznie ze środków Wojewody Mazowieckiego a wkład własny finansowych pochodzi z dofinansowania do stanowisk pracy osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w działaniach projektu.

Projekt wnosi również budowanie lokalnego systemu wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i pomocy dziecku i rodzinie, dzięki czemu wzmacnia efektywność zasobów pomocowych w środowisku lokalnym.

Scroll to Top
Przewiń do góry