Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Statut

Do pobrania w wersji PDF tutaj

STATUT
Stowarzyszenie dla Rodzin


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie dla Rodzin”  i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku., – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104) i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3.
1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba mieści się w  mieście stołecznym Warszawa.
2. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa państw na terenie których działa.
§4.
Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych organizacji.
§5.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do wykonywania swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie korzysta z wiedzy specjalistów z zakresu działań Stowarzyszenia.


Rozdział II
Cele i formy działania

§7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1.     Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi rodzinnej.
2.     Propagowanie wartości pro-rodzinnych oraz pomoc rodzinom i innym osobom w sposób systemowy i kompleksowy.
3.     Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
4.     Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
5.     Ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego.
6.     Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7.     Prowadzenie działań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa, turystyki, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; upowszechniania kultury fizycznej, wychowania fizycznego, rekreacji; promocji i organizacji wolontariatu; podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej Polski; upowszechniania kultury, sztuki; wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w tym osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą; upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mężczyzn; wspomagania rozwoju społeczności lokalnych; upowszechniania zasad ekologii; rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami; rozwoju demokracji; wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne organizacji pozarządowych; rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.
§8.
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:
1. Działania: edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, profilaktyczne, psychoprofilaktyczne, terapeutyczne, psychoterapeutyczne, szkoleniowe  na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych.
2.     Wspieranie szeroko pojętego środowiska wychowawczego (rodzice, opiekunowie, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni itp.) poprzez działania edukacyjne, doradcze, konsultacyjne, szkoleniowe.
3.     Zapewnienie pomocy socjalnej dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym wywodzącym się z ubogich, patologicznych środowisk, będącym w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych, która pomoże im w samodzielnym i aktywnym funkcjonowaniu w  społeczeństwie.
4.     Wypracowywanie efektywnych metod pracy z rodzinami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, kadrą merytoryczną.
5.     Działalność wydawnicza i popularyzatorska  propagująca wartości rodzinne oraz upowszechniająca metodykę pracy z rodzinami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.
6.     Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działań lub w zakresie osiągania celów Stowarzyszenia, z terenu Polski i  zagranicy.
7. Wykonywanie zadań, które są zlecone i kontraktowane przez organy i instytucje      
    Państwowe, samorządowe i inne jednostki organizacyjne, w zakresie celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.
8.     Prowadzenie ośrodków i placówek realizujących zadania na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych, środowiska wychowawczego, innych organizacji i instytucji, które mają charakter konsultacyjny, poradniany, edukacyjny, opiekuńczo – wychowawczy,  doradczy, psychoprofilaktyczny, terapeutyczny, socjoterapeutyczny, psychoterapeutyczny, interwencyjny, informacyjny, ochrony zdrowia; w tym prowadzenie placówek niepublicznych.
9.     Prowadzenie działań w sposób: stacjonarny (dzienny i całodobowy), ambulatoryjny, w środowisku otwartym – w terenie, w formach wyjazdowych (w tym organizowanie form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych)
10.     Ogłaszanie konkursów oraz  przyznawanie nagród i stypendiów, w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
11.     Zatrudnianie do realizacji swych zadań realizatorów w tym specjalistów oraz korzystanie z pomocy wolontariuszy.
12.     Tworzenie i wchodzenie w skład partnerstw publiczno – społecznych.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.
Członkowie dzielą się na:
a). zwyczajnych,
b). wspierających,
c). honorowych.
§10.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, akceptuje cele Stowarzyszenia, chce je propagować i realizować, posiada rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd uchwałą.
§11.
Członek zwyczajny ma prawo:
1.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym  Zgromadzeniu,
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§12.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§13.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w §11 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§14.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§15.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po wcześniejszym uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składający się z prezesa, wice prezesa, skarbnika, sekretarza oraz członka zarządu.
3. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się głosowaniem tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących  z wyboru.
§17.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§18.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybiera i odwołuje prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§19.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a). z własnej inicjatywy,
b). na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c). na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
§20.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, może zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.
§21.
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: a). Z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia, b). Z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§22.
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub z jego upoważnienia – przez wice-prezesa, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wice-prezes.
§23.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Realizowanie uchwał  Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzanie Sprawozdań z działalności.
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
8. Powoływanie i odwoływanie komisji, zespołów, ośrodków i innych jednostek wewnętrznych Stowarzyszenia, ich kierowników lub dyrektorów oraz określanie ich zadań.
9. Podejmowanie decyzji o wstępowaniu lub utworzeniu związków stowarzyszeń.
10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11. Zrzęd podejmuje wszystkie inne uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
12. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
§24.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko przewodniczącego obrad.
§25.
Organizację pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§26.
Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Radę Programową jako organ doradczy Zarządu. Rada programowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
§27.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§28.
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
a). Wpływy ze składek członkowskich,
b). Dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
c). Wpływy z działalności statutowej,
d). Dochody z ofiarności publicznej,
e). Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
f). Dochody z majątku Stowarzyszenia,
g). Odsetki, dochody z kapitału.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§29.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby z trzech upoważnionych członków Zarządu, upoważnieni przez ten Zarząd.
Do ważności innych pism i dokumentów  wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa, wice-prezesa lub skarbnika.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania  się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Majątek zostanie przekazany na działalność o podobnym charakterze.

Warszawa 07.09.2007

Scroll to Top
Przewiń do góry