Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Zacznijmy od przedszkolaków i rodzin – profilaktyka wykluczenia społecznego

Główny cel projektu:

 • Wypracowanie i wprowadzenie innowacyjnych działań związanych z wyrównywaniem szans i przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej wśród dzieci młodszych i ich rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Przygotowanie dzieci do radzenia sobie z nauką w szkole, objęcie części dzieci intensywniejszym programem ze względu na duże zaległości w poziomie gotowości szkolnej.
 • Ułatwienie startu w edukacji dzieci oraz danie wsparcia w pokonywaniu powstających na tym polu trudności, tak by mieły równy dostęp do dalszej drogi edukacyjnej.
 • Nauczenie dzieci i wyćwiczenie podstawowych umiejętności społecznych adekwatnych do wieku.

Główne działania:

 • terapia indywidualna,
 • zajęcia grupowe, psychokorekcyjne,
 • zajęcia wyrównujące braki szkolne,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • terapia pedagogiczna (reedukacja),
 • konsultacje i terapia psychologiczna,
 • współpraca z rodziną,
 • formy terapeutyczne i psychoedukacyjne pracy z rodziną,
 • zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania,
 • zajęcia aktywizujące,
 • zajęcia stanowiące formę spędzania czasu wolnego,
 • zajęcia w terenie,
 • superwizja i konsultacje pracy,
 • dożywianie,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • zespoły interdyscyplinarne

Osiągnięte efekty – przykłady:

 • Poprawiło się funkcjonowanie większości rodzin objętych projektem (pod względem więzi, zaradności, wydolności wychowawczej”, lepszego pełnienia funkcji rodzinnych). Na przykład uwidoczniło się to w czasie spotkań wigilijnych, wielkanocnych, w przygotowanie których bardzo angażowały się rodziny. Widoczne to było także w czasie spotkań z rodzicami, gdy mogliśmy obserwować u rodziców zmiany w podejściu do wychowywania dzieci.
 • Rozszerzyliśmy formy pomocy o różne formy pracy, tak iż pomoc udzielana ma charakter interdyscyplinarny i systemowy (np. działania diagnostyczne, profilaktyczne, wspierające, interwencyjne).
 • Objęliśmy pomocą dzieci i ich rodziny w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, które nie mogły korzystać z pomocy w innych miejscach z powodu braku miejsc, a także z racji dużej odległości. Okazało się, że jest to bardzo duża potrzeba i należy rozszerzać tego typu działania
 • Przygotowaliśmy grupę dzieci do podjęcia nauki w klasie „O” w szkole.
 • Wypracowaliśmy standardy realizowanych w projekcie działań.

Finansowanie:

Projekt dofinansowany był z:

 • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
 • Część zajęć socjoterapeutycznych oraz rozwojowych finansowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Północ m. st. Warszawy,
 • Wkład własny organizacji.
Scroll to Top
Przewiń do góry