Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Socjoterapia drogą rozwoju

Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do projektu „Socjoterapia drogą rozwoju” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz ich rodzice i opiekunowie, mieszkący na terenie wojewodztwa mazowieckiego.
Pierwszeństwo udziału mają: rodzice, którzy przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej; rodziny, w których pojawił się problem alkoholowy; rodzice skierowani przez placówki partnerskie.

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67 (placówka socjoterapeutyczna i opiekuńczo-wychowawcza)
Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93
oraz w terenie, a także w miarę potrzeby, w formie online, za pośrednictwem Internetu oraz telefonu.

Zajęcia będą odbywać się 2-4 dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych oraz wybrane weekendy.

W  ramach programu, uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnych zajęć:

Dzieci i młodzież
– zajęcia socjoterapeutyczne w dostosowanych wiekowo grupach
– Warsztaty umiejętności społecznych w dostosowanych wiekowo grupach
– psychologiczne i pedagogiczne wsparcie indywidualne
– zajęcia profilaktyczne
– zajęcia opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci
– zajęcia metodą miniprojektową
– aktywne spędzanie czasu wolnego
– zajęcia w terenie, zajęcia integracyjne

Rodzice i opiekunowie
– konsultacje indywidualne
– warsztaty umiejętności wychowawczych
– zajęcia edukacyjne i treningowe

Rodziny
– zajęcia dla całych rodzin, w tym integracyjne spotkania rodzinne

Dla każdego uczestnika przygotowywany jest indywidualny plan wsparcia.

Założenia i cele:

Dzieci i młodzież
– wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę
– profilaktyka uzależnień
– wyrównywanie deficytów, korygowanie mechanizmów osobowościowych i zachowania
– nauka zasad funkcjonowania w grupie
– wzmacnianie mocnych stron, poczucia wartości
– budowanie poczucia własnej tożsamości
– dostarczenie dzieciom i młodzieży dobrych doświadczeń, które będą ich zasobem w przyszłości

Rodzina:
– wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym
– dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania dziecka
– wzmocnienie wiary we własne kompetencje wychowawcze
– wzmocnienie więzi rodzinnej
– wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami

Informacje i zapisy:
tel. 22 619 42 67, 696 509 924,
e-mail:
sdr.baza@gmail.com

Jak dołączyć:
1.Zgłoszenie do projektu.
2.Spotkanie z konsultantem – psychologiem. Zakwalifikowanie do projektu (na podstawie ankiety kwalifikacyjnej
3.Diagnoza i przygotowanie indywidualnego planu uczestnictwa dla dziecka i rodziny dopasowany do potrzeb rodziny.
Etap konsultacyjny obejmuje najczęściej około trzech spotkań.

Więcej o realizowanych zajęciach:

1.Socjoterapia w grupach
Zajęcia oparte na procesie, stałości, więzi, kształtowaniu umiejętności inter- i intra- personalnych. Zajęcia grupowe, maksymalnie 10-osobowe, o charakterze psychokorekcyjnym i socjoterapeutycznym, rozwijające umiejętności życiowe i społeczne, z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pozwalających na osiągnięcie założonych celów socjoterapeutycznych.

Uczestniczenie w tego typu spotkaniach grupowych, pomaga w kryzysach rówieśniczych, osobistych, rodzinnych. Socjoterapia jest szansą na niwelowanie negatywnych doświadczeń z szkoły, domu, wśród rówieśników, wynikających z trudniejszego startu w szkole. W zajęciach kładzie się nacisk na rozwój, edukację, kształtowanie struktury osobowości, tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych. Zawierają w sobie społeczny kontekst rozwoju i uczenia się. Zajęcia mają służyć między innymi: możliwości konstruktywnego odreagowania napięć; uczeniu się nowych umiejętności społecznych; pozwalają na doświadczenie i przeżycie korekcyjnych sytuacji; kompensację potrzeb, które są nie zaspokojone; doświadczeniu emocji i uczuć przyjemnych. W zależności od specyfiki uczestników, wykorzystują one elementy grup rozwoju osobistego, grup wsparcia, grup edukacyjno – rozwojowych, treningów umiejętności społecznych, treningów tematycznych.

Zajęcia aktywnie realizują edukację z zakresu profilaktyki uzależnień. Jednym z głównych celów zajęć jest zainspirowanie dzieci w taki sposób, by jak najlepiej potrafiły się rozwijać oraz nauczyły się aktywnie uczestniczyć w grupie rówieśniczej, a później społecznej, jednocześnie nie popadając w uzależnienia w różnej formie.

Prowadzenie grupy ściśle związane jest z zachodzącymi procesami grupowymi. Zajęcia prowadzone są w stałych grupach, dla uczestników o zbliżonym wieku. Grupy są mieszane pod względem płci i problematyki uczestników. Zajęcia odbywają się regularnie co najmniej raz w tygodniu.

Do wieku dzieci młodszych dopasowywany jest specjalny program z adekwatną metodyką pracy. Wykorzystujemy w tych grupach więcej form zabawowych, edukacyjno – rozwojowych oraz twórczości własnej podopiecznych.

Przykładowe tematy zajęć oparte na wzmacnianiu czynników chroniących u uczestników zajęć:
– poprawna komunikacja w grupie,
– nawiązywanie kontaktu z inną osobą,
– podstawowe zasady w grupie, relacja rodzic – dziecko,
– wzrost empatii i zdolności do decentracji,
– role w rodzinie, grupie i poza nią, rozumienie społecznych norm zachowania,
– umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, przełamywanie własnych oporów,
– podnoszenie poczucia świadomości siebie, poczucia godności,
– wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz sprawczości,
– wyszukiwanie pozytywnych cech własnych i innych,
– wyrażanie własnych potrzeb i emocji, ćwiczenie komunikacji emocjonalnej,
– radzenie sobie z przeżywaniem złości i jej wyrażaniem, zmniejszanie reagowania agresywnego,
– nauka odmawiania, nie ulegania presji grupy,
– mechanizm uzależnienia, dbanie o własne zdrowie,
– cierpliwość i wytrzymałość w oczekiwaniu na nagrodę (wytrzymałość na frustrację),
– doskonalenie umiejętności radzenia sobie z własnymi lękami,
– umiejętność redukowania konstruktywnego napięcia i stresu,
– mechanizmy wpływu mediów, konstruktywne korzystanie z mediów społecznościowych

2.Warsztaty umiejętności społecznych.
Celem zajęć jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dzieci w trakcie zajęć uczą się pozytywnego zachowania, jak można reagować na prowokację innych, w jaki sposób można obronić się przed zaczepką kolegów i koleżanek, jak radzić sobie z emocjami, zwłaszcza tymi negatywnymi, a także jak można, w sposób konstruktywny, rozwiązać konflikt. Dzieci w grupie mają możliwość nie tylko przećwiczenia nowo nabytych wzorców zachowania w realnych sytuacjach, zauważenia, że nie tylko one mają problem w kontaktach z innymi osobami (co przyczynia się do zmniejszenia poczucia wyobcowania), ale także mają możliwość udzielania i otrzymywania wsparcia i otrzymania informacji zwrotnych od innych osób z grupy.

3. Praca metodą społeczności
Zajęcia odbywają się na zasadach społeczności, którą tworzą dorośli (realizatorzy zadania) i dzieci. Umożliwiają one analizę różnych sytuacji w szerszym gronie, uczenie refleksji, autorefleksji, rozumienie sytuacji z punktu widzenia większej społeczności, przekazywanie ważnych informacji, podejmowanie istotnych decyzji oraz udzielanie wzmocnień pozytywnych uczestnikom. Każda osoba ma prawo wypowiedzenia się. Dzięki temu dzieci nabierają przekonania, że mogą mieć wpływ na różne sytuacje, negocjować w istotnych dla nich sprawach i rozwiązywać w konstruktywny sposób trudne sytuacje. Zajęcia zapewniają poczucie bycia członkiem większej, konstruktywnej grupy rówieśniczej i wspomagają poczucie bezpieczeństwa.

4. Zajęcia profilaktyczne
Zawierają szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień od alkoholu i problemów społecznych, w tym związanych z przemocą, nowymi uzależnieniami behawioralnymi. Celem zajęć jest prewencja, przeciwdziałanie uzależnieniom. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami, takimi jak na przykład: uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi, od alkoholu, przemoc rówieśnicza, stres, samookaleczenia. Wzrost świadomości zagrożeń i wynikających z nich konsekwencji, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka częstotliwości ich występowania.

5. Zajęcia metodą miniprojektową
Metoda aktywnego włączania dzieci do planowania, działania oraz osiągania celu, czyli konkretnego rezultatu sukcesu, w charakterze edukacji poza formalnej. Grupa wspólnie z wychowawcą, wybierze zadanie do realizacji np. krótki film, foto reportaż, spektakl teatralny, eksperyment. Celem tego działania jest podniesienie kompetencji społecznych, w tym: wspólnego podejmowania decyzji, planowania i organizowania działań, współpracy, komunikacji bez przemocy, akceptowania i ustalania zasad współpracy. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę projektową, w 4 etapach pracy: przygotowanie, planowanie działań i działanie, publiczna prezentacja, wyciągnięcie wniosków/ewaluacja.

6. Zajęcia integracyjne
Zajęcia skierowane do podopiecznych. Podczas społeczności, podopieczni wraz z wychowawcami, wybierają miejsca gdzie chcieliby się wybrać na wycieczkę, następuje podział obowiązków – kto za co jest odpowiedzialnych (praca zespołowo – projektowa). Przykładowe rodzaje zajęcia w terenie: wyjścia kulturalne do kina, teatru, muzeum, domu kultury, itp. Są to także zajęcia z elementami ruchowymi, sportowymi oraz gry terenowe.

7. Pomoc specjalistyczna, konsultacje psychologiczno – pedagogiczne
Konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne mają na celu pogłębić diagnozę, kontakt z podopiecznym, wypracowywać indywidualne plany korekcyjne, uzyskiwać zmiany u podopiecznego i jego rodziny poprzez indywidualną pracę z nim i rodziną. Opierają się na metodyce pracy psychologa oraz pedagoga.

8. Warsztaty umiejętności wychowawczych i elementy treningów
Zajęcia grupowe, prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia. Wykorzystujemy programy warsztatów umiejętności wychowawczych zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, a także autorskie programy, wypracowane w czasie dotychczasowych zajęć. Celem zajęć jest wyposażenie rodziców w nowe umiejętności społeczne oraz doskonalenie już posiadanych. Danie rodzicom wsparcia, w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji. Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”. Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci. Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców, z dziećmi i w całej rodzinie. Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywanie dzieci. Forma ta, jest szczególnie przydatna dla rodziców, którzy mają trudności w porozumiewaniu się, jak również potrzebują poprawić swoją emocjonalną regulację, umiejętność rozwiązywania konfliktów, oraz zdolność radzenia sobie ze stresem. Zajęcia składają się z wykładu, ćwiczeń i dyskusji. Poruszane są konkretne sytuacje problemowe z życia.

Co zyskują rodzice uczestniczący w zajęciach:
– większą wiedzę, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze;
– poprawę funkcjonowania pod względem więzi, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic;
– większą świadomość istoty mechanizmu uzależnienia i wiedza, jakie zachowania rodziców, mogą wzmacniać zagrożenie popadnięciem dzieci w uzależnienie, a jakie postawy, zachowania, mogą ustrzec przed uzależnieniem.

Główna tematyka Warsztatów:
– profilaktyka uzależnień behawioralnych – gry online, smartfony, korzystanie z mediów społecznościowych
– praca nad kształtowaniem umiejętności uważnego słuchania dziecka
– nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywania ich, pogłębianie relacji z dzieckiem
– ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności
– umiejętność stawiania granic w sposób bezpieczny
– motywowanie dziecka do aktywności i współpracy
– rozwiązywanie konfliktów
– porozumienie bez przemocy
– chwalenie dziecka w sposób konstruktywny
– wspomaganie dziecka w naturalnych fazach rozwoju, rozwijanie jego umiejętności

9.Spotkania integracyjne rodzinne
To spotkania przygotowywane razem z dziećmi oraz z chętnymi rodzicami. Zaplanowaliśmy co najmniej jedno spotkanie w półroczu. To czas na nawiązanie ze sobą relacji oraz wymianę doświadczeń.

Projekt jest realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 15.12.2022 r.

Zadanie dofinarnsowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 Pliki:: placowka-wsparcia-dziennego-stowarzyszenie-dla-rodzin-plakat-a4

Scroll to Top
Przewiń do góry