<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Projekty zrealizowane | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekty zrealizowane

„Dzieci i młodzież razem aktywni”​
„Dla rodziny, dziecko – rodzic - rodzina”
Chcieć i móc iść dalej 2012
Prowadzenie środowiskowego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie świetlicy
Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
Grupa Wsparcia dla Rodziców na bazie warsztatów umiejętności wychowawczych
Grupy Podwórkowe („Dzieci Ulicy”)
Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów
Ku dobrej kondycji psychicznej rodzin
Ogólnoszkolne programy profilaktyczne
Poradnia Rodzinna
Program klubu turystycznego
Program przygotowujący do nauki szkolnej i wyrównujący szanse edukacyjne
Program stażowy i wolontaryjny
Program wychowawczy mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
Program „Lubię być mamą”
Programy „Dla rodziców, dla rodzin”
Projekt „Chcieć i móc iść dalej” edycja 2006-2008
Projekt „Praga widziana przez obiektyw – Praga roześmianego dziecka/nastolatka”
Projekt „Systemowa pomoc rodzinom”
Projekt „spotkania kulinarne”
Projekt „z tradycją za pan brat”
Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych
Punkt Informacyjno – konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych (Narkomanii)
Rozwój pomocy specjalistycznej i aktywizującej dzieci i młodzież jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Twój czas na zdrowe życie: program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu
Wolontariat młodzieżowy
Wyjazdy wakacyjne ze Stowarzyszeniem dla Rodzin
Wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego
Zacznijmy od przedszkolaków i rodzin – profilaktyka wykluczenia społecznego
„Magia teatru”
 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.