Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Projekt: ,Ogrody Różnorodności”

Projekt „Ogrody Różnorodności”
realizowany jest w ramach zadania Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto
i jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

Nazwa: ,,Ogrody Różnorodności” projekt finansowany przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy

Projekt realizowany: od 01.09.2017 do 30.06.2018

Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 3- 19 lat. Planujemy objąć działaniem co najmniej 120 dzieci i młodzieży zajęciami, dodatkowo ok 60 incydentalnie, oraz co najmniej 50 rodziców i kadry merytorycznej

Cele projektu:

Większa świadomość różnorodności ludzi, rozumienie odmiennych zwyczajów, szanowanie ich, umiejętność czerpania dla siebie wiedzy i doświadczeń wynikających z różnorodności, wzmocnienie aktywności lokalnej, zwiększenie „apetytu” na uczestniczenie w działaniach kulturalnych, zwiększenie odwagi do własnej aktywności i kreatywności twórczej, akceptacja postaw innych, zaciekawienie światem, jego poznawaniem, zmienianiem, włączanie się
w różne działania, aktywności w środowisku społecznym / lokalnym, kształtowanie kreatywnego podejścia do życia, twórczego myślenia, które pomaga w umiejętności elastycznego zachowania się w życiu, w lepszym adaptowaniu się do zmian.

Opis projektu:

Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej, wielokulturowej, kształtowania zrozumienia
i poszanowania
dla innych kultur, narodowości, religii. Projekt zawiera różnorodne zajęcia, wykorzystuje wielorakie techniki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Zadanie zakłada aktywne wychodzenie do uczestników, realizacje części zajęć w środowisku otwartym, włączanie i animowanie grupami mieszkańców ze środowiska lokalnego, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. Opiera się na współpracy różnorodnych osób i placówek ze środowiska lokalnego w tym szczególnie współdziałania: szkół, placówek kultury, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia dziennego, pomocy społecznej, rodziców, rodzin. Działania obejmą obszar aż trzech dzielnic – Targówek, Praga Północ, Białołęka.

Uczestnicy aktywnie będą brać udział w tworzeniu projektu, w przygotowaniu
i realizacji zajęć.

Podczas interdyscyplinarnych zajęć pragniemy pobudzić kreatywność uczestników i ich rodzin, wzmocnić tożsamość lokalną, ale również kształtować tolerancję oraz szacunek wobec odmienności. Wykorzystujemy w pracy lokalne zasoby zarówno osobowe jak i rzeczowe oraz instytucjonalne.

Główne działania – Trzy główne cykle warsztatów + praca projektowa:

1. Cały świat w Twojej dłoni/ Świat w kieszeni – aktywizujące zajęcia zbudowane w oparciu
o perspektywę porównawczą przekazujące i pozwalające zrozumieć uczestnikom jak wygląda codzienność ich rówieśników w innych krajach. Elementem tego cyklu są także zajęcia dotyczące lokalnej wielokulturowości – opowieść o mieszkańcach dawnej Warszawy.

2. Cały świat się bawi / W 80 gier i zabaw dookoła świata – nauka przez wspólną zabawę oraz integrację grup wiekowych, a także różnych kulturowo – warsztaty plastyczne, gry
i zabawy ruchowe, strategiczne, pamięciowe, zręcznościowe. Zabawy z całego świata oraz gry z czasów rodziców i dziadków, nawiązujące tematyką do innych kontynentów oraz dawnych gier podwórkowych.

3. „Co kraj, to obyczaj” czyli świętowanie dookoła świata – podobieństwa i różnice
w obchodzeniu świąt w odmiennych częściach świata – warsztaty plastyczne, prezentacje multimedialne, wspólne spotkania około świąteczne łączące tradycje z różnych kultur.

Praca projektowa uczestników: stworzenie „przewodnika” dla rówieśnika z innej kultury przybywającego do Polski – Warszawy, opracowanie lekcji/ warsztatu/ zajęć (dowolna forma) dotyczących szeroko rozumianego zakresu innych kultur do przeprowadzenia przez uczestnika projektu np. w szkole/ na podwórku/ dla rodziny. Formę, miejsca, zadania przewodnika będą wymyślali rówieśnicy dla swoich rówieśników – efekt ich pracy zostanie zamieszczony
w formie pdf. do dostępu Internetowego, będą dostępne także papierowe wersje przewodnika
, a jego autorzy (uczestnicy projektu) zajmą się także wymyśleniem
i przeprowadzeniem akcji rozpowszechniania przewodnika wśród rówieśników (np. we własnych szkołach, wśród rodziny, na podwórkach), zastanowią się także i zadbają o to, by przewodnik trafił tam, gdzie dotrzeć do niego mogą ich zagraniczni rówieśnicy (ośrodki dla Cudzoziemców, fundacje, urzędy, szkoły).

Scroll to Top
Przewiń do góry