Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Siedziba placówki: Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory” ul. Nowodworska 35 m 51 Warszawa tel. 22 2905390.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie spraw wychowawczych, rozwojowych dzieci, radzenia sobie z nauką szkolną, w tym potrzebują fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, terapeuty oraz potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych, rodzinnych, z emocjami itp.

Każde dziecko ma przygotowany zindywidualizowany program korzystania z pomocy placówki, może korzystać z zajęć indywidualnych, grupowych, a jego rodzice, rodzina mogą korzystać z psychologicznej pomocy rodzinom i z innych form edukacyjnych. Placówka działa między godziną 13 a 20 a także w dodatkowych porannych godzinach dla dzieci chodzących na drugą zmianę do szkoły, w dni powszednie. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na terenie placówki jak i w terenie. W niektóre weekendy organizowane są dodatkowe zajęcia.

Przyjmujemy dzieci od 3 r.ż. Obowiązuje specjalny system naboru – o zasadach przyjmowania do placówki informację można otrzymać pod telefonem naszego ośrodka. Nabór prowadzimy w sposób ciągły w miarę posiadanych miejsc. Placówka posiada do 15 miejsc. O przyjęciu bądź nie przyjęciu do placówki decyduje zespół kadry wraz z dyrektorem, nie ma odwołań od decyzji dyrektora. Nie mamy rejonizacji, z zajęć mogą korzystać u nas zarówno dzieci z terenu Warszawy jak okolicznych miejscowości. Zajęcia w ramach tej placówki są bezpłatne.

O formach dostępnych zajęć i ich ilości decydują pozyskane przez nas środki finansowe na działania placówki.

Formy zajęć:

  • Zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne.
  • Pomoc w nauce, wyrównywanie braków szkolnych, korekcyjne, kompensacyjne, w szczególności terapię pedagogiczną.
  • Zajęcia logopedyczne.
  • Realizuje indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne,
  • indywidualny kontakt z podopiecznym dostosowany do jego potrzeby.
  • Diagnoza sytuacji dziecka w kontekście jego rodziny, diagnoza jego potrzeb, możliwości, predyspozycji itd., na poziomie poznawczym, emocjonalnym i społecznym a także w odniesieniu do środowiska wychowawczego.
  • Współpraca z rodzinami podopiecznych.
  • Pomoc psychologiczna rodzinom, rodzicom lub innym opiekunom dziecka.

Realizatorzy projektu:
Zadanie realizują profesjonaliści, psycholodzy, pedagodzy, z kwalifikacjami zgodnymi z Ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, specjaliści, posiadający dodatkowe kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami potwierdzone dokumentami (psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, terapeuci itd.) jak i wspomagają ich przeszkoleni wolontariusze.

Doświadczenie Stowarzyszenia w prowadzeniu placówek
Na terenie Tarchomina placówkę prowadzimy od 1998 roku, mamy też wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich działań w innych dzielnicach Warszawy. Kadra, od samego początku działania (1991) na Pradze Północ wypracowała programy, formy działań tak, iż są dopasowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Od początku prowadzimy działania również w formie niepublicznej placówki specjalistycznej socjoterapeutycznej, kiedyś zarejestrowanej w Kuratorium Oświaty, później w rejestrze Wojewody Mazowieckiego – obecnie przekształcanej w specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego, zgodnie z nową ustawą. Mamy już kolejne pokolenia podopiecznych u których zaszły pozytywne zmiany, którzy podjęli właściwie role społeczne (rodzina, praca) a przede wszystkim są lepszymi rodzicami.
Co roku staramy się dodawać kolejne elementy pracy, dodawać nowe technik i metody, dzięki czemu udało nam się już zbudować wielokierunkowy system pracy nastawiony na cała rodzinę, dzięki czemu mamy szansę mieć trwałe efekty. Mamy również doświadczenia w pracy w innych dzielnicach Warszawy.
Zbudowaliśmy współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w Dzielnicy, staramy się aktywnie brać udział w spotkaniach, planowaniu działań na poziomie Dzielnicy, czy przygotowywaniu programów na poziomie Warszawy.

Scroll to Top
Przewiń do góry