Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

stART – warsztaty artystyczne, animacyjne i z ekspresji twórczej

Nazwa projektu: stART
od 01.09.2022 do 16.08.2023
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Najbliższe terminy warsztatów >>

warsztaty na styku sztuki animacji i edukacji dla dzieci ze szkol podstawowych


Działania projektowe przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (SP) z terenów Warszawy (uczęszczających do szkół na terenie Warszawy). Pośrednimi odbiorcami działań stają się także rodzice i opiekunowie uczestników i uczestniczek projektu oraz społeczność lokalna.

„Bazę stanowi sztuka” – założenia projektu

Projekt opiera się na systemowym podejściu do sztuki i sposobu jej poznawania, w którym zakłada się, że rozwój twórczy jest jednym z głównych filarów dobrego rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowania wrażliwości społecznej na drugiego człowieka.

Łączy w swoim zakresie takie obszary jak: rozwój kreatywności, umiejętności współpracy i wyrażania się, podejście arteterapeutyczne i włączające, ekologiczne, integrację osób z szacunkiem dla ich różnorodności.

Projekt jest szczególnie ukierunkowany na poznanie dziedzictwa sztuki rodzimej i lokalnej, jak również tej światowej. Wzmacnia „korzenie” kulturowe uczestników i uczestniczek, które są jednym z elementów stabilizujących życie człowieka.

Bazę stanowi sztuka: jej temat oraz odniesienia do niej.

Sposób doświadczania sztuki opiera się na historii oraz współczesności, bycia zarówno odbiorcą, jak i twórcą oraz przedmiotem, jak również podmiotem działań.

Warsztaty uwalniające ekspresję twórczą

Trzonem projektu są zajęcia, które na każdym etapie mają na celu pozwolić doświadczyć sztuki i poznać jej formy poprzez ekspresję. Tematy z zakresu historii sztuki oraz podróż przez jej kolejne wieki stanowią pretekst do włączania uczestników i uczestniczek zajęć w kreatywne akcje oraz dialog i procesy współpracy.

Tematyka sztuki jest przestrzenią umożliwiającą podejmowanie oraz rozwijanie takich zagadnień jak: otwartość, różnorodność, empatia. Pozwala to także na krytyczne przyjrzenia się historii z perspektywy sztuki i szukania nowych form rozwiązań np. w obszarze dostępności.

Wiedza zdobywana będzie w procesach praktycznego doświadczania i eksperymentowania. Planujemy korzystanie zarówno z zasobów dostępnych na miejscu, w Warszawie – w tym wizyt między innymi w muzeach oraz dostępu wirtualnego. Dostęp wirtualny daje nam możliwość zapoznawania z kolekcjami zagranicznymi.

Zakładamy możliwość uczestnictwa i organizacji także zajęć w formie zdalnej, podejmujących również wątek sztuki w czasach Internetu.

Cele działań warsztatowych i animacji

Ważnym elementem działań jest zadbanie o to, aby uczestniczki i uczestnicy poznali nie tylko zagadnienia dotyczące sztuki jako twórczości, ale również te z zakresu dziedziny jaką jest opieka nad sztuką, dbanie o dziedzictwo, kuratorstwo i muzealnictwo.

Ideą projektu jest włączenie dzieci i młodzieży w doświadczanie sztuki oraz rozbudzenie w nich chęci do aktywnego uczestniczenia w niej – wskazanie możliwości włączenia w kulturę oraz zapewnienie momentów własnego spełnienia twórczego.

Działania podejmowane w projekcie, są zaplanowane tak, aby przede wszystkim łączyć i wykorzystywać różne typy technik edukacyjnych oraz z zakresu sztuki, dając możliwość wyrażenia się artystycznie dla każdego niezależnie od kompetencji i umiejętności.

Cel projektu opracowano na podstawie:

– rozpoznanych potrzeb odbiorców, dokonanego przez Stowarzyszenie dla Rodzin,

– aktualizacji diagnozy środowiska lokalnego,

– wyraźnego braku na ten moment na terenie realizacji zajęć działań artystycznych będących polem swobodnej, twórczej ekspresji połączonej ze zdobywaniem wiedzy z zakresu historii sztuki czy działań muzealnych.

Scroll to Top
Przewiń do góry