Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

O stażach i wolontariacie

Osoby współpracujące z nami na tych zasadach stanowią ponad 50% realizatorów zadań.

Posiadamy stanowiska dla stażystów i wolontariuszy najczęściej jest to współpraca długoterminowa np. roczna i dłuższa, ale również pomagają nam w krótszych okresach czasu.

Podpisujemy porozumienia na wykonywanie pracy zgodnie ze wzorem w ustawie, wolontariusz prowadzi systematycznie rejestr godzin swojej pracy. Na zakończenie wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu stażu / wolontariatu dla tych, którzy spełnili pełne wymagania godzinowe i okresowe oraz zaświadczenia o uczestniczeniu w stażu wolontariacie dla innych.

Tworzą oni zespoły wolontaryjne przy naszych trzech ośrodkach na Pradze Północ, na Targówku, na Białołęce.

Pomagają nam przede wszystkim na różnych stanowiskach merytorycznych (z dziećmi od 2 r.ż, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami, parami, przy pracy indywidualnej i grupowej, przy różnych formach klubowych, społecznościowych ośrodków, działaniach w środowisku lokalnym) jak i na stanowiskach związanych z organizacją pracy w Stowarzyszeniu.

Działania realizujemy praktycznie cały dzień powszedni miedzy 8 a 20, zarówno w trakcie zajęć przedpołudniowych jak i popołudniowych a także w wybrane soboty.

Stażyści, wolontariusze uczestniczą w:

 • Wstępne szkolenie.
 • Sytuacje zadaniowe jako formy szkolenia wolontariuszy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
 • Spotkania konsultacyjno – superwizyjne w grupie wolontariuszy z elementami grupy wsparcia.
 • Spotkaniach w gronie stażystów, wolontariuszy – grupy wsparcia.
 • Warsztat umiejętności i kompetencji społecznych i interpersonalnych
 • Szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji projektów własnych wolontariuszy.
 • Oraz innych szkoleniach aktualnie prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Z racji pracy wolontaryjnej na rzecz organizacji pozarządowej, mogą uczestniczyć w różnych otwartych szkoleniach organizowanych przez inne ośrodki.

Opracowane są stanowiska dla wolontariuszy, zakres i rodzaj prac. Są również tworzone indywidualne stanowiska wolontariusza w dopasowaniu do specyficznych zdolności, zainteresowań, możliwości. Pod nadzorem specjalistów ma możliwość uczestniczenia w konkretnych zajęciach lub poprowadzenia niektórych z nich według własnego projektu.

Przykładowe stanowiska jakie są przygotowane dla wolontariuszy:

 • Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinie, parze lub osobom dorosłym (staż przeznaczony dla psychologów, którzy są na zaawansowanym etapie szkolenia z zakresu psychoterapii).
 • Wychowawca w specjalistycznej placówce wsparcie dziennego (dla psychologów, pedagogów lub absolwentów innych kierunków, którzy spełniają warunki ustawy).
 • Psycholog w specjalistycznej placówce wsparcie dziennego (dla psychologów, którzy spełniają warunki ustawy).
 • Pedagog w specjalistycznej placówce wsparcie dziennego (dla pedagogów lub absolwentów innych kierunków, którzy spełniają warunki ustawy).
 • Terapeuta pedagogiczny w specjalistycznej placówce wsparcie dziennego (dla pedagogów lub absolwentów innych kierunków, którzy spełniają warunki ustawy).
 • Terapeuta zajęciowy w specjalistycznej placówce wsparcie dziennego (dla terapeutów zajęciowych, którzy spełniają warunki ustawy), lub w świetlicy socjoterapeutycznej.
 • Logopeda w specjalistycznej placówce wsparcie dziennego (dla logopedów, którzy spełniają warunki ustawy).
 • Praca indywidualna z dziećmi w zakresie wspierania nauce, terapii pedagogicznej, wsparcia psychologicznego, diagnozy psychologicznej lub pedagogicznej czy logopedycznej.
 • Uczestniczenie w zajęciach grup socjoterapeutycznych, wsparcia, warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Uczestniczenie w grupach edukacyjno – rozwojowych z dziećmi od 2 r.ż i w wieku przedszkolnym.
 • Uczestniczenie w grupach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ogólnych i o różnych profilach tematycznych.
 • Uczestniczenie w zajęciach grupowych aktywizujących w spędzaniu czasu wolnego takich jak; muzyczne, plastyczne, parateatralne, turystyczne, dziennikarskie, nauki języka obcego, dramy, sportowych itp.
 • Uczestniczenie w zajęciach w terenie.
 • Prowadzenie specjalistycznych form pomocy jak terapia pedagogiczna, logopedia.
 • Animowanie klubów dla rodzin, rodziców, mam ewentualne prowadzenie części zajęć w ramach klubów.
 • Organizowanie różnorodnych imprez okolicznościowych typu święta, urodziny, form zabawowych.
 • Organizowanie projektów społecznych według własnych pomysłów na rzecz środowiska lokalnego.
 • Pomoc w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia, np. związanych z rozpowszechnianiem informacji, współpracą z mediami, prowadzeniem strony internetowej, pozyskiwaniem darów rzeczowych, funduszy, organizowaniem większych imprez, naborem klientów stowarzyszenia.
 • Prace techniczne w lokalach ośrodków (czasem również elementy prac remontowych).

Na każde stanowisko prowadzony jest nabór, w pierwszym etapie wysyła się CV oraz ewentualne dodatkowe informacje, na drugim etapie wybrane osoby zapraszane są na spotkania indywidualne lub w grupie, następnie konkretnym osobom proponowane są wolne miejsca lub układany jest plan indywidualny wolontariatu. Na początku współpracy z nami czasem wprowadzamy etap próbny. Niektóre stanowiska mają określone wymagania jeśli chodzi o wykształcenie zawodowe.

Program realizacji wolontariatu w naszym Stowarzyszeniu powstał w oparciu o ponad 25 – letnie doświadczenie współpracy z wolontariuszami. Został wypracowany przez kadrę merytoryczną i wolontariuszy Zespołu. Osoby, które pracowały nad nim, między innymi, ukończyły szkolenia z zakresu pracy z wolontariuszami, szkolenia dla wolontariuszy prowadzone przez Centrum Wolontariatu, szkolenia z zakresu zarządzania pomocą społeczną, zarządzania oświatą, mają wieloletnie doświadczenie w pracy merytorycznej z klientami w różnym wieku, zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych; psychoedukacyjnych jak i terapeutycznych.

Wolontariusze mogą ćwiczyć w praktyce nabyte umiejętności poprzez tworzenie sytuacji zadaniowych w których uczestniczą poprzez wykorzystanie różnorodne interaktywnych metod. Współdziałanie z innymi wolontariuszami oraz z kadrą na co dzień.

Jedną z metod jest praca z mentorem. Każdy wolontariusz ma swojego opiekuna merytorycznego, który razem z nim omawia jego pracę, pomaga w wyciąganiu wniosków, robieniu autowewaluacji pracy, planowaniu kolejnych zajęć, korygowaniu zaistniałych błędów, uczestniczy również z wolontariuszem w niektórych zajęciach, jest również modelem w sposobie pracy. Można powiedzieć, iż wolontariusz razem z mentorem tworzą swoisty tandem wzajemnie wspierając siebie w działaniach. Mentor wolontariusza posługuje się między innymi metodą Coachingu, jedną z najskuteczniejszych form wspierania rozwoju ludzkiego potencjału

Wolontariusze do części działań łączą się w małe zespoły, w ramach których mogą przeprowadzić jakieś działanie (np.. wycieczkę turystyczną, koła zainteresowań, zorganizować zabawę dla dzieci, gry sportowe, prowadzenie gazetki, zorganizowanie urodzin / imienin, świąt).

Na zakończenie dnia pracy wolontariusza odbywają się podsumowania dnia, w czasie których analizują swoją pracę, mocne i słabe strony, powstałe trudności, inne możliwości rozwiązania problemu – to w gronie innych wolontariuszy z mentorem. Otrzymują informacje zwrotną od kadry. Uczą się dokonywania autoewaluacji swoich działań. To również czas ewaluacji efektywności szkolenia wolontariusza. Metoda pracy w czasie podsumowania dnia to swobodna dyskusja kadry i wolontariuszy, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat zajęć w danym dniu, sytuacji związanych z poszczególnymi podopiecznymi. Możliwości ich rozwiązania. Prawidłowymi i nieprawidłowymi sposobami reagowania wobec podopiecznych. Poruszane są również sprawy związane ze współpracą wolontariuszy i kadry merytorycznej.

logo Warszawa

Scroll to Top
Przewiń do góry