Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

O SDR

Jednym z podstawowych elementów działalności Stowarzyszenia są formy środowiskowe i profilaktyczne, wprowadzanie systemowych metod pracy i programów, prowadzenie poradni terapeutycznych, konsultacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.

Aktualnie Stowarzyszenie posiada cztery zespoły (ośrodki prowadzenia działań):
Zespół przy ulicy Ząbkowskiej 39, działający od 1991 roku;
Zespół Nowodwory – powołany w 2008 roku w dzielnicy Białołęka
Zespół Zacisze, działający w Dzielnicy Targówek przy ul. Pszczyńskiej 26 m. 57, prowadzimy od 2009 roku.
Zespół Nefrytowa – ośrodek na zaciszu w dzielnicy Targówek prowadzony od 2016

Stowarzyszenie dysponuje ponad 24 letnim doświadczeniem, które pozwoliło rozpoznać potrzeby mieszkańców, a także specyfikę zachodzących zmian, trudności w prawidłowym funkcjonowaniu społeczności lokalnych oraz utrudnienia we wprowadzaniu systemowych i kompleksowych działań czy specyfikę współpracy instytucji i organizacji pozarządowych.

Praca Zespołu Stowarzyszenia dopasowywana jest do diagnozy sytuacji mieszkańców, w tym rozpoznawania ich potrzeb, zbierania i opracowywaniu diagnozy środowisk lokalnych (od 1996 r.). Ponadto gromadzimy informacje o różnych formach pomocowych na terenie dzielnic i prowadzimy informator lokalny (pierwsze wydanie w 1996 r.).

Stowarzyszenie realizowało wiele programów terapeutycznych. Prowadziło punkt informacyjno – konsultacyjny skierowany do poszczególnych grup klientów: rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych, rodziców, w tym głównie z problemami uzależnień, przemocy i innych problemów społecznych.

Aktualnie Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi prace profilaktyczne i terapeutyczne skierowane do ww. grup odbiorców. Są to działania w środowisku otwartym, terapie dla dzieci i młodzieży (indywidualne i grupowe), terapie indywidualne dla dorosłych, formy wsparcia rodzinnego (m.in. porady małżeńskie), warsztaty edukacyjne i kształcenie umiejętności wychowawczych dla rodziców, terapie indywidualne, grupowe dla dzieci i młodzieży, formy warsztatowe, zajęciowe i treningowe dla dzieci, pracę metodą asysty rodzinnej.

W swych początkach Stowarzyszenie skupione było wokół działań profilaktycznych zarówno na poziomie 1-szo, 2-go i 3-cio rzędowym (profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca) w różnych środowiskach: szkolnych, podwórkowych w formie placówek dziennych, a także formach wyjazdowych. Formy działania dotyczą zarówno terapii, jak i edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

Od 1998 Stowarzyszenie prowadzi specjalistyczną dzienną placówkę opiekuńczo – wychowawczą (obecnie wsparcia dziennego – przerejestrowana u Wojewody Mazowieckiego jako specjalistyczna pod nr 79, poprzednio pod numerem 1/W/02 w powiecie warszawskim, a pod numerem 10/ON/98 w Kuratorium) zarejestrowaną w Kuratorium od dnia 01.09.1998. Proces tworzenia placówki sięga roku 1992 roku.

Od 2006 roku formy pracy terapeutycznej zostały zebrane w formułę niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Stowarzyszenie realizowało zadania wieloletnie (2-3 letnie) zlecone przez m. st. Warszawa, dofinansowane ze środków EFS, FIO; roczne dofinansowane ze środków samorządów dzielnicowych, miejskich, wojewódzkich, urzędu marszałkowskiego, ministerialnych, ze środków FIO, środków przedakcesyjnych, funduszy międzynarodowych, programu „Młodzież w działaniu’, „Młodzież”.

Dzięki nabytemu doświadczeniu Stowarzyszenie w znacznym stopniu podniosło standardy oferowanych usług. Obecnie są one popularyzowane w ramach współpracy z innymi organizacjami np. w komisjach dialogu społecznego w Warszawie i DKDS-ach oraz poprzez Federację Mazowia, i uczestnictwo w opracowywaniu różnych zagadnień merytorycznych w Warszawie.

Stowarzyszenie dla Rodzin dysponuje ok. 550 – 600 osobową grupą odbiorców korzystających z oferowanej pomocy oraz dodatkowo grupą kilkudziesięciu osób, które korzystają incydentalnie z realizowanych działań.

Wśród szerokiego wachlarza aktywności podejmowanych przez Stowarzyszenie organizowane są m.in. miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży, formy wyjazdowe socjoterapeutyczne, terapeutyczne, edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodzin. Oferowane są również obozy wędrowne, spływy kajakowe, wymiany międzynarodowe i wiele innych.

Stowarzyszenie realizowało kilka projektów we współpracy międzynarodowej z innymi organizacjami w formie partnerstw. Działania podejmowane we współpracy to między innymi:

 • Uczestnictwo w Forum Organizacji Praskich
 • Współpraca z organizacjami w ramach Federacji Organizacji Służebnych Mazowia oraz w ramach Federacji na Rzecz Reintegracji Społecznej
 • Uczestnictwo w działaniach zmierzających do wprowadzania zmian w wymiarze całego sektora pozarządowego, na poziomie regionu i współpracy z samorządem
 • Uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego działających na terenie m. st. Warszawy

Sponsorzy i Partnerzy Stowarzyszenia dla Rodzin:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Społecznej/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Komunikacji Społecznej
 • Urząd Dzielnicy Praga –Północ m. st. Warszawa
 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • Województwo Mazowieckie
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ
 • Association Varsovie – Accueil Section Entraide / Fundacja Entreaide
 • Indywidualni sponsorzy
 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • ZEAS Dzielnicy Praga Północ
 • Dzielnica Praga –Południe, Białołęka, Bielany
 • Urząd Gminy Bielany
 • Urząd Gminy Warszawa Centrum – Gminne Centrum Trzeźwości
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny
 • Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Fundacja Pomoc Społeczna SOS
 • Fundacja dla Polski
 • Polska Narodowa Agencja Wspólnotowego Programu “Młodzież” oraz „Młodzież dla Europy”
 • Polska Narodowa Agencja Wspólnotowego Programu Polsko – Niemiecka współpraca młodzieży
 • International Women’s Group of Warsaw

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi rodzinnej.
 2. Propagowanie wartości prorodzinnych oraz pomoc rodzinom i innym osobom w sposób systemowy i kompleksowy.
 3. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.
 6. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzenie działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; upowszechniania kultury fizycznej, wychowania fizycznego, rekreacji; promocji i organizacji wolontariatu; podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej Polski; upowszechniania kultury, sztuki; wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (w tym osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą); upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mężczyzn; wspomagania rozwoju społeczności lokalnych; upowszechniania zasad ekologii; rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami; rozwoju demokracji; wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne organizacji pozarządowych; rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.

Scroll to Top
Przewiń do góry